A 2020. évi közmeghallgatásra érkezett kérdések válaszai

 • 2021.02.11.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

 

Magyarország Kormánya által a 478/2020 (XI.03.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2020. évre tervezett közmeghallgatás hagyományos módon, Képviselő-testületi ülés formájában történő megtartására nem volt lehetőség.

Ezért a Tisztelt Lakosság, valamint a helyben érdekelt társadalmi és gazdasági szervezetek Képviselőinek helyi közügyeket érintő javaslatait, kérdéseit

elektronikus úton fogadtuk.

A kérdésekre adott válaszokat ezúton közöljük. .

 

Köszönjük a város érdekében kifejtett érdeklődésüket, feltett kérdéseiket.

Üdvözlettel: 

Pásztor Béla
polgármester


Kérdést feltevő: Tavirózsa Környezet- és Természetvédő Egyesület

 1. Petíció: „Sétálóutcát a védett veresegyházi Malom-tóhoz!” (a Találkozók útja fejlesztése) Átadva 533 db aláírás az önkormányzatnak 2019. 09. 10-én. Megjegyzés: egyesületünk lakossági felmérést végzett, és ennek alapján készült egy koncepció-tervezet a Találkozók útja fejlesztéséről.

Önkormányzati lépések: támogató levél a polgármester úrtól (2019. 09. 11.).

Kérdések: Az önkormányzatnak milyen koncepcionális és ütemezési elképzelései vannak? Ez ügyben mikor veszik fel a kapcsolatot egyesületünkkel?

Válasz:

Egyelőre marad a jelenlegi állapot, ha szükséges a kátyúzást elvégezzük. Ha nagyobb lépésre kerül sor, abban az esetben egyesületüket tájékoztatjuk.

 

 1.  „Petíció a veresi fák megmentéséért” (az 50 évesnél idősebb fák védetté nyilvánítása) Átadva 653 db aláírás az önkormányzatnak 2019. 09. 13-án. Megjegyzés 2019. 09. 30-án egyesületünk átadta az önkormányzatnak a teljes szakmai és jogi dokumentációt, mely a Malom-tó idős fáinak védetté nyilvánításához szükséges. 2020. 02. 21-én terepbejárást tartottunk a polgármester és a főkertész urakkal közösen. Önkormányzati lépések: támogató levél a polgármester úrtól (2019. 09. 20.).

 

Kérdések: Az önkormányzat a támogató levél ellenére miért nem lépett az ügyben? Mikor várható a Malom-tó idős fáinak védetté nyilvánítása? 

Válasz:

Ha figyelmesen elolvasták a Dr. Tatár Sándor Elnök Úrnak küldött levelemet, láthatták, abban az áll, hogy konkrétan jelöljék meg azokat a fákat, amelyeket védetté nyilvánításra javasolnak. Az erre vonatkozó tett és levél még nem érkezett meg. Kérem szíves válaszukat. 

 1.  Petíció: „Függesszék fel a veresegyházi lakóterületek növelését!”Átadva 667 db aláírás az önkormányzatnak 2020. 01. 30-án. Önkormányzati lépések: nem történt, azóta is folyamatosak a parcellázások.

Kérdés: A lakosságszám folyamatos növelésével Veresegyház hosszú távú jövője, élhetősége forog kockán. Az önkormányzat konkrétan milyen népességszám esetén tervezi szüneteltetni az új lakóterület értékesítéseket?

Válasz:

A parcellázásoknál az Önkormányzat nagyon figyel arra, hogy a lakosságszám növekedés, a város ellátó-képessége, a lakóházak térbeli elhelyezkedése megfeleljen az itt élő embereknek. Megfelelő széles utakat, tereket képeztünk és képezünk ki, erdősítünk, fásítunk, hogy mindenki aki itt él és a jövőben itt akar élni, az jól érezze magát. Továbbra is számítani kell a lakosság számának lassú növekedésével, az itt született vagy ide érkezett fiatalok lakáshoz jutásával. Az a település, amely nem fejlődik, az előbb-utóbb elhal. Veresegyház a budapesti agglomeráció egyik kedvelt lakóhelye, amelyért sokat tesznek az itt lakók maguk is, és ezt köszönjük, ennek örülni kell. Környezetünk rendben tartásával segítsük elő, hogy a növekedés további értelmes fejlődést jelentsen és mindenképpen őrizzük meg az élhetőség jelenlegi színvonalát. Az Önkormányzat erre figyel és törekszik.

 1. Lakossági felmérés: “Ön parkolóépítést vagy patakrombolást támogat?„A 123 szavazatot tartalmazó felmérés eredménye megküldve az önkormányzatnak 2020. 11. 04-én.Megjegyzés: Kérdőíves felmérésünk eredménye alapján a szavazók 97%-a elutasítja a Malom-tóból kifolyó természetes, nyugati patakág medrének tervezett kibetonozását, 84%-uk inkább a Mézesvölgyi Általános Iskola parkolójának kulturált kiépítését javasolja. Önkormányzati lépések: nem történt.

