Pályázati felhívás - SPORTTÁMOGATÁS igénybevételére

 • 2024.05.15.
 • Nyitólap hírei

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Veresegyház Város Önkormányzata Pályázatot ír ki sporttámogatás igénybevételére

 

1.       A pályázat célja

 1. működési költségek egy részének támogatása (működés: az adott sportágra vonatkozó szabályok szerinti tevékenység végzése a kívánt eredmény elérése érdekében)
 2. sportrendezvény szervezésének támogatása.

 

2.       Pályázatot nyújthat be:

 1. a Veresegyházon lakóhellyel rendelkező valamennyi sportoló, valamint a Veresegyházon székhellyel rendelkező sportszervezet,
 2. az a nem veresegyházi székhellyel rendelkező sportszervezet, amely programjait, rendezvényeit rendszeresen a település lakosainak javára valósítja meg,
 3. a Veresegyházon működő köznevelési intézmények,
 4. a helyi sporttevékenység megvalósításában résztvevő magánszemélyek, civil szervezetek,

 

3.       A működési támogatás kizárólag az alábbi célok érdekében használható fel:

 1. sportlétesítmény-bérlés költsége,
 2. versenyen való részvétellel összefüggő utazási költség,
 3. sportverseny nevezési díj,
 4. sportolók részére sportfelszerelés, sporteszköz, sportruházat vásárlásának költsége,
 5. versenyen való részvétellel összefüggő szállásdíj,
 6. sportmarketing költségek,
 7. sportszakember képzés,
 8. sportorvosi, orvosi költségek,
 9. játékvezetői költségek,
 10. versenyrendezéssel kapcsolatos költségek,
 11. technikai feltételek biztosítása.

 

4.       A sportrendezvény szervezésére irányuló támogatás kizárólag az alábbi célok érdekében használható fel

 1. létesítmény használat költségei,
 2. versenyen való részvétellel összefüggő (meghívott, kiemelt személy) szállásdíja, utazás költsége,
 3. sportorvosi, orvosi költségek, játékvezetői, versenybírói díjak,
 4. sportverseny nevezési díj,
 5. a rendezvényen részt vevők ellátása,
 6. a rendezvény nyerteseinek díjazása,
 7. versenyrendezéssel kapcsolatos technikai eszközök bérleti költségei,
 8. rendezvénnyel kapcsolatos marketing költségek.

 

5.       Sportszervezetek csak olyan támogatásra nyújthatnak be igényt, amelyre más támogatást nem kaptak, vagy csak részben kaptak. (pl. TAO-támogatás, szakszövetségi támogatás)

 

6. Pályázati úton támogatás nem vehető igénybe
  1. edzői, dolgozói bérek fedezetére,
  2. sportlétesítmények üzemeltetési költségeire

 

7.       A támogatás mértéke függ

 1. a sportszervezet     utánpótlás-nevelés     területén    végzett    tevékenységétől,    annak színvonalától, elért eredményeitől,
 2. az adott sporttevékenységet rendszeresen végzők számától, ezen belül a 18 év alattiak, a

        18 év feletti tanulói jogviszonnyal rendelkezők, valamint a sportszervezetben a veresegyházi lakosok számától, arányától,

 1. igazolt tagdíjbevételük és egyéb tagi hozzájárulásuk mértékétől,

 1. igazolt éves bérleti díj és létesítményfenntartási és üzemeltetési költségük mértékétől,
 2. a sportszervezet átlátható, ellenőrizhető, törvényes gazdálkodásától,
 3. a város számára, a sportszervezettől kért adatok szolgáltatásának pontosságától, annak tartalmi minőségétől,
 4. a helyi sporttal foglalkozó sportkoncepció kialakításában történő aktív, konstruktív együttműködésüktől,
 5. a sportot népszerűsítő, városi szintű sportrendezvényekben való aktív szerepvállalásuktól, (önálló rendezvények szervezése, illetve az önkormányzat által kezdeményezett rendezvényeken történő részvételük, aktivitásuk),
 6. a sportszervezetben dolgozó képzett edzőinek számától és végzettségük fokától,
 7. hetente tartott foglalkozások számától-időtartamától,
 8. a Magyar Olimpiai Bizottság által meghatározott mindenkori kiemelt sportághoz tartozástól.

 

8.       A pályázat közzététele és benyújtásának módja

Letölthető, vagy a Városháza Ügyfélszolgálatán nyomtatott formában átvehető.

A kitöltött PÁLYÁZATI ADATLAPOT hiánytalanul kitöltve a mellékletekkel együtt 1 példányban
ADATLAP letöltése DOCX formátum
ADATLAP letöltése PDF formátum
2.sz. melléklet letöltése
3.sz. melléklet letöltése
4.sz. melléklet letöltése
Pontozási rendszer letöltése

„SPORTTÁMOGATÁSI PÁLYÁZAT 2024” megjelöléssel:

 1. elektronikus úton ügyfélkapun/hivatali kapun https://epapir.gov.hu/ feltöltve,
 2. személyesen, zárt borítékban a Városháza (2112 Veresegyház, Fő 35.) Ügyfélszolgálatán kérjük leadni.

