Közérdekű adatok

 • 2017.02.24.
 • Statikus tartalom

.

Közérdekű adatok

18/2005 IHM rendelet mellékletei alapján

Ezen oldal jelenleg folyamatos feltöltés alatt áll!

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 • Elérhetőségi adatok
  • Hivatalos név:
   Veresegyház Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
   Székhely:
   2112 Veresegyház, Fő út 35.
   Postacím:
   2112 Veresegyház, Pf. 120.
   Telefon:
   +36 28 588-600
   Fax: +36 28 588-646
   Központi e-mail cím:
   titkarsag@veresegyhaz.hu
   A honlap URL-je:
   http://www.veresegyhaz.hu/
   Ügyfélszolgálat
   Veresegyházi Polgármesteri Hivatal - Ügyfélszolgálat
   2112 Veresegyház, Fő út 35.
   + 36 28 588-686

 • A szervezeti struktúra
 • A szerv vezetői
1.5. Lapok
1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1.7. Költségvetési szervek

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege
  (A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.)

  Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
  2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól
  2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyvről
  1990. évi C. tv. A helyi adókról szóló
  2011. évi CXCIX tv. A közszolgálati tisztségviselőkről
  2012. évi I. törvény A munka törvénykönyvéről
  2011. évi CVIII. törvény A közbeszerzésekről
  2016. évi CL. tv. Az általános közigazgatási rendtartásról
  2011. évi CXCV tv. Az államháztartásról
  2019. évi LXXI tv. Magyarország 2020. évi költségvetéséről
  2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi költségvetéséről
  1992. évi LXXXIX tv. A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről
  1996. évi XXV. tv. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról
  2013. évi XXXVI. törvény A választási eljárásról
  2011. évi CLXXV tv. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
  2011. évi CLXXIX tv. A nemzetiségek jogairól
  2000. évi C. tv. A számvitelről
  1995. évi CXVIII tv. A személyi jövedelemadóról
  2007. évi CXXVII tv. Az általános fogalmi adóról
  2003. évi XCII. tv. Az adózás rendjéről
  1997. évi LXXX tv. A társadalombiztosítás ellátásairól és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
  1998. évi LXVI tv. Az egészségügyi hozzájárulásról
  2011. évi CXII tv. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2009. évi CLV tv. A minősített adat védelméről
  1995. évi LXVI tv. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről
  368/2011.(XII.31.) Korm. rend. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
  4/2013. (I.11.) Kormányrendelet Az államháztartás számviteléről
  38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet az államháztartásban felmerülő egyes gyakoribb gazdasági események kötelező elszámolási módjáról
  4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

  Polgármesteri Hivatal alapító okirata
  Szervezeti és Működési szabályzatok
  Adatvédelmi szabályzat

 2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven
  (A tartalomjegyzékben a dokumentum címét angol nyelven is meg kell jelölni.)
 3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása
  (A feladatokat helyi nemzetiségi önkormányzatok esetén az adott nemzetiség nyelvén is meg kell jelentetni.)
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése
  (A közzétételi egységen belül ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárás-típusonként csoportosítva.)
 2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástíposonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
 3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
 4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
 5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
 6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
 7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
 8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
  (A formanyomtatványok letölthetőségének biztosításával.)
 9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
  (Az elektronikus program közvetlen elérésének biztosításával.)
 10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
  (A jogszabályok közvetlen elérésének biztosításával.)
Közszolgáltatások
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése
 2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása
 3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
  (Amennyiben hosszabb terjedelműek, a tájékoztatásokat önálló dokumentumban, azok, valamint az igénybevételhez használt formanyomtatványok elérhetőségének biztosításával.)
 1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke
A szerv nyilvántartásai
 1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke
  (Az általános közzétételi listában csak az adatokat tartalmazó jegyzéket kell közzétenni, azonban a közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes adatbázisról, illetve nyilvántartásról külön leíró adatot kell készíteni az Adatbázisokat meghatározó séma alapján.)
 2. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
 3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
 4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Nyilvános kiadványok
 1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei
 2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
  (Kiadványonkénti bontásban)
 3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
  (Amennyiben a honlapról a kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének biztosításával.)
 4. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye

Döntéshozatal, ülések
 1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje
 2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
 3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
 4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
  (Több helyszín esetén ülésenkénti bontásban.)
 5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
  (Az ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.)
 6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
 7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
 8. A testületi szerv üléseinek napirendje
  (Ülésenkénti bontásban.)
 9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
  (Ülésenkénti bontásban; a döntések elérhetőségének biztosításával.)
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása (A döntések elérhetőségének biztosításával.)
 2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel) (Döntésenkénti bontásban; a megfelelő ülés jegyzőkönyve, illetve összefoglalója elérhetőségének biztosításával.)
 3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza (Döntésenkénti bontásban.)
 4. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok. (A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes jogszabálytervezetről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.)
 5. A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota. (Koncepciónkénti, illetve jogszabály-tervezetenkénti bontásban.)
 6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától. (A közadatkereső felé történő adatszolgáltatás során minden egyes előterjesztésről külön leíró adatot kell készíteni a Jogszabálytervezeteket meghatározó séma alapján.)
 7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól. (A nyilvánvalóan alaptalan észrevételek esetén az elutasítás indokairól nem kell összefoglalót készíteni.)
Pályázatok
A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk. (A kapcsolódó dokumentumok közvetlen elérhetőségének biztosításával.)
Hirdetmények
A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények (A hirdetmények, közlemények közvetlen elérésének biztosításával.)
Közérdekű adatok igénylése
 1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje
 2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve
 3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
  (Az elektronikus levélcím közvetlen elérésének biztosításával.)
 4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

  Dr. Csapó Csilla -  cscsapo@gmail.com 
  Szűcsné Tóth Éva - szucsne.toth.eva@ipmonitoring.hu

 5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
 6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
 7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
 8. Közérdekű adatok igénylésére vonatkozó szabályzat 
Közzétételi listák
 1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista (A közzétételt elrendelő jogszabály megnevezésével és elérhetővé tételével.)
 2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista (A közzétételt elrendelő jogszabály vagy egyéb aktus megnevezésével, elérhetővé tételével.)
...

3.1.    A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai
A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk
Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
3.2.    Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései (Évenkénti bontásban.)
Számviteli beszámolók
A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói (Beszámolónként)
A költségvetés végrehajtása
A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról – a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal – készített beszámolói (Beszámolónként)
A foglalkoztatottak
 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Támogatások
 1. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve
 2. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)
 3. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)
 4. A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósítási helye (Támogatásonként és kedvezményezettekként lebontva.)
Koncesszió
A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)
Egyéb kifizetése
A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjei
Európai Unió által támogatott fejlesztése
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések (A dokumentumok, a szerződések, közvetlen elérésének biztosításával.)

Közbeszerzés
Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről (Az éves terv közvetlen elérésének biztosításával.)

 ...