Kérdések: Az önkormányzat tervezi –e a patakmeder kibélelését? Amennyiben igen, akkor ennek mi a környezeti és társadalmi indoka?

Válasz:

A Sződ-Rákos patak városközponti részén - a jövőbeni közlekedési igényt szolgálóan - a patak egyes részei lefedésre kerülhetnek. Ebben még nincs döntés. A lefedést szükségessé teheti a termálfürdő építése, utak és gyalogátkelők építése és természetesen a megnövekedett parkolóhely igény mind az iskolához, színházhoz, termálfürdőhöz és más egyébhez kapcsolódóan.

 1. Fakivágások

Az önkormányzat adatszolgáltatása szerint 2014 és 2019 között közel 1500 fát vágtak ki jegyzői engedéllyel Veresegyházon (tehát közel minden hétköznapra jutott egy kivágás, az önkormányzat ebből összesen 920 db fát vágott ki). Sajnálatos az is, hogy a fák harmada őshonos volt. További problémát jelent, hogy az önkormányzat számos esetben nem, vagy a minimumnál kevesebb fapótlási kötelezettséget írt elő, mellyel a helyi környezetvédelmi rendeletet rendszeresen megsértették.

Kérdés: Elsősorban mik indokolják az ilyen nagy mennyiségű fák kivágását? A helyi rendelet betartása/betartatása érdekében milyen lépéseket tervez?

Válasz:

A fákat egyetlen esetben sem kedvtelésből vágatja ki az Önkormányzat. Természetes, hogy építkezéseknél, utak kialakításánál és más szükséges helyen, az ott időközben felnőtt fákat, bokrokat kivágatjuk. Az Önkormányzat a jobb levegőt elősegítendő 20 hektár erdőt telepített saját pénzből. Az erdőtelepítés során 125.000 csemetét ültettünk el, amelyek ma már 4-5 m magas erdősávot képeznek. A város nyugati felén telepítettünk erdősávokat, ezáltal is védve a nyugati szél hatását és elősegítve a levegő tisztaságát. Pótlásra 40.000 facsemetét ültettünk. Különböző helyeken, a város belterületén 1500 egyedi fát ültettünk. Összesen, megközelítőleg 170.000 facsemetét ültettünk el. Személyes megjegyzésem, hogy én nagyon szeretem az erdőt. A parcellázásoknál különböző méretű erdősávokat hagytunk meg, hogy a táj szépsége, az ott élő emberek közérzete és a levegő minősége jó legyen.

 1. Álomhegyi-tározó

Napjainkban is folyik az Álomhegyi-tározó kialakítása, mely nagy mennyiségű föld kitermelésével jár.

Kérdés: A kitermelt földet konkrétan mely területeken helyezi el az önkormányzat (kérjük a helyszínek térképi jelölését)? A kitermelt föld elhelyezése összhangban van a hatósági engedélyekkel?

Válasz:

Az Álomhegyi-tározó kialakításához szükséges engedélyekkel rendelkezünk. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 2020. augusztusában kiadott, módosított vízjogi létesítési határozat előírásait betartjuk. Az engedélyezés során a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat szakhatósági állásfoglalásában megállapította, „hogy a tervdokumentáció alapján a tározó kialakítása során kitermelt ásványi nyersanyag 288.000 m3. A tervezett töltés kialakításakor beépítendő anyagmennyiség 17.100 m3. A fennmaradó kitermelt anyag elhelyezését az önkormányzat tulajdonában lévő környező ingatlanokon tervezik tereprendezéshez felhasználni.”

A földmennyiségek a tó körüli tereprendezés során elkerülhetnek más helyre is.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztály szakhatósági állásfoglalásának indokolása - többek között – tartalmazza, hogy:

Ø  a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság szakkérdésként vizsgálta azt, hogy a létesítésnek lehetnek-e jelentős környezeti hatásai,

Ø  a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint a terület kármentesítéssel nem érintett,

Ø  a vonatkozó előírások betartásával az Álomhegyi-tározó kialakítása környezetvédelmi, táj- és természetvédelmi érdeket nem sért.

Tekintettel arra, hogy a jogszabályi előírásoknak kérelmünk megfelelt, az engedélyt megkaptuk.

A kialakítandó 14 hektáros tó, mintegy 600.000 m3 tárolt víztömegével a vízi sporttól kezdődően jól szolgálja a horgászatot, a fürdőzést, a sétálást és az ember által igényelt egyéb időtöltést.

 1. Szennyvíztisztító A szennyvíztisztító tervezett bővítése kapcsán a közelmúltban környezeti hatásvizsgálatot végeztek, melynek során kiderült, hogy a tisztított szennyvizet közvetlenül és közvetve befogadó tavak – ezen belül is elsősorban a malom-tavi strand – vízminőségének védelme érdekében szükséges lenne az algásodást okozó foszfor-kibocsátás csökkentése.

Kérdés: Az önkormányzat milyen konkrét intézkedéseket/lépéseket tett, illetve fog tenni a hatóságok és az üzemeltető DMRV Zrt. felé annak érdekében, hogy a tavak külső terhelése csökkenjen, állapotuk javuljon?

