PÁLYÁZATI FELHÍVÁS NYÁRI TÁBOROK TÁMOGATÁSÁRA

 • 2020.05.22.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

Pályázati felhívás
Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága
pályázatot hirdet a  településen 2020-ban megvalósuló TÁBOROK  támogatására

 

A pályázat célja:

A veresegyházi lakhelyű, nappali tagozatos képzésben résztvevő tanulók nyári táborozásának  támogatása,

 

A támogató megnevezése: Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága

 

A pályázók köre:

 • veresegyházi intézmények,
 • egyházak,
 • magánszemélyek,
 • cégek, vállalkozások, vállalkozók
 • egyesületek,
 • egyéb civil szervezetek (amennyiben alapítványok pályáznak képviselő-testületi jóváhagyás szükséges) közül mindazok akik veresegyházi lakhelyű, nappali tagozatos képzésben résztvevő tanulók nyári táborozását szervezik

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása:

 

A pályázatokat papír adathordozón 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a tervezett tevékenység írásos bemutatását, milyen helyszínen, mikor (max. 2 oldal)
 • a programban résztvevők várható létszámát
 • a tervezett tevékenység pénzügyi tervezetét
 • a pályázó adatait

 

Pályázati feltétel:

 • veresegyházi lakhelyű, nappali tagozatos képzésben résztvevő tanulók nyári táborozásának támogatása,
 • A támogatás összege a tábor időtartama és a résztvevők létszáma alapján kerül meghatározásra.

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számol el.

 

A rendelkezésre álló forrás:

Veresegyház Város 2020. évi költségvetéséből a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága részére ezen célra meghatározott keretösszeg

 

 

A pályázat benyújtási határideje:  2020. június 15-ig:

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség

 

A pályázatokat kérjük eljuttatni a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottságnak címezve:

 • postán a Veresegyház, 2112, Fő út 35. címre,
 • személyesen a Polgármesteri Hivatal 119. irodájába, vagy
 • elektronikusan a balogh.ildiko@veresegyhaz.hu el-mail címre (az elektronikus küldésnél aláírt iratokat szkennelve küldjék be, és az eredeti iratokat pótlólag juttassák el  a fenti címre.

 

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.  Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson, azaz az igényelt összegnél kevesebb mértékű támogatást nyújtson
 • A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja
 • A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól csak egyfajta támogatást vehet igénybe.

 

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon belül megtörténik.

 

Az elnyerhető támogatás formája:

 

 • vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs,

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig. 

 

 

 A támogatási megállapodás megkötése,  támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása:

 

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a támogatásokat  Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

A megítélt támogatási összeg (amely nem minden esetben egyenlő az igényelt összeggel) kifizetése az érvényes pályázat benyújtását követő pozitív bizottsági döntésnek megfelelően megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási szerződésben megjelölt célokra fordíthatja, más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja. Amennyiben a támogatott alaptevékenysége alapján támogatás nyújtására fordítja a támogatás összegét, a támogatottól köteles az e rendelet előírásai szerinti elszámolást kérni, és azt az önkormányzat részére a benyújtott elszámoló lap mellékleteként csatolni.

A támogatott a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett önkormányzati forrást köteles – az erre irányuló felszólítást követő 15 napon belül - az önkormányzat számlájára visszafizetni.

Az elszámoló laphoz csatolni kell a támogatási céllal kapcsolatosan felmerült költségekről kiállított, a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatokat, számviteli bizonylatokat.

 

Az elszámolás során kizárólag olyan, a támogatási időszakban felmerült költségre vonatkozó számlák, számviteli bizonylatok számolhatók el, amelyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörtént.

 

Ha a támogatott az elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, a jegyző 15 napos határidő kitűzésével felszólítja a számadási kötelezettségének teljesítésére, illetve felhívja hiánypótlásra.

Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét 15 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni.

A fel nem használt támogatást - a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítására vonatkozó kérelem benyújtása hiányában vagy az erre irányuló kérelem elutasítása esetén - a támogatott köteles 15 napon belül az önkormányzat számlájára visszafizetni.

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

 

 

A pályáztatás nyilvánossága:

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

a Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság

Szénás Zsoltné

elnök

 

 

A szükséges nyomtatványok itt tölthetők le.

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
TÁMOGATÁSI KÉRELEM 14.28 KB Nyomtatványok
PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT_önkormányzati_támogatáshoz 19.71 KB Nyomtatványok
IGÉNYLŐLAP_Önkrományzati támogatáshoz 15.09 KB Nyomtatványok