HIRDETMÉNY AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁS RENDJÉRŐL

  • 2021.03.23.
  • Önkormányzati aktuális hírek

.

H I R D E T M É N Y

a Kéz a Kézben Óvodába történő beiratkozás, előjegyzés rendjéről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/ 2021. (1.29.) Korm. rendeletre hivatkozva az emberi erőforrások minisztere a 19/2021. (III.10.) EMMI határozatát figyelembe véve Veresegyház Város Önkormányzata a 2021/2022. nevelési évre az óvodai beiratkozást az alábbiak szerint határozza meg:

A 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra elektronikus formában, az alábbi időpontban és helyen kerül sor:

2021. április 20. (kedd) és 2021. április 23. (péntek) között

                             e-mail cím: ovodabeiratkozas.veresegyhaz@gmail.com

Akinek nincs módja az elektronikus kapcsolattartásra, a nyomtatvány átvehető és leadható Veresegyház Város Önkormányzatának épületében az ügyfélszolgálaton, /Veresegyház, Fő út 35./ a fent megadott időponton belül.

A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az  óvoda felvételi körzete Veresegyház Város Közigazgatási területe. 

Az óvodai jelentkezéshez Óvodai felvétel iránti kérelem és mellékleteinek kitöltése szükséges,  

melyek letölthetők a http://kezakezbenovoda.veresegyhaz.hu/ honlapról. A kérelem kitöltése olvasható, NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL történjék. A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül sor.

Felmentési lehetőségek: 

  • Az Oktatási Hivatal a szülő kérelmére és az óvodavezető, vagy a védőnő véleményének kikérésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az aug. 31. napjáig, amelyben a gyermek a 4. életévét betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. (Cím: Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Hatósági Osztály Határidő: 2021.05.25.)
  • A külföldön történő óvodáztatás bejelentését az alábbi címre kell beküldeni: Oktatási Hivatal Köznevelési Nyilvántartási Főosztály (cím: Bp., 1363, Pf.19.)

A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a döntést írásban közli a szülővel.

Az óvodavezető döntése ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással – Veresegyház Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve, a Kéz a Kézben Óvoda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet.

Veresegyház, 2021. március 23.

Garai Tamás

jegyző