Válasz:

Sokadszor elmondott gondolatomat ismételem meg, hogy a tavak vízminősége megfelel az előírásoknak. A veresegyházi tavak tiszták és jó vízminőségűek. A foszfor kibocsátással kapcsolatos csökkentésre a szennyvíztisztító kapacitásának 2000 m3-el történő bővítése során kerül sor. A munka befejezése 2023-2024-re várható. 

 1. Elkerülő út

Elsősorban a lakónépesség növekedése és a motorizáció terjedése miatt az 1990-es évek óta kb. ötszörösére nőtt Veresegyházon a gépjárművek száma. Csúcsidőben a közutakon kritikus mértékű a forgalom.

 

Kérdések: Vannak konkrét információk a régóta tervezett elkerülő út kapcsán (pl. engedélyes tervek, a Magyar Állammal kötött megállapodás, a kivitelezés tervezett végdátuma stb.)?Amennyiben megépül az elkerülő út, tervez –e az önkormányzat az út mentén további lakóterület parcellázásokat (mely újabb gépjárműforgalmat generálhat)?

Válasz:

A jelenlegi legfrissebb információk szerint az elkerülő út,- melynek a tervezési munkálatai rövidesen megkezdődnek Veresegyházhoz legközelebbi része - a fóti Somlyó hegy és a csomádi vasútállomás közötti részen épül meg. A most tervezés alatt álló út nem megy keresztül Veresegyház határán. Így parcellázás sem tervezhető. A város dolgozik azon, hogy a Szada felőli körforgalomból kiindulva a Pamut-tó befolyó patakja felé, a szomszédos településsel együttműködve megépíthessünk egy szilárd burkolatú, egyszerű utat, amellyel kiválthatjuk a szadai nagyon szűkös és hosszú várakozási időt jelentő útvonalat. Az utak mentén jelenleg parcellázásokat nem tervezünk.

 1. Malom-tó és tóstrand A Malom-tó 1997 óta országosan védett úszólápos terület, de élővilágának állapota és vízminősége is problémás.

Kérdések: Az önkormányzat tervez –e további rehabilitációs beavatkozásokat a tó állapotának javítása érdekében? Amennyiben igen, akkor mikor várható?Tervezi –e az önkormányzat, hogy honlapján keresztül is, folyamatosan frissítve tájékoztatja a lakosságot a tóstrand vízminőségének aktuális állapotáról?A tóstrand infrastruktúrája elavult, és esztétikailag is kifogásolható. Ennek fejlesztése várható –e a közeljövőben?

Válasz:

A tóstrand vize mindenben megfelel az előírásoknak, az élővilága úgyszintén. ( Nem szeretem a nem tiszta beszédet, amelyben úgy fogalmaznak, hogy a víz minősége is problémás, ugyanis nem tudom, hogy hideg, vagy meleg, mi a probléma tartalma.) Az úszólápok, melyeket az 1970-es években az akkori község szabadított ki a mocsárból nagyon jól érzik magukat. Az úszóláp egyébként nem egyedi jelenség, minden régebben kialakult tóban, felhagyott folyómederben megtalálható. Nem szeretem az olyan megfogalmazásokat, melyek nem mondanak semmit, csak éppen a gyanút keltik föl. A tiszta, magyar beszédet értem, szeretem és kérem.

A tó minőségi állapotát semmi nem zavarja. Nem tervezi a város, hogy a tó vízminőségéről rendszeres tájékoztatást adjon, erre semmi szükség és időnk sincs rá. Aki érdeklődik, annak szívesen válaszolunk. Úgy gondolom, erre a városlakók sem tartanak igényt, hiszen számtalan dolog van, amit meg kell oldanunk. és oda kell elsősorban fordítani a figyelmünket. A tóstrand a jelenlegi állapotában marad, átalakítását az Önkormányzat tervezi, melyre 2022-2023-ban lesz lehetőség. Addig is foglakozunk az ott meglévő szűk, nagy forgalmat lebonyolító út szélesítésével, kerítés lebontásával. Azt akarjuk, hogy e nagyon kis rész a város egyik éke legyen, felkészülve a termálfürdővel való kapcsolatára is.

 1. Kerékpárút: Rekvényi László egyesületi alelnöknek szóban már többször is megígérte Ön – legutóbb 2019 decemberében, Pintér Lajos, Szada polgármesterének társaságában – hogy megkezdik a Duna-part felé vezető kerékpárút tervezését, és ha Lesz rá pénz, akkor a kivitelezést is.

Kérdések: Hogyan áll jelenleg az ügy? Esetleg elkészültek már a kiviteli tervek?

Válasz:

A Vác felé vezető kerékpárút akkor építhető meg, ha erre a települések állami pénzt kapnak. Jelenleg folyik a veresegyházi terület feltöltése saját erőből, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az ágyazat tömörödéséhez. A tárgyalások folynak, ettől konkrétabb választ most nem tudunk adni.

