Tájékoztató a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről és az ellenőrzött bejelentésről

 • 2020.05.18.
 • Hírarchívum

.

Értesítjük a tisztelt Ügyfeleinket, hogy

 1. május 18-án hatályba lép a veszélyhelyzet alatti engedélykötelezettségről, valamint az ellenőrzött bejelentésről szóló 191/2020. (V. 8.) Korm. rendelet, mely kiterjed az alábbi ügyekre, ahol a jegyző államigazgatási hatáskörben jár el.
 • kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához engedélyezési feladatok 500 m3/év alatti vízkivétel esetén, amennyiben háztartási igény kielégítésére szolgál. (ingatlanhoz tartozó kiskertek, gyepterületek, nem mezőgazdasági célból termesztett növények öntözése)
 • az előírt zaj -és rezgésvédelmi követelmények betartásnak ellenőrzése
 • fás szárú növények védelme, közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése.
 • bejelentés köteles vagy működési engedélyköteles szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó eljárások, ipari-, kereskedelmi tevékenység és szálláshely engedélyezése (nyilvántartásba vétel, működési engedély kiadása, törlése)
 • vásárok szervezésének, piacok működésének engedélyezése,
 • telephely létesítéséhez, módosításához, megszüntetéséhez kapcsolódó eljárások

A Jegyző kizárólag erre a célra a bejelentes@veresegyhaz.hu e-mail címet biztosítja, amely a beérkező bejelentésről az ügyfél részére automatikus elektronikus visszaigazolást küld.

Az engedélyköteles tevékenység - 191/2020. (V. 8.) Korm. rendeletben foglalt kivételekkel - engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül, ellenőrzött bejelentéstől számított nyolc napon belül közölt értesítés közlését követően végezhető - a tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályi feltételek fennállása esetén - az engedélyre jogszabályban meghatározott hatályossági időtartam alatt.

Az értesítést elektronikus úton, vagy ha ennek feltételei hiányoznak, szóban vagy távközlő berendezés útján kell közölni, és abban ismertetni kell az ahhoz fűződő joghatás beálltát.

A bejelentésnek – az engedélykérelemhez szükséges – a jogszabályban előírt adatokat kell tartalmaznia. A bejelentéshez mellékelni kell az engedélykérelem előírt mellékleteit, kivéve azokat, amelyek beszerzése a veszélyhelyzet körülményei folytán az ügyfélre nézve aránytalan terhet rónak.

Az ügyfélnek a nem mellékelt dokumentumok tartalmáról a bejelentésében nyilatkoznia kell, egyidejűleg előadva azokat a körülményeket, amelyekre a bejelentés hiányos volta visszavezethető.

A bejelentésért az engedélyezés, valamint a kapcsolódó szakhatósági eljárások illetékének vagy igazgatási szolgáltatási díjának (a továbbiakban együtt: díj) 50%-át kell leróni vagy megfizetni. Ha e rendelet alapján engedélyezésre kerül sor, a díjat a jogszabályban megállapított díj 100%-ára kell kiegészíteni.

Ha az engedélyezésben szakhatóság vesz részt, az eljáró hatóság a bejelentést a szakhatóság részére továbbítja. Ebben az esetben a tevékenység a bejelentéstől számított tizenkét napon belül közölt értesítést követően gyakorolható.

A hatóság a tevékenység végzését végzéssel megtiltja, ha

 1. a) a bejelentés szerinti tevékenység nem tartozik e rendelet hatálya alá,
 2. b) az élet, a testi épség és az egészség védelmére tekintettel, vagy a tevékenység jellegére, illetve hatására figyelemmel a károkozás vagy a katasztrófák megelőzése, a közbiztonság, valamint egyéb nyomós közérdek várható, vagy közvetlen veszélye fennáll,
 3. c) a bejelentés tárgya vagy a bejelentő nem azonosítható,
 4. d) a bejelentés olyan mértékben hiányos, hogy abból az a) vagy a b) pont szerinti feltételek fennállására nem lehet megalapozott következtetést levonni, vagy
 5. e) a bejelentés visszaélésszerű joggyakorlást valósít meg, vagy arra vonatkozóan megalapozott következtetést lehet levonni.

Ha e rendelet alapján a tevékenység engedély helyett bejelentés alapján folytatható, azonban jogszabály előírása alapján az engedélyben kötelezettség előírásáról vagy tény megállapításáról - így különösen valamely adatszolgáltatási kötelezettség, további eljárások megindításával kapcsolatos kötelezettség (a továbbiakban: kapcsolódó kötelezettség) - is rendelkezni kell, a tevékenység megkezdésének nem akadálya a kapcsolódó kötelezettség elmulasztása.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az egyszerűbb kapcsolattartás érdekében bejelentésükön telefonos elérhetőségüket minden esetben közöljék.

A felsorolt ügyekkel, valamint a szükséges nyomtatványokkal és azok kitöltésével kapcsolatos kérdés esetén tájékoztatást nyújtanak Munkatársaink az alábbi elérhetőségeken:

Fakivágási engedély: Hermann Violetta (28/588-631)

Zaj -és rezgésvédelmi ügyek: Hermann Violetta (28/588-631)

Kereskedelmi tevékenység bejelentése, működési engedély és szálláshely engedélyezés:

Balogh Ildikó (28/588-606)

Kútfennmaradási engedélyezés: Holósiné Fenyvesi Ildikó (28/588-608)

 és Hermann Violetta (28/588-631)

Telephely engedélyezés: Balogh Ildikó (28/588-606)