Művelődési és Családügyi Bizottság által 2024. évre kiírt pályázatok

 • 2024.03.13.
 • Művelődési és Családügyi Bizottság pályázatai

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága pályázatot hirdet a településen megvalósuló kulturális programok megvalósulásának támogatására

 

 

A pályázat célja

 • Veresegyház város kulturális életének színesebbé tétele (programok, rendezvények, elektronikus és írott sajtó),
 • a meglévő és újonnan induló civil kezdeményezések támogatása hagyományteremtő célzattal,
 • a város történeti, kulturális értékeinek megóvása az ifjabb nemzedék számára, terjesztése a lakosság körében,
 • hozzájárulás az ez irányú országos és uniós pályázatok önrészéhez.

 

A pályázók köre

 • magánszemélyek
 • jogi személyek
 • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

 

Pályázati feltétel

 • a támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és nemzetközi szintű programokon való részvételére használható fel, melyek megfelelnek a „Pályázat célja”-nak

 

Kizáró okok

 • korábbi támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el és a határidő módosítását sem kérte

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs.

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
 • a programban résztvevők várható létszámát
 • a tervezett tevékenység tényleges bekerülési költségének pénzügyi tervezetét
 • a tervezett tevékenység várható bevételeit
 • a pályázó adatait

 

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, de legkésőbb 2024. november 29.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési és Családügyi Bizottság saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás a pályázat benyújtásának időpontját követő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól csak egyfajta támogatást vehet igénybe.

 

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon belül megtörténik.

 

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a támogatásokat Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

Támogatott köteles a támogatási szerződéssel egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

 

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeg kifizetése a megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig.
A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult, a támogatás összegének mértékétől függetlenül.

 

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

 

 

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési és Családügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

 

A Támogatási kérelem és mellékletei itt tölthetőek le.

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága pályázatot hirdet a településen megvalósuló sport programok megvalósulásának támogatására

 

 

A pályázat célja

 • országos és nemzetközi versenyeken való részvétel támogatása,
 • a lakosság szabadidő és sportolási tevékenységének támogatása,
 • kisebb – nem versenysporthoz kapcsolódó - sport rendezvények támogatása,

                                                                                     

A pályázók köre

 • magánszemélyek
 • jogi személyek
 • jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

 

Pályázati feltétel

 • A támogatás kizárólag Veresegyház város közigazgatási területén megvalósuló sport rendezvények, illetve veresegyházi pályázó járási, megyei, országos és nemzetközi szintű sport programokon való részvételére használható fel, melyek megfelelnek a „Pályázat célja”-nak.
 • A sport ruházaton, sportmezen a városi logó feltüntetése.

 

Kizáró okok

 • korábbi támogatással a támogatási szerződésben meghatározott határidőig nem számolt el és a határidő módosítását sem kérte

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs.

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A benyújtott pályázatoknak tartalmazniuk kell:

 • a tervezett tevékenység írásos bemutatását (max. 2 oldal)
 • a programban résztvevők várható létszámát
 • a tervezett tevékenység tényleges bekerülési költségének pénzügyi tervezetét
 • a tervezett tevékenység várható bevételeit
 • a pályázó adatait

 

A pályázat benyújtási határideje: folyamatos, de legkésőbb 2024. november 29.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési és Családügyi Bizottság saját hatáskörben bírálja el. Az elbírálás a pályázat benyújtását soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A pályázati időszak keretében egy pályázó csak egy alkalommal részesülhet támogatásban, valamint egy pályázatra az önkormányzattól csak egyfajta támogatást vehet igénybe.

 

A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon belül megtörténik.

A támogatásra irányuló jogviszony a szerződés megkötésének időpontjában keletkezik, a támogatásokat Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

Támogatott köteles a támogatási szerződéssel egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

 

A támogatás folyósítása:

A megítélt támogatási összeg kifizetése a megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Bizottság által, a pályázat elbírálásakor meghatározott időpontig, legfeljebb a tárgyév december 15-ig. A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult, a támogatás összegének mértékétől függetlenül.

 

A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

 

 

 

A pályázatokat kérjük a Művelődési és Családügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

A Támogatási kérelem és mellékletei itt tölthetőek le.

Veresegyház Város Önkormányzatának

Művelődési és Családügyi Bizottsága

 

„SEGÍTÜNK, HOGY TANULHASS”

címmel

ösztöndíjpályázatot hirdet

általános és középiskolában tanulók részére

a 2023/2024. tanév II. félévére

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló általános és középiskolai tanulók támogatása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága

 

A pályázók köre

 • Veresegyházon lakóhellyel rendelkező,
 • jó tanulmányi eredményt elérő,
 • általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot)

 

Pályázati feltétel

 • szociálisan rászorult,
 • általános, vagy nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató tanuló kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot
 • a 2023/2024. tanév I. félévi tanulmányi átlaga minimum 4,00.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • Pályázati űrlap
 • bizonyítvány fénymásolata
 • egy háztartásban élők lakcímkártya fénymásolata
 • szülők, egy háztartásban élők jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a pályázóval egy háztartásban élők testvérek diákigazolványának másolata

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2024. április 3. (szerda) 16 óra. 