 1. Nagy értékű ingatlan értékesítés Veresegyház városa komolyan tervezi egy 7 hektáros (70 000 nm) ingatlan értékesítését beruházóknak, mintegy 1,5 Mrd forintért, melyről Ön az Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának ülésén beszélt. Kérjük, nyugtasson meg bennünket és a lakosság azon részét, akiknek fontos a fenntartható, környezettudatos városfejlesztés, hogy nem lakóingatlanok számára, és nem környezetterhelő ipari beruházások számára értékesíti ezt az ingatlant! Amennyiben ez így lenne, számolnia kell a leghatározottabb tiltakozásunkkal. Természetesen megértjük a város nehéz anyagi helyzetét, ezért minden olyan esetben igényt tarthat a Tavirózsa Egyesület támogatására, mely a város fenntartható (a hosszú távon pozitív társadalmi és környezeti hatásokat előtérbe helyező) fejlesztését szolgálja.

Kérdések:

Kérjük, nevezze meg, hogy konkrétan milyen cél(ok)ra tervezik eladni a területet (lakó- és/vagy iparterületnek)!Amennyiben lakóövezetet terveznek létrehozni, hány fő letelepedésével számolnak?

Válasz:

Mindenek előtt megköszönöm szíves fenyegetésüket.

A város vezetése eddig is és ezután is, a városban élő emberek érdekeinek megfelelően gondolkodott és gondolkodik. A várost többféle igénnyel keresik meg, ipari, kereskedelmi, lakóházi területi igényekkel. Ezen igények kielégítése a város rendezési tervének megfelelően történik. Nagyon vigyázunk arra, hogy a már itt élő emberek érdekei ne sérüljenek. Jelenleg semmiféle érdemi tárgyalás nem folyik sem terület méretre, sem pedig eladási értékre vonatkozóan.

 

Kérdést feltevő: Fehér Péter

Kérdés:

 

„Szeretném megkérdezni, hogy terveznek-e forgalomlassító megoldást a Sportföld utca több pontján is, mivel az utóbbi időben a felelőtlen emberi viselkedésnek köszönhetően csak a szerencsének köszönhetően nem történt még eddig tragikus baleset.

A lassításra való figyelem felhívására, amit meg lehetne valósítani, az utca több pontján is elhelyezett sebességkorlátozást jelző közúti tábla (30km/h) kihelyezése, lehetőség szerint fekvőrendőrrel együtt.

Nagyon jó példa erre a Sportföld utca végénél már meglévő sebességkorlátozó tábla és fekvőrendőr páros, de nagy szükség lenne ilyenre az utca több pontján is.

Megoldás lehetne még sebességlassító felfestések az úttestre, trafipax, lakó-pihenő övezet tábla stb..”

 

Válasz:

A 30km/h tábla kihelyezésre került az említett szakaszon, ha szükséges a jövőben az itt lakókkal egyeztetve fekvőrendőrt helyezünk el.

 

Kérdést feltevő: Gosuly Tibor

Kérdés:

 

„Közmeghallgatás keretein belül érdeklődöm, hogy a csonkási Szent István tér rendbetétele mikorra várható?  Legutóbb 2 éve kaptunk rá ígéretet, de azóta semmilyen érdemi munkavégzés nem történt a területen.

Válaszát megköszönve, kívánok jó egészséget.”

 

Válasz:

 

A csonkási Szent István tér végleges burkolat kiépítése, ahogy az időjárás engedi megkezdődik és 2021. első felében teljesen elkészül. Az ABC-hez parkolókat építünk.

 

 

Kérdést feltevő: Rába György

 

Kérdés:

„1.Gábor Csaba vállalkozó, reorganizációs vezető, 2007 óta folyamatosan egy 600 milliós, ingatlanvásárlásnak álcázott kölcsönről szól, amivel a Város a mai napig tartozik. Legutóbb 2019.március 31-én gyanúsította meg Polgármester urat- és saját magát is!- bűncselekmények elkövetésével. Miért nem reagált erre a Testület?”

Válasz:

Azért, mert nem szükséges, ez nem igaz.

 

Kérdés:

„2.Van-e valamilyen terve a Testületnek arra, hogy ha mégis sor kerülne kilakoltatásra a Gyermekliget I  kapcsán, és 40-50 család, az utcára kerülne? Felszámolási eljárások folynak, árverések vannak, 233 lakást érint. Nem tréfa.”

Válasz:

A város részt vesz abban a folyamatban, amelyik az ügyben érdekelt emberek sorsának megsegítését szolgálja.

 

Kérdés:

„3.Ismeri-e a Testület a Gábor Csaba reorganizációs megbízott és valamennyi érdekeltsége közötti Reorganizációs megállapodást? A vádaskodó tájékoztatókat, közleményeket? Érti-e Testület, hogy miről van ebben a megállapodásban szó?”

Válasz:

A Testület nem foglalkozik Gábor Csaba különböző ügyeivel, kivéve az érintett emberek sorsát.

