A KÖZTERÜLETEK TISZTÁN TARTÁSI SZABÁLYAI

  • 2021.07.21.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tisztelt Veresegyházi Ingatlantulajdonosok!

A tiszta, rendezett és ápolt közterületek meghatározzák az egész település hangulatát, szépségét és pozitív megítélését, ezért Veresegyház Város Önkormányzata felhívja minden veresegyházi lakos figyelmét a 11/2008. (IV.30.) ÖR. számú rendeletének és a 26/2020. (XI.27.) ÖR. számú rendeletének az ingatlantulajdonosokra vonatkozó - közterület tisztántartási szabályaira.

Néhány fontos információ a rendeletek tartalmából:

 A település területén lévő ingatlanok tulajdonosai kötelesek gondoskodni az ingatlan

  • településképi követelményeknek esztétikai szempontból is megfelelő rendezettségéről, ennek az állapotnak a fenntartásáról;
  • tisztántartásáról, rendszeres takarításáról;
  • rendezett, zsúfoltságtól, lomoktól mentesen tartásáról;
  • növényvédelméről, gyomtól, gaztól történő megtisztításáról;
  • rovar- és rágcsálómentesítéséről,
  • kerítéseinek vonalán a szomszédos ingatlanra átnyúló bokrok és fák megfelelő nyeséséről
  • az ingatlan határától a közútig (de legfeljebb 5m) terjedő közterületen növő fás szárú növények fenntartásáról, kezeléséről, szükség szerinti pótlásáról, a fás szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető részeinek és származékainak (ág, levél, virágzat, termés, stb.) eltávolításáról.

Az ingatlan előtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának kötelessége.

Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó ipari egységek és más elárusítóhelyek előtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani, függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységből származik-e.

A tényleges használó kötelessége a járda mellett növő gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyesése. Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt, kiépített és kiépítetlen útterület, amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig), de maximum a telekhatártól 5 méterig terjed.

A közterületen lévő árkok, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.

Az épület tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy az épület tetőzetéről az esővíz a járdára ne csorogjon, a szomszéd ingatlanra közvetlenül ne folyjon.

Építési területen és az építkezés közvetlen környékén az építést végző kivitelezőnek kell biztosítani a tisztaságot.

Tilos közterületre (közútra, útpadkára, járdára) salakot, építési törmeléket, illetve hulladékot elhelyezni.

A rendelet által meghatározott előírások - közterületfelügyelő által készített fényképpel igazolt - nem teljesítése közigazgatási bírság kiszabását eredményezheti.

Vigyázzunk rá és tartsuk rendben környezetünket!