Malom-Tó strand

A VERESEGYHÁZI MALOM-TÓ (STRAND) HÁZIRENDJE
Letöltés

 Felhívjuk a tisztelt látogatók figyelmét!
A tó strandon a fürdési idény 2023.08.31-i hatállyal véget ért!
2023.09.01- től Fürödni Tilos!
 1. Közérdekű adatok
 • Megnevezése, besorolása, címe:
  Veresegyházi Malom-tó
  Természetes fürdőhely
  2112 Veresegyház, Találkozók útja 2. 
 • Tulajdonos megnevezése, címe:
  Veresegyház Város Önkormányzata
  2112 Veresegyház, Fő út 35.
  06-28-588-600
 • Üzemeltető megnevezése, címe:
  Veresegyházi Városgazda Kft.

  2112 Veresegyház, Sport u. 4.
  06-28-585-190
 • Üzemeltető képviselője:
  Nagy József Attila ügyvezető
  varosgazda@veresegyhaz.hu
 • Fürdő vezetője:
  Tóth Zoltán
  Termálfürdő-üzemeltetési vezető
  06-70-510-7546
  toth.zoltan@veresegyhaz.hu
 • Szakmai felügyeletet ellátó szerv:
  Pest Megyei Kormányhivatal
  Gödöllői Járási Hivatala
  Népegészségügyi Osztály
  2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 56.
 • Fürdővíz vizsgálatát végző szerv:
  Budapest Főváros Kormányhivatala
  Népegészségügyi Főosztály
  Laboratóriumi Osztály
  1138 Budapest, Váci út 174.
  06-1-465-3829

 