 

Kérdés:

„4.Nem tartja-e a Testület aggályosnak, hogy a fő beruházó TP KOMLEX Zrt egyik tulajdonosa egyben a Városfejlesztő Kht vezetője? Nem gondolja, hogy mindezek tudatában nevetséges védekezés az, hogy a városnak semmi köze az ECOMONT- csoporthoz?”

Válasz:

Az előbbi választ megismételve Gábor Csaba vállalkozásaihoz nincs közünk.

Kérdés:

„5.Van-e tudomása a Testületnek arról, hogy kik vannak még rajta az ECOMONT- csoport fizetési listáján?”

Válasz:

Hasonlóan az előbbiekhez nem foglalkozunk az ECOMONT-tal kapcsolatos ügyekkel.

Kérdés:

„6.Nem gondolja-e a Testület, hogy a tények ismeretében erkölcsileg, anyagilag, de büntetőjogilag is erősen kockázatos további ingatlanokat átadni a Gábor Csaba fémjelezte cégek bármelyikének?”

Válasz:

A város nem tervez semmiféle ingatlanokat átadni Gábor Csabának.

Kérdés:

„7.Nem tartaná szükségesnek a Testület, hogy minden üzleti kapcsolatot megszakítson Gábor Csaba úrral a város?”

Válasz:

Gábor Csabával semmilyen üzleti kapcsolatba nem áll a város. Gábor Csaba cégei egy része tartozik a városnak, ezen követelésünk érvényesítését az erre illetékes eljárásra átadtuk. 

Kérdés:

„8.Valóban meg kellene várni, hogy az elszabadult indulatok visszafordíthatatlan reakciókat váltsanak ki?”

Válasz:

A 2. és 3. kérdésnél válaszoltunk.

Kérdés:

„9.Végül a legfontosabb kérdés: Önök szerint miért ez a vállalkozói csoport, élükön Gábor Csaba reorganizációs megbízott úrral, a Város legfontosabb partnere? Miközben hibát hibára halmoznak, emberek százait hozzák lehetetlen helyzetbe, sorsokat tesznek tönkre, ugyan, miért Gábor Csaba a fő megmondók egyike?”

Válasz:A város semmiféle partnerségben nem működik együtt Gábor Csabával. A város ingatlant adott el részére, amin házak építését tervezte. Kapcsolatunk olyan, mint minden más vállalkozóval. Gábor Csaba a város számára nem megmondó ember.

 

Kérdést feltevő: Tószegi Zsuzsanna

Kérdés:

 

„Az lenne a kérdésem, hogy a Krajcár u. bal oldalától számított volt szadai telkek megvásárlásával milyen változásokra kell számítani, ugyanis több napon keresztül volt látható, ahogy felmérik a területet, illetve jól láthatóan – mintha Veres határát akarnák jelezni – egy sorban jelölésként tégla és betonkockákat is leraktak.”

 

Válasz:

 

A Krajcár utca bal oldalán tervezzük azt az utat, amelyik felvezetne a Mogyoród-Szada közötti közútra, a gáznyomás fokozó állomás mellett. A Krajcár utcára kitett kövek Szada-Veresegyház határát jelölték ideiglenesen, majd piros színű jelzéssel váltottuk ki a köveket, hogy a közlekedés zavartalan lehessen. Az Ön által is említett jelölések Veresegyház és Szada közigazgatási határát mutatják.

 

 

Kérdést feltevő: Rekvényi László

 

Kérdés:

Köszönöm, hogy a kialakult helyzetre tekintettel lehetőséget ad, hogy a várost érintő kérdéseimet, az érdemi válasz reményében másokhoz hasonlóan és is feltehessem.

 

Ingatlanok adása- vétele.

Évek óta megfigyelhető, hogy a város igen aktív a helyi ingatlan piacon. Ez bizonyos szempontból nem meglepő, hiszen a rendszerváltás körüli időszakban, időben és jó érzékkel sikerült megszerezni a külterületi ingatlanok túlnyomó többségét, így gyakorlatilag a város a legnagyobb ingatlan tulajdonos a saját területén.  Ezzel együtt az ingatlanpiaci aktivitás több kérdést is felvet, ezekre szeretnék választ kapni:

Gyakran előfordul, hogy a város elad ingatlant, majd ugyanazt az ingatlant, rövidebb hosszabb idő után lényegesen magasabb áron visszavásárolja a tulajdonosától. Ezen tulajdonosi körben gyakran felbukkannak olyan cégek, illetve magánszemélyek, akik hiteleznek is a városnak.

 

Kérdéseim: Mi a magyarázat ezekre a tranzakciókra? Az elmúlt három évben, hány esetben történt ilyen? Mi ezeknek a pénzügyi mérlege?

 

Vannak más típusú ingatlan vásárlások is. Ezek esetében az indokolásban rendszeresen a „városfejlesztési érdek” szerepel.

 

Kérdéseim: Kérem nevezze meg azt az elfogadott városfejlesztési  koncepciót, illetve annak konkrét részeit, amivel / amelyekkel ezeket a vásárlásokat indokolni lehet. Kérem továbbá, hogy a közelmúltban a foci pálya közelében megvásárolt –egyébként évek óta eladhatatlan-  un. „Türgyei” –ház valamint a „Nádori” tanya esetében ezt külön szíveskedjék alátámasztani .

