FELHÍVÁS az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról

  • 2017.09.13.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Veresegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos figyelmét a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének - az ingatlan tulajdonosokra vonatkozó - közterület tisztán tartási szabályaira.
A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt.
Néhány fontos információ a rendelet tartalmából:
A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlan
- rendezettségéről és ennek az állapotnak a fenntartásáról,
- tisztán tartásáról, rendszeres takarításáról,
- rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentes tartásáról,
- növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról,
- rovar- és rágcsálómentesítéséről.
Az ingatlan előtti járda tisztán tartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége. Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hó eltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése.
A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztán tartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset. A járdáról letakarított havat, jeget a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem a gyalogos, sem a gépjármű forgalmat ne akadályozza.
A közterületen lévő árkok, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz, hólé a járdára ne csorogjon, a szomszéd ingatlanra közvetlenül ne folyjon.
Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.
Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, építési törmeléket, illetve szemetet elhelyezni.
A rendelet által meghatározott előírások nem teljesítése felszólítás nélkül is büntetést von maga után, melynek kiszabásakor az ingatlanról készült fénykép is csatolásra kerül.
A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését. Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!