Telepengedély

Telepengedély-köteles tevékenység engedélyezésének menete

 • Vonatkozó jogszabály:  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályiról 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet), a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 35/1999.(X.13.) BM rendelet.

  Illetékesség: Veresegyház város közigazgatási területe

  Fizetendő igazgatási szolgáltatási díj:  telepengedély kérelem esetén 5.000,- Ft , pénztárban személyesen, bejelentés köteles tevékenység esetében 3.000.-Ft illetékbélyegben leróva

  Eljárási határidő:  21 nap, melybe nem tartoznak bele a közigazgatási hatósági eljárásról szól 2004.évi CXL. tv. 33.§ (3) bekezdése szerintiek- kivéve a (3) bekezdés d) pontja.

  1. KÉRELEM

  A telepengedélyezési eljárás kérelemre indul. A rendelet meghatározza a telepengedély-köteles és a bejelentéshez kötött ipari tevékenységeket. Bejelentéshez kötött tevékenység esetén az adott tevékenység a szándék bejelentését követően végezhető, telepengedély-köteles tevékenység csak jogerős telepengedély birtokában.

  Bejelentését követően kezdhető meg a tevékenység ha:

  1. a)az a rendelet 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;
  2. b)az a rendelet 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység
  3. ba)a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen kívánják végezni, valamint
  4. bb)nem ipari területen végzik akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési

        egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi

        engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

  A fent nem említett esetekben az ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni.

   

  A kérelem nyomtatvány letölthető a www.veresegyhaz.hu/polgármesteri hivatal/  ügyintézés/ igazgatási ügyek/telepengedélyezési nyomtatványok.

  Benyújtható postai úton, ügyfélfogadási időben személyesen, illetve meghatalmazott útján.

  A kérelemhez mellékelni kell:

  • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról
  • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt
  • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos, haszonélvező hozzájárulása)
  • Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának befizetését igazoló bizonylatot illetőleg a bélyegben lerovandó illetéknél magát az illetékbélyeget
  • Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást

  Telepengedély-köteles tevékenység esetében a fentieken túl:

  • A hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázis
  • Környezetvédelmi tervfejezetet
  • Amennyiben rendelkezésre áll, a telepre vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi, vagy végleges fennmaradási engedélyt
  • Érvényes korábbi telepengedélyt

   

  1.         ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS

  Bejelentéshez kötött tevékenység esetében

   2.1.1. Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

  2.1.2.      A fenti bekezdésben meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően a hatóság a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

  2.1.3.      A nyilvántartásba vételről értesül a kérelmező és a jogszabályban meghatározott feltételek esetén:

  • az érintett szakhatóságok
  • Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség
  • az illetékes Rendőrkapitányság

  2.1.4. A szakhatóságok a jogszabályban meghatározott esetekben a telepen ellenőrzést folytathatnak le, melynek eredményéről tájékoztatják hivatalunkat.

  Telepengedély-köteles tevékenység esetében

  2.2  Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül

  2.3  Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, A hatóság a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.

  2.4   A telep és a telekhatár szomszédos ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.

  2.5   Az építésügyi hatóság állásfoglalásának megkérése arra vonatkozóan, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

  2.6 A hatóság helyszíni szemlét tűz ki, melyről értesíti az alábbi szakhatóságokat:

  1. a) a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Osztályát
  2. b) a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályát
  3. c) a jogszabályban meghatározott esetekben a tűzvédelmi szakhatóságként eljáró Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltségét
  4. d) a jogszabályban meghatározott esetekben a Pest Megyei Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóságát
  5. e) a jogszabályban meghatározott esetekben a Megyei Kormányhivatal Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága
  6. f) ha az engedélyezés tárgyául szolgáló ingatlan műemléki védelem alatt áll a Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája
  7. g) ha a telep termőfölddel közvetlenül szomszédos földrészleten áll a Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága

   

  A helyszíni szemléről a szakhatóságok mellett értesítést kap:

  • a kérelmező és
  • a telep és a teleppel közvetlenül szomszédos (közös telekhatárú) ingatlanok tulajdonosai, ingatlan nyilvántartás szerinti használói.

  A helyszíni szemléről szóló értesítés legalább a kitűzött időpont előtt 15 nappal kerül kiküldésre.

  A szakhatóságok megállapításaikat jegyzőkönyvbe mondhatják. Hiánypótlás esetén - határidő kitűzése mellett – mind a kérelmezőt, mind az engedélyt kiadó hatóságot értesítik.

  2.7 A hatóság  a telepengedély megadásával egyidejűleg a telepet nyilvántartásba veszi és az interneten közzéteszi.

  2.8       Az engedélyt vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot a hatóság közli:

  • a kérelmezővel,
  • a telep és a közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal,
  • az eljárásban közreműködött szakhatóságokkal,
  • a Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,
  • Rendőrkapitánysággal

   

  1. JOGUTÓDLÁS/ÜZEMELTETŐVÁLTÁS

  Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változás, jogutódlás esetén - amennyiben a tevékenység nem változik - a változást, jogutódlást, annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

  A kérelemhez mellékelni kell:

  • A telep használatának jogcímét igazoló dokumentumot (pl. bérleti szerződés, tulajdonosi hozzájárulás)
  • Közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot
  • Nyilatkozatot üzemeltető váltásról, jogutódlásról
  • Vállalkozói igazolványt vagy gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
  • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást

  A jegyző az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi, valamint a korábban kiadott telepengedély bevonásával egyidejűleg, a módosított adatoknak megfelelő telepengedélyt ad ki.

  1. EGYÉB

  A nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul írásban be kell jelenteni.

  A tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedélyt leadni.

  Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1. és 2. pontokban meghatározottak szerint történik.

  2016.05.03.

Ügyintéző:

 Név  Iroda  Telefon  Email
Balogh Ildikó 119 06/28-588-606 balogh.ildiko@veresegyhaz.hu