Kérem, hogy a fentiekben jelzett témához kapcsolódó kérdéseimet az elmúlt három év időszakára vonatkozóan szíveskedjék megválaszolni.

 

Kiegészítő kérdésem: Mi az oka annak, hogy a város önkormányzata évek óta folyamatosan „rendkívüli állapotban” van? Azaz csaknem az összes testületi ülés és ebből adódóan a bizottsági ülések is „rendkívüli” ként vannak összehívva? Ebből adódóan a számos és igen gyakran kiemelkedően fontos kérdések tanulmányozására, véleményezésére sem a képviselőknek sem a lakosságnak nincs érdemi lehetősége.

 

Egész Pest megyében de országosan nincs erre példa a hasonló nagyságrendű városok esetében. Kérem adjon erre magyarázatot és egyúttal válaszoljon arra is, hogy kíván e ezen a gyakorlaton a jövőben változtatni?

 

Válasz: Nagyon köszönöm az elektronikus úton megtartott 2020 évi közmeghallgatáson feltett kérdéseit, melyekkel kapcsolatban a következőt kérem.

 

Az „ingatlanok adása-vétele” kérdésében említ eladást, visszavásárlást, olyan cégek felbukkanását, amelyek a városnak hiteleznek. Arra kérem, konkrétan nevezze meg az eladót, vevőt, hitelező céget vagy magánszemélyt. Konkrét kérdésre tudok konkrét választ adni. Ez vonatkozik a tranzakciókra, pénzügyi mérlegre is.

 

Az ingatlan vásárlásnál természetes, hogy a városépítés érdeke megnevezés szerepel, mert ezzel a céllal vásárolja meg a város az ingatlanokat, függetlenül attól, hogy mikor kerül sor a hasznosításra, lehet, hogy 10-20 év múlva. Ha konkrét kérdést kapok, természetesen konkrétan válaszolok.

 

A városfejlesztési koncepció a város minden területét érinti, ahogyan előbb szóltam, ha van lehetőség és megéri, akkor a város ingatlant vásárol, hogy a jövőben fölvetődő helyzetekben, lehetőségek esetén cselekedni tudjon.

 

A Türgyei házra vonatkozóan nem tudok arról, hogy eladhatatlan volt, a város a sporttelep működtetéséhez, az oda történő közlekedés javításához vásárolta meg az ingatlant.  Jelenleg nagyobb részt a színház működéséhez szükséges kellékek tárolására szolgál, egy részét bérbe adtuk. A hely a városfejlesztés szempontjából potenciális, már ma is jóval magasabb értéket képvisel.

 

A Nándori tanya esetében az ifjúság számára akarunk kialakítani táborozó, télen-nyáron elfoglalható otthont és területet. Az eddig is működő és ma már konkrét területet igénylő gyermek-foglalkoztatások, táboroztatások továbbfejlesztése csak egy állandó központi hely működtetésével valósítható meg. A másfél hektáros területen istállók, lakás, irodaépület van, a terület egy része erdő, más része szabad, amely a játék sok féle célját szolgálni tudja.

 

A képviselő-testületi ülésekre vonatkozóan a válaszom a következő. Olyan gyorsan tartunk üléseket amilyen gyorsan azt az élet követeli. A képviselő-testület ülése azonnalra is összehívható és ez így van jól.  Aki késik az lemarad, abban a pillanatban kell cselekedni, ahogyan azt a cselekvés fontossága igényli. Ma már nem lehet olyan tempóval célt érni, amely az „ Ej, ráérünk arra még” gondolatát hordozza. A rendkívüli ülés ugyan olyan mint a rendes ülés, a képviselő-testület dönt. Köszönöm minden Képviselő-testületi tagnak, hogy az „Adj Uram Isten, de azonnal!” tempót elfogadták. A város múltját és jövőjét, helyzetét környezethez való viszonyát, céljait a testület jól ismeri, így a döntések megalapozottak.

A vezetőknek vállalni kell a felelősséget, ismerni kell az emberek vágyait és céljait, hogy minden pillanatban döntési helyzetben legyen. Ha valami nem így van, akkor természetesen időt kell szánni a megismerésre. Ezen a gyakorlaton nem kívánok változtatni, ez a gyakorlat jól működik. Arról, hogy országosan milyen példák vannak az ülésekkel kapcsolatban nincs széleskörű információm, de ha valaki jobbat tud és annak az eredményét is láthatom a helyszínen, összehasonlítva a mi gyakorlatunkkal, akkor szívesen változtatok. Amíg jobbat nem tud mutatni valaki, addig marad az eddigi, a város számára sikert hozó gyakorlat. 

 

 

Kérdést feltevő: Thoma Lászlóné

 

Kérdés:

 

„Többszöri kérésemet megismételve, magam és több utastársam nevében szeretném megkérdezni mikorra várható /ha másol nem is/, de legalább a piacnál a gyógyszertár előtt és a Lidl-nél egy-egy várófülke megépítése???