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatokat elektronikus úton vagy papír alapon a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

 

 

Az elektronikus úton benyújtani kívánt pályázatokat ügyfélkapun (https://epapir.gov.hu/) kérjük megküldeni, a papír alapú pályázatokat pedig a Művelődési és Családügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában kérjük leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás 2023/2024. tanév II. félévére (5 hónap, februártól szülő bankszámlájára történő utalással)
 • pályázati díj nincs.

 

A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város 2024. évi költségvetéséből a Művelődési és Családügyi Bizottsága részére ezen célra rendelkezésre álló keretösszeg.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési és Családügyi Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • a Pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A pályázat eredményéről történő kiértesítés határideje: 2024. április 22.

 

A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása

A támogatásokat Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala folyósítja.

 

A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

Űrlap

Veresegyház Város Önkormányzatának

Művelődési és Családügyi Bizottsága

 

„SEGÍTÜNK, HOGY SPORTOLHASS”

 

címmel pályázatot hirdet

a 2023/2024. tanév II. félévére.

 

 

A pályázat célja

Szociálisan rászoruló sportolók támogatása: a pályázó által folytatott sporttevékenységhez kapcsolódó sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése, egyesületi tagdíj, edzőtábor finanszírozása

 

A támogató megnevezése

Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága

 

A pályázók köre

Veresegyházon lakóhellyel rendelkező, szabadidős vagy egyesületi sporttevékenységet folyatató óvodás, általános iskolás, illetve nappali tagozaton tanuló középiskolai diákok (kiskorú nevében a törvényes képviselője nyújtja be a pályázatot).

 

A pályázati feltétel

 • rendszeresen részt vesz az edzéseken, szorgalma példamutató,
 • szociálisan rászorult

 

Nem támogatható a pályázat, hogy ha a pályázó a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal nem számolt el.

 

Benyújtandó dokumentumok

 • pályázati űrlap
 • edzői javaslat
 • egy háztartásban élők lakcímkártya fénymásolata
 • szülők, egy háztartásban élők jövedelemigazolása
 • a pályázattal érintett és a pályázóval egy háztartásban élő testvérek diákigazolvány másolata

 

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségei és feltételei:

Utólagos hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtási határideje 2024. április 3. (szerda) 16 óra.

 

A pályázatok benyújtása és elbírálása

A pályázatokat elektronikus úton vagy papíralapon, a mellékletekkel együtt 1 pld.-ban kell benyújtani.

 

Az elektronikus úton benyújtani kívánt pályázatokat ügyfélkapun (https://epapir.gov.hu/), a papír alapú pályázatokat pedig kérjük a Művelődési és Családügyi Bizottságnak címezve a Polgármesteri Hivatal 122. irodájában leadni.

 

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban a földszinti ügyfélszolgálaton, illetve letölthető a www.veresegyhaz.hu internetes oldalon.

 

Az elnyerhető támogatás formája

 • vissza nem térítendő támogatás, utófinanszírozási formában,
 • pályázati díj nincs.

 

A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város 2024. évi költségvetéséből a Művelődési és Családügyi Bizottsága részére ezen célra rendelkezésre álló keretösszeg.

 

A benyújtott pályázatokat az önkormányzat Művelődési és Családügyi Bizottsága saját hatáskörben bírálja el. A pályázati támogatás összegét a jelentkezők száma és rászorultsági foka függvényében állapítja meg. A pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja. Az elbírálás a soron következő bizottsági ülés alkalmával történik.

 

A Bizottság fenntartja a jogot, hogy

 • a rendelkezésre álló keretösszeg ismeretében prioritásokat állapítson meg
 • ne támogasson minden benyújtott érvényes pályázatot, valamint
 • egy érvényes pályázatot csak részben támogasson,
 • a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasíthatja.

 

A pályázat eredményéről történő kiértesítés határideje: 2024. április 22.

 

A támogatási megállapodás megkötése, támogatás folyósítása, felhasználása és elszámolása

A Veresegyház Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala fizeti ki a házipénztárból.

 

A támogatási összeg kifizetése a gyermek (kiskorú gyermek esetében a szülő/gondviselő) nevére kiállított számlák bemutatása alapján történik. Amennyiben a számla a szülő nevére kerül kiállításra, a számla szöveges részében meg kell jelölni a pályázó gyermek nevét, illetve a felhasználás célját. A számla legkorábbi dátuma az elnyert támogatásról szóló döntés napja.

 

A számlák benyújtásának végső határideje: 2024. augusztus 31.

 

A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

 

 

 

                                                                                                            Szénás Zsoltné sk.

                                                                                                                       elnök

Űrlap

Vissza