H I R D E T M É N Y az óvodai beiratkozás rendjéről

  • 2019.04.01.
  • Hírarchívum

.

Az óvodai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. §-a, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján Veresegyház Város Önkormányzata az alábbiak szerint határozza meg:
A 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontokban és helyen kerül sor:
2019. május 6. (hétfő) 8:00 - 17:00 óra között és
2019. május 7. (kedd) 8:00 - 17:00 óra között
a Kéz a Kézben Óvoda 2112 Veresegyház, Hétvezér út 6. szám alatt található épületében.
A köznevelési törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2016. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben,
ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
A jegyző - az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére felmentést adhat az kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról az óvodai beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül, írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodai jelentkezéshez Óvodai felvétel iránti kérelem és mellékleteinek kitöltése szükséges, melyek a beiratkozás napján a helyszínen beszerezhetők, vagy letölthetők a www.veresegyhaz.hu honlapról.
Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni:
-          a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
-          TAJ kártyát
-          anyakönyvi kivonatot
-          külföldi állampolgár esetén a jogszerű tartózkodást megalapozó okiratot
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda).
A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvoda vezetője a döntést írásban közli a szülővel, a határozat átvételének időpontjai és helye: 2019. június 12. 8:00-17:00 között a Kéz a Kézben Óvoda Széchenyi tér 2. szám alatt található épületében.
A döntés közlésének határnapja: 2019. június 5.
Az óvodavezető döntése ellen jogorvoslatnak van helye. A döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással - Veresegyház Város Önkormányzat Jegyzőjének címezve, a Kéz a Kézben Óvoda vezetőjéhez nyújthat be kérelmet.

Veresegyház, 2019. április 1.

Garai Tamás
jegyző

Borítókép Dokumentum név Fájlméret Dokumentum típus  
Nyilatkozat első alkalomról.docx 11.03 KB Nyomtatványok
Felmentési kérelem.doc 55 KB Nyomtatványok
Bejelentés külföldről.doc 42.5 KB Nyomtatványok
Óvodai felvétel iránti kérelem .docx 26.92 KB Nyomtatványok
Jogosultság munkvégzés alapján.docx 12.42 KB Nyomtatványok
Jogosultságot igazoló nyilatkozat albérlet, költözés.docx 12.14 KB Nyomtatványok