FELHÍVÁS : A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezményekről

 • 2023.01.11.
 • Önkormányzati aktuális hírek

.

Tájékoztató a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények változásáról

 

Tisztelt Lakosok!

Magyarország Kormánya 584/2022. (XII. 28.) Korm. rendeletével módosította korábbi, 259/2022. (VII. 21.) számú, egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló Korm. rendeletét.

Ezen módosítások a kedvezményezetti kör kibővítését célozzák, az alábbiak szerint:

Azokban az esetekben, ha:

 • több lakóépület van egy telekingatlanon, amelyek egyenként legfeljebb négy lakást tartalmaznak,
 • több önálló helyrajzi számon fekszik a közös gázmérővel rendelkező, legfeljebb négy lakást magába foglaló lakóépület-együttes (pl. azok az ikerházak ahol valamilyen okból nem került helyrajzi számonként kiépítésre önálló közműcsatlakozás),
 • önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy lakás rendeltetési egység található,

a rendelet „ingatlan” kitétele (amelyen legfeljebb négy lakás fekszik) kiegészült a „lakóépület”, az „ingatlan-együttes” és az „önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetét” fogalmakkal.

 

A módosítás azokat is érinti, akik a lakások önálló bejáratára és/vagy a lakások műszaki megosztására (egymástól való elkülönítésére) vonatkozó követelményeket nem teljesítették, és emiatt estek el a kedvezménytől. A módosítás kimondja, hogy a hatósági bizonyítvány kiállítása során nem kell figyelembe venni az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20. )Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 1. számú melléklet 95. pontjában foglalt, az önálló rendeltetési egységek önálló bejáratára, valamint a lakások műszaki megosztására (pl. az egybenyílás tilalmára) vonatkozó követelményeket, ha a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Az OTÉK 105. §-a szerint a lakás meghatározása:

A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé :

 

 1. a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
 2. a főzést, mosogatást és az étkezést,
 3. a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
 4. az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az a) pont szerinti tevékenységek folytatását - kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést - és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

 

A fenti módosításokra tekintettel a korábbi, hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez rendelkezésre álló formanyomtatvány is módosult, melyet az alábbi linkeken, valamint a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán, személyesen érhetnek el:

KÉRELEM letöltése DOCX formátumban >>

KÉRELEM letöltése PDF formátumban >>

A hatósági bizonyítvány iránti kérelmet E-papír alkalmazáson keresztül hivatali kapun, vagy papír alapon, postai úton (Levelezési cím: 2112 Veresegyház, Fő út 35.), valamint személyesen a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán lehet benyújtani.

A kitöltött formanyomtatványhoz a továbbiakban is mellékelni kell:

 • a rendeltetési egységek (lakások) legalább egyszerű, kézzel készült alaprajzát, melyből az egyes helyiségek elhelyezkedése és funkciója egyértelműen megállapítható, vagy
 • a rendeltetési egységek számát bizonyító fotódokumentációt.

 

A kérelemben feltüntetett adatok valódiságát a jegyző helyszíni szemle keretében ellenőrizheti.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a hatósági bizonyítvány kizárólag a 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendeletben meghatározott fogyasztói kedvezmények igénybevételéhez használható fel, ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésre nem használható fel! A lakások számának az egyéb jogszabályokban foglaltaknak (pl. helyi építési szabályzat) ettől függetlenül meg kell felelnie!

 

A földgázellátásról  szóló 2008. évi XL. törvény (Get.) szerinti lakossági fogyasztó fogalma:

Lakossági fogyasztó: az a felhasználó, aki saját háztartása - egy felhasználási helyet képező egy vagy több lakóépület, lakás, üdülő vagy hétvégi ház, továbbá lakossági célra használt garázs - fogyasztása céljára vásárol földgázt földgáz vételezésére megkötött szerződés alapján, és az így vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. Ha a lakóépületben a műszakilag megosztott, önálló lakások száma meghaladja az épületben lévő önálló nem lakás céljára szolgáló helyiségek számát, a lakóépületet, mint felhasználót a közös fogyasztás vonatkozásában úgy kell tekinteni, hogy saját háztartás céljára vételez és a vásárolt földgázzal nem folytat jövedelemszerzés céljából gazdasági tevékenységet. [2008. évi XL. tv. 3. § 47.) pont]

 

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

 

Veresegyház, 2023. január 11.

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal