FELHÍVÁS az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról

  • 2019.05.07.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Veresegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos figyelmét a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének - az ingatlan tulajdonosokra vonatkozó - közterület tisztántartási szabályaira.

A rendelet hatálya kiterjed Veresegyház közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt.

Néhány fontos információ a rendelet tartalmából:

 

A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlan

  • településképi követelményeknek esztétikai szempontból is megfelelő rendezettségéről, ennek az állapotnak a fenntartásáról;
  • tisztántartásáról, rendszeres takarításáról;
  • rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról;
  • növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról;
  • rovar- és rágcsálómentesítéséről.

Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége..

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.

A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig), de maximum a telekhatártól 5 méterig terjed

A közterületen lévő árkok, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz a járdára ne csorogjon, a szomszéd ingatlanra közvetlenül ne folyjon.

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, építési törmeléket, illetve szemetet elhelyezni.

A rendelet által meghatározott előírások - közterület felügyelet által készített fényképpel igazolt - nem teljesítése felszólítás nélkül is akár 50 000Ft bírságot vonhat maga után.

 

Amennyiben az ingatlantulajdonos önerőből nem tudja megoldani az ingatlan rendben tartását, a kaszálását a GAMESZ munkatársai 25 Ft/m2 térítési díj ellenében elvégzik. További információ beszerezhető a GAMESZ Műszaki Irodájától a 06-28-585-190 telefonszámon.

 

A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését. Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!