Tapasztalatom szerint bármelyik környező városban, ill. még faluban is szinte minden buszmegállóban van várófülke.

Ha máshova nem is de erre a két helyre,ahol a legnagyobb a forgalom szeretnénk  egy olyan váróhelyet kérni,ahol az időjárás viszontagságaitól védve lennének az emberek.”

 

Válasz:

 

Szíves felvetésére írom és tájékoztatom, hogy a gyógyszertár előtti területre, valamint a Fő út-Andrássy út kereszteződésében 2021. június 30-ig felállításra kerül az ugyanezen megállóban, a túlsó oldalon meglévő típusú buszváró. A Budapesti úti Lidl-hez közeli megállóba, hasonlóan az előbbiekhez, fedett váró helyiség épül.

 

 

Kérdést feltevő:  Éder Ágnes

 

„1. kérdés: Ligetek területén tervezett járdaépítés.

 

Több ízben kaptunk ígéretet, hogy a Ligetekben az Erkelen elkészült járda után sor kerül majd a Kodály Z., Bartók B. utcákon is járdaépítésre. Egyre több a lakó (különösen a Bartókon a folyamatosan szaporodó társasházakban), ezzel egyre több az autó. Ugyanakkor rengeteg a kisgyermek is - ezeken a nagyobb forgalmú járda nélküli utcákon igen veszélyes gyerekekkel sétálni, rollerezni, babakocsival közlekedni.”

 

Válasz:

 

Veresegyház Város Önkormányzata tervei szerint 2021. év beruházásai között prioritást élvez a járda és kerékpár utak építése. A ligetek területén először a Kodály Zoltán utcában tervezzük a járda építést. ezt követi majd a Bartók Béla utcai járda. Mindkettő az év harmadik negyedévére elkészül.

 

„2. kérdés: Ligetek 2’ közút építése.

 

Többször kaptunk arra is ígéretet, hogy a jelenlegi zsákutcák, a Kacsóh P u. és Lisznyay köz nem kap átkötést az új, Csomád felé épülő területhez, csak maximum gyalog/kerékpárúttal. Ugyanakkor az ott telket vásárlók/építkezők úgy tudják, a jelenlegi zsákutcák megnyitásával lesznek majd autóval járhatóak ezek az utak és a folytatásuk. Kaphatunk ezzel kapcsolatosan hivatalos választ?”

 

Válasz:

 

Az ígérethez képest a tervek nem változtak. A Kacsóh P. u., a Lisznyai köz átkötése az új, beépítés alatt álló területre csak gyalogos és kerékpáros lesz. Mind a Lisznyai köz, mind a Kacsóh P. utcai gyalogos átkelő, azon autóval nem lehet közlekedni. Az átkelő út csak vészhelyzet esetén használható. 

 

„3. kérdés: Szintén a fenti (Ligetek 2) területtel kapcsolatban:

 

mikorra várható a végleges közművek kiépítése és a jelenlegi ideiglenes elektromos légvezetékek megszüntetése?”

 

Válasz:

 

Az új területen a közművek kiépítése folyamatban van. 2021. tavaszára tervezzük megkezdeni a végleges közvilágítás (több szakaszban történő) kiépítését. A közművek kiépítése várhatóan az év 2. felében befejeződik, az ideiglenes vezetékek megszüntetésre kerülnek.

 

„4. kérdés: Mézesvölgyi iskola parkoló rendezése/építése.

 

Tervezi-e az önkormányzat, hogy az iskola létszámához valamelyest alkalmazkodó parkolót építsen ki, vagy a jelenlegi sártengert rendezze?”

 

Válasz:

 

A Mézesvölgyi parkolót 2 méter vastag töltésen alakítottuk ki. Ennek a talajnak van egy süllyedési ideje, amikor újabb töltés kerülhet rá és így kellően betömörödik. A mai időre a parkoló nagyobb része elérte azt a tömörséget, hogy szilárd burkolattal láthassuk el, anélkül, hogy a töltött föld megsüllyedne. A parkoló kialakítása a feltöltött részén április hónapban megkezdődik és várhatóan 2-3 hónap múlva elkészül. Természetesen a parkoló egy részét az építkezés alatt is lehet használni.

 

 

„5. kérdés: Van-e bármilyen terv a városon belül további kerékpárutak kiépítésére?”

 

Válasz:

 

Mint ahogy az első kérdésére adott válaszban is leírtuk, a 2021. évben prioritás lesz a járdák és kerékpár utak megépítése. A kerékpár utakat elsősorban a fő közlekedési vonalak mentén tervezzük építeni. EU-s pályázatot nyújtottunk be. Az útvonal Veresegyház és Erdőkertes határától a csomádi kerékpárútig, illetve a Medveotthon felé a Patak utcán haladna.