 

9.       A pályázati adatlaphoz mellékelni kell

 1. jogi személy esetében eredeti aláírási címpéldányt
 2. Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati támogatások rendjéről szóló 21/2023. (VI.22.) számú önkormányzati rendelet – 4. számú mellékleteit.

 

10.   A pályázat benyújtásának határideje: június hó 14. nap. 12:00 óra, elbírálás határideje 2024. július 15.

 

11.   A beadott pályázat nem jelent automatikus támogatást!

 

12. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a hiányosan kitöltött, késve érkezett, valamint a pályázati felhívás követelményeinek nem megfelelő pályázatokat a Bizottság elutasítja, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

13.   Nem nyújthat be pályázatot

 1. aki az önkormányzattól, a pályázati kiírás céljával megegyező tevékenység támogatására bármilyen más forrásból 2024-ben már kapott támogatást,
 2. akinek köztartozása, vagy az Önkormányzat felé nyilvántartott bármilyen jellegű tartozása van, vagy korábbi elnyert támogatás elszámolását nem tette meg.
 3. egyazon cél megjelölésével a sportszervezet és a sportszervezet önállóan pályázó

 

14.   Az elnyerhető támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás, utólagos elszámolás melletti előfinanszírozási formában. Pályázati díj nincs.

 

15.   A rendelkezésre álló forrás

Veresegyház Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséből rendelkezésre álló

90.000.000 Ft keretösszeg.

 

16.   Az elnyerhető támogatás mértéke:

a) Egyéni sportoló részére maximum 500.000.- Ft./sportoló (természetes személy pályázó esetén) Természetes személy (a sportoló vagy annak törvényes képviselője) maximum 3 fő (sportoló) támogatására nyújthat be egy-egy adatlapot, amelyet egy pályázatként kell kezelni;
b) sportszervezet részére egyéni sportág esetén maximum 5.000.000.- Ft./sportág
c) sportszervezet részére csapat sportág esetén maximum 10.000.000.- Ft./sportág
Sportszervezetek sportáganként (szakosztályonként) nyújthatnak be egy-egy adatlapot, amelyet egy pályázatként kell kezelni.
d) Egy sportszervezet, illetve magánszemély maximum egy rendezvény megvalósításához nyújthat be adatlapot, az igényelt támogatás maximum 1 millió Ft, de a támogatás mértéke nem haladhatja meg a rendezvény összköltségének 30%-át. Rendezvény magvalósítására önállóan is lehet pályázni, ha azonban a pályázó működésre és rendezvényszervezésre is töltött ki adatlapot, akkor azok összessége alkot egy pályázatot.


 

17.   A saját forrás mértéke

Nem szükséges saját forrás biztosítása.

 

18.   A benyújtott pályázatok elbírálása

A pályázatokat Veresegyház Város Önkormányzatának Művelődési és Családügyi Bizottsága saját hatáskörben bírálja el.

 

A pályázat eredményéről július hó 31 napig minden pályázót írásban értesítünk.

 

20.   A pályáztatás nyilvánossága

A pályázók részére nyújtott támogatásról a döntést követő 15 napon belül az Önkormányzat hivatalos internetes honlapján – személyi adatok nélkül - tájékoztatót jelentet meg.

 

21.   A támogatási megállapodás megkötése és teljesítése

A támogatásra vonatkozó megállapodás megkötése a Bizottság döntésétől számított 15 napon belül megtörténik.

Támogatott köteles a támogatási szerződéssel egyidejűleg a Támogató részére átadni a Támogatott számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett, a Támogató javára szóló, valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, azonnali beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatát – pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére – a követelés legalább harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt.

 

22.   A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeg kifizetése a megkötött támogatási szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

 

23.   A támogatás felhasználása

A támogatás rendeltetésszerű felhasználását számlákkal kell igazolni a Támogató felé, legfeljebb a tárgyévet követő év december 31-ig.

A számla legkorábbi dátuma az elnyert támogatásról szóló döntés napja.

A támogatás csak abban az esetben vehető igénybe, ha a pályázatban eredetileg leírt program teljes egészében megvalósult, a támogatás összegének mértékétől függetlenül.

 

24. A támogatásról szóló döntés hatályát veszti, ha a támogatási döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül a pályázó hibája, illetve mulasztása miatt nem jön létre a támogatói megállapodás.

 

A pályázat benyújtásával kapcsolatosan további információ kérhető a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya munkatársától:

Holósi Ildikó

e-mail:holosi.ildiko@veresegyhaz.hu

telefon: 06-28-588-608