Telepengedély

TELEPENGEDÉLYEZÉSI  ELJÁRÁSHOZ és TELEP LÉTESÍTÉSÉNEK BEJELENTÉSÉHEZ

Vonatkozó jogszabály:  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999.(X.13.) BM rendelet.

Illetékesség: Veresegyház város közigazgatási területe

Hatáskör jogosultja: a jegyző

Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj, illeték:  Bejelentés köteles tevékenység esetében 3.000.-Ft illetéket  10402991-49565452-57481076 számlaszámra kell utalni. Telepengedély kérelem esetén 5.000,- Ft , pénztárban személyesen fizetendő.

Eljárási határidő:

Bejelentés köteles tevékenységnél 8 nap. (a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23.§ (1) alapján)

Telepengedélynél 30 nap (a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 4/A.§ (2) bekezdése alapján)

 

 1. a BEJELENTÉS illetve a KÉRELMEZÉS menete

Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető (feltételek érvényesülése esetén, teljes körűen csatolt mellékletekkel. A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában  végezhető.

Bejelentését követően kezdhető meg a tevékenység ha:

 1. a)az a rendelet 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
 2. b)az a rendelet 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
 3. ba)a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, valamint
 4. bb)nem ipari területen végzik akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési

      egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi

      engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

A fent nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

 

A bejelentés megtétele illetve a kérelem benyújtása cégek, egyéni vállalkozók számára elektronikus formában az e-papír szolgáltatás igénybe vételével történik a http://epapir.gov.hu  portálon keresztül. Az elektronikus levélhez csatolandó az azt megelőzően a honlapról kinyomtatott, kitöltött és hivatalosan aláírt nyomtatvány és mellékletei:  (A kérelem nyomtatvány letölthető a www.veresegyhaz.hu/polgármesteri hivatal/  ügyintézés/ igazgatási ügyek/telepengedélyezési nyomtatványok fülön.)

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
 • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
 • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylatot
 • Képviseleti eljárás esetén meghatalmazást

Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

 • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
 • Környezetvédelmi tervfejezetet
 • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
 • Érvényes korábbi telepengedélyt

 

 1.         NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELI ILLETVE ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

 2.1.1. Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

2.1.2.      A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően (8 nap) a hatóság a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

2.1.3.      A nyilvántartásba vételről értesül a bejelentő és a jogszabályban meghatározott feltételek esetén:

 • az érintett szakhatóságok
 • Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség
 • az illetékes Rendőrkapitányság

2.1.4. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

Telepengedély-köteles tevékenység esetében

2.2  Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

2.3  Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, A hatóság a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

2.4   A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

2.5   Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

2.6 A hatóság helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

 1. a) a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályát
 2. b) a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát
 3. c) a jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségét
 4. d) a jogszabályban meghatározott esetekben a Pest Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságát
 5. e) a jogszabályban meghatározott esetekben a Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
 6. f) ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája
 7. g) ha a telep termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatóságát

 

A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

 • a kérelmező és
 • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

2.7 Az engedélyezési feltételek fennállása, illetve a hiánypótlás teljesítése esetén a hatóság  a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi adatai.

2.8       Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot a hatóság közli:

 • a kérelmezővel,
 • a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
 • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
 • a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,
 • Rendőrkapitánysággal

 

 1. A TELEP HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS:

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást,  annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni illetve engedélyeztetni új eljárás keretében hatóságunknál a fentiek szerinti módon.

 1. EGYÉB

Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.

A nyilvántartásban szereplő egyéb adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul  be kell jelenteni a jegyző felé, szintén az e-papír elektronikus felületen.

A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

 

 1. január 27.

                                                                                                                              Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ügyintéző:

 Név  Iroda  Telefon  Email
Balogh Ildikó 119 06/28-588-606 balogh.ildiko@veresegyhaz.hu