 

 

Kérdést feltevő: Ginter Gábor

 

Kérdés:

 1. „Hogy lehetséges, hogy a 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási tv.) előírásával szemben Veresegyházon minden évben mintegy 2,5-3,5 milliárd Ft-tal "számolják el" a költségvetést, azaz évről évre (legalább) ennyi hiány keletkezik? Önök szerint megfelel ez a fenti törvény előírásainak?”

Válasz:

A Stabilitási törvény értelmében a települési önkormányzatoknak éven belül van lehetőségük likvid hitel felvételére. Ezen törvényi rendelkezés alapján Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csakis éven belüli likvid hitel felvételéről döntött. Ezek a likvid hitelek az Ön észrevétele szerint az adott évben nem kerültek visszafizetésre, azok megújításáról, újra felvételéről döntött a Képviselő-testület.

Kérdés:

 1. „Amennyiben nem, milyen jogi lépéseket tett a Jegyző a törvényes helyzet visszaállítása érdekében?”

Válasz:

Az előbbiek alapján a likvid hitel felvétel törvényes.

 

Kérdés:

 1. „Ki vállalja (személy szerint!) az erkölcsi és anyagi felelősséget a kialakult helyzetért?”

Válasz:

A mindenkori városvezetés A város gazdálkodásáért és gazdálkodása sikeréért a polgármester személyesen is felelősséget vállal.

Kérdés:

 1. „2020-ban fordult-e hitelfelvételi engedélyért a kormányhoz a városvezetés? Ha igen, mikor döntött erről a testület?”

Válasz:

2020-ban nem fordult hitelfelvételért a Kormányhoz a városvezetés.

Kérdés:

 1. „A "magánbanktól" felvett 10%-os hitelt próbálta-e a városvezetés kiváltani (amely évente mintegy 100 millió Ft kamatterhet (!) jelent a városnak) kedvezőbb kamatozású hitellel?”

Válasz:

A 2019-es évben a Képviselő-testület 2,5 milliárd Ft hitel felvételét kérelmezte a Kormánytól. A kérelem elutasításra került.

Kérdés:

 1. „Polgármester úr többször említette, hogy - az egyébként maximumra emelt - helyi adók (kommunális, telek-, építményadó) - befizetése a lakosság részéről erkölcsi kötelesség. Nem gondolják-e úgy, hogy a városvezetés részéről pedig a felelős és törvényes gazdálkodás lenne még inkább erkölcsi (és törvényi!) kötelesség, hiszen nem a saját, hanem a közösség pénzéről döntenek?”

Válasz:

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntéseiért felelősséget vállalva, a város lakosságának érdekeit szem előtt tartva, a város fejlődése érdekében folytatja gazdálkodását.

 

Kérdés:

 1. „A Gödöllői utca felújítási munkáira 2019 szeptemberében került sor, ugyanakkor a kivitelező kiválasztásáról csak két hónappal később (már egy "új" testülettel) a 2019. november 20-i testületi ülésen született döntés (235/2019. Kt. határozat). Jegyző úr szerint ez megfelel-e az előírásoknak?”

Válasz:

Ez valóban így történt. Az utca állapota nem engedte meg, hogy a felújítását halogassuk. Az árajánlatok be lettek kérve, az önkormányzati választások miatt az új testület elé került az előterjesztés.

 

Kérdés:

 1. „Egyúttal szeretném kérni Önöket, hogy a vasútállomás épületének felújítására vonatkozó kiviteli terveket tegyék ki a honlapra. Mivel a város pénzéből lett finanszírozva, gondolom, ez megoldható.”

Válasz:

A tervek még nem véglegesek. Egyeztetés folyik a MÁV szakmai testületével. A tervdokumentációval kapcsolatos egyeztetések lezárását követően közzé tesszük a terveket.

 

Kérdést feltevő: Fodor Zoltán

 

Kérdés:

 

„Tekintve, hogy az alábbi, október elején elküldött levelemre - melyben közérdekű, sokakat érintő és fontos kérdésekkel kapcsolatban kértem tájékoztatást -  semmilyen visszajelzést, választ, illetve tájékoztatást nem kaptam sem Öntől, sem a képviselő testület semelyik tagjától, bízom benne, hogy a ma meghírdetett "online" közmeghallgatás keretében választ kaphatunk a Mézesvölgyi iskola melletti parkoló állapotával, tervezett jövőjével kapcsolatos kérdéseimre.

Szülőként, autótulajdonosként és veresegyházi adófizető polgárként úgy gondolom sok szülő-, autós- és polgártársammal együtt jogunk van a tájékoztatáshoz.”

 

Válasz:

 

A Mézesvölgyi parkolót 2 méter vastag töltésen alakítottuk ki. Ennek a talajnak van egy süllyedési ideje, amikor újabb töltés kerülhet rá és így kellően betömörödik. A mai időre a parkoló nagyobb része elérte azt a tömörséget, hogy szilárd burkolattal láthassuk el, anélkül, hogy a töltött föld megsüllyedne. A parkoló kialakítása a feltöltött részén április hónapban megkezdődik és várhatóan 2-3 hónap múlva elkészül. Természetesen a parkoló egy részét az építkezés alatt is lehet használni.