ÓVODAI BEIRATKOZÁS a 2018-2019. nevelési évre

 • 2018.03.05.
 • Nyitólap hírei

.

A beíratás időpontjai:

2018. április 23.-én (hétfő) 8-17 óráig
2018. április 24.-én (kedd) 8-17 óráig

 

Beíratás helye: 6. sz. tagóvoda (2112 Veresegyház, Hétvezér u. 6.)

 

3 éves kortól kötelező az óvodai nevelés:

 • A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek, abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a életévét betölti a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően, legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015. augusztus 31-ig születtek.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.

 

Az óvodai felvételről:

 • A gyermekek óvodai felvétele jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét bármikor kérheti, a gyermek felvétele a nevelési évben folyamatos. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt.
 • Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 • A Köznevelési Törvény rendelkezése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti abban az esetben, ha minden a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a szülő és a gyermek lakcím kártyája
 • a gyermek TAJ kártyája
 • oltási kiskönyv
 • nem magyar állampolgárságú szülők/gyermekek tartózkodási jogcímét igazoló dokumentumok
 • szakértői bizottsági véleménnyel rendelkező gyermek esetében a szakértői vélemény másolata

A felvételről hozott óvodavezetői döntés ellen a szülő részéről jogorvoslat kezdeményezhető. Az óvoda döntése ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutástól számított 15 napon belül - a gyermek érdekében eljárást indíthat. Ebben az esetben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról – a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett – az óvodavezető jogosult dönteni.

Körzethatár:

A Kéz a Kézben Óvoda felvételi körzethatára Veresegyház Város közigazgatási területe. Ez azt jelenti, hogy a gyermekek ellátására bármelyik tagintézmény kijelölhető a szabad férőhelyek függvényében.

 

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól:

A 2018-2019 nevelési évre a kötelező óvodába járás alóli felmentés lehetősége továbbra is megmaradt. A felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör Veresegyház Város jegyzőjét illeti.

Az eljárás szülői kérelemre indul. A döntéshozó az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével - a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva - az 5. életév betöltéséig adhat felmentést a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól.

 

Veresegyház, 2018. március 2. 

Negyeláné Pásztor Katalin

óvodavezető