TÁJÉKOZTATÓ - A TALAJVÍZKUTAKKAL KAPCSOLATBAN

  • 2023.03.31.
  • Önkormányzati aktuális hírek

Tájékoztató a kutak vízjogi létesítési, üzemeltetési/fennmaradási és megszüntetési jegyzői engedélyezési eljárásáról

 

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  • a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

 

  1. Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás

 

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás indítható.

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2020. július 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

- a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

- a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

- a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén jogosultsággal rendelkező kivitelező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek és a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. (ásott kút esetében a létesítő/tulajdonos nyilatkozik)

Kút kivitelezését - beleértve annak felújítását, javítását és megszüntetését is -, a települési önkormányzat jegyzőjének hatáskörébe tartozó ásott vagy vert kút kivételével, az végezheti, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja.

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

 

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az ingatlantulajdonos és a kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció (honlapról letölthető)

Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

2.1. Létesítési engedélyezési eljárás

 

Új kút létesítése esetén kell kérelmezni a tervezett kútra vonatkozóan a létesítési engedélyt. A kút létesítése csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg! 

A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a hatóságot.

A kút kivitelezési munkáit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivitelező végezheti.

 

A vízjogi létesítési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció

 

Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

2.2 Üzemeltetési engedélyezési eljárás

 

A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

 

A vízi létesítmény használatához/fennmaradásához vízjogi üzemeltetési engedély szükséges. 

A létesítési engedély alapján megépített, de üzemeltetési engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen. 

A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció

 

Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

Kérelem benyújtása

A kérelem benyújtható személyesen a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban annak nyitvatartási idejében, postai úton a 2112 Veresegyház, Fő út 35. címre megküldve, illetve elektronikusan ügyfélkapun vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül a https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap linken vagy az https://epapir.gov.hu/ linken keresztül.

 

További információ a https://www.veresegyhaz.hu/talajvizkutak-engedelyezese-1 oldalon található.