 1. Általános rendelkezések
 • A strandfürdő vezetőjének és dolgozóinak alapvető kötelessége, hogy biztosítsák a vendégek kulturált és szakszerű kiszolgálását, pihenését. Gondoskodjanak az egészségügyi, balesetvédelmi, személyi és tulajdonvédelmi, hatósági és egyéb rendelkezések, előírások érvényesítéséről. Gondoskodni kell arról, hogy a biztonságos üzemeltetés tárgyi és személyi feltételei egészség-, munka- és tűzvédelmi szempontból is folyamatosan biztosítva legyenek. Ennek érdekében az esetlegesen előforduló veszélyforrásokat a strandfürdő dolgozóinak soron kívül meg kell szüntetni, vagy azok helyszínét a vendégek elől le kell zárni. A veszélyhelyzetek elkerülésére vonatkozó előírásokat, utasításokat a vendégek és a strandfürdő dolgozói is kötelesek betartani.
 • A strandfürdő a vendégek számára az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:
  • strandfürdő
  • vendéglátás (külső vállalkozó közreműködésével)
  • kereskedelmi ellátás (külső vállalkozó közreműködésével)
 • A vendég jogosult a szolgáltatás módjára, annak minőségére, vagy a szolgáltatást végző magatartására észrevételeit szóban, vagy írásban megtenni a szolgáltatást biztosító szervezetnél.
 • A strand területére történő belépéssel a vendég a jelen Házirendben foglaltakat tudomásul veszi és a hatályos magyar és Európai Uniós jogszabályok rendelkezéseivel, előírásaival egyetemben elfogadja.
 • A strandfürdő igénybevétele a jelen Házirendben foglaltak megtartásával belépőjegy megvásárlása nélkül, ingyenesen igénybe vehető, nyitva tartási időben. A strandfürdő területére belépni csak nyitvatartási időben lehet.
 • A strandfürdőt és szolgáltatásait mindenki csak saját felelősségére használhatja.
 • A Házirend mellékletében megjelölt nyitvatartási időn kívül a strandfürdő létesítménye nem látogatható és használható. A nyitvatartási időn kívül a strandra történő belépés tilos. A strandfürdő területére, nyitva tartási időn kívül történő belépésért és fürdőzésért az üzemeltető felelősséget nem vállal. Úszómestert és elsősegélynyújtást az üzemeltető kizárólag a nyitva tartási időn belül biztosít.
 • A vendég egészségének és testi épségének védelme érdekében a strandfürdőt nem látogathatja, vagy a fürdő igénybevételéből kizárható
  • a lázas, továbbá fertőző gyomor-bélrendszeri és bőrbetegségben szenvedő,
  • a görcsös állapottal, eszméletvesztéssel járó, illetve feltűnő vagy nagy kiterjedésű kóros elváltozással járó betegségben szenvedő,
  • az ittas,
  • a kábítószer vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személy.
 • A strandfürdő területére állat - az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a 27/2009. (XII. 3.) SZMM rendelet szerinti segítő kutyát kivéve - nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.
 • A vendég jogosult a Házirend mellékletét képező vázrajzon 5. és 6. számmal jelölt öltözőket és mosdót igénybe venni.
 • A strandfürdő értékmegőrzést nem biztosít, ezért az öltözők és a strand teljes területén az őrizetlenül hagyott, elveszett, eltulajdonított, megrongált, etc. személyes tárgyakért, illetve egyéb értékekért – a talált tárgyak megőrzésének kötelezettségén kívül – az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 • A talált tárgyakat minden esetben az úszómesternek, vagy más alkalmazottnak, illetve a termálfürdő-üzemeltetési vezetőnek kell leadni, aki azt nyilvántartásba veszik. Amennyiben a talált tárgy jogos tulajdonosa jelentkezik, úgy a tárgy átvételét átadás-átvételt igazoló dokumentumon igazolni kell. A talált tárgy felvételéről szóló jegyzőkönyv mintapéldányát, valamint annak visszaadásáról szóló dokumentumot a jelen Házirend 3. számú melléklete tartalmazza.
 • A strandfürdő területén ruházat nélkül tartózkodni tilos.
 • A strandfürdő berendezési tárgyait rendeltetésszerűen kell használni. Aki szándékosan, vagy gondatlan magatartásával kárt okoz, attól a strandfürdő üzemeltetője, vagy tulajdonosa a kár megtérítését igényelheti.
 • A strandfürdő területén és az ahhoz tartozó épületekben – a Házirend mellékletét képező vázrajzon 7. számmal megjelölt dohányzásra kijelölt helyen kívül - tilos a dohányzás.
 • Tűz-, bombariadó, egyéb rendkívüli esemény esetén a hangosbemondó, illetve a fürdő alkalmazottainak és az illetékes hatóság alkalmazottainak utasításait kell követni.
 • A strandfürdő területén működő kereskedelmi egységek és egyéb szolgáltatók által a vendégeknek okozott károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.
 • A strand területén az ugrálás, a labdázás és más ehhez hasonló játék a többi vendég zavarásának elkerülésével, pihenési szándékának és egyéb igényeinek figyelembevételével, valamint a társadalmi együttélés szabályainak megtartásával megengedett.
 • Fürdőzéskor, sportoláskor, játékok során (beleértve a csónakázást, vízi-biciklizést is) ügyelni kell mások testi épségére, és tartózkodni kell mások testi épségét veszélyeztető, valamint a vendégek nyugalmát zavaró magatartásoktól.
 • Sportolás, játékok során tartózkodni kell minden olyan magatartástól is, amely a strand területén telepített, parkosított füves, fás területet, az ott levő telepített fákat, dísznövényeket károsíthatja. A fürdőhelyen található felépítményeknek bármilyen módon történő károsítása tilos.
 • A táblával jelzett 1,20 m mélységet meg haladó víz mélyvíznek minősül, amelyet csak úszók vehetnek igénybe.
 • Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó tizennégy éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett veheti igénybe a strandfürdő szolgáltatásait.
 • A strand tisztaságára vonatkozó közegészségügyi és vízügyi előírások betartása, egészségkárosodás megelőzése, valamint a strandoló vendégek kellemes tiszta környezetben való pihenése, üdülése érdekében tilos szemetelni a fürdő területén (a pihenő-, sport,- és egyéb területeket is beleértve), továbbá tilos a fürdésre kijelölt tó vízét, vízfelületét, vízpartját, élővilágát bármilyen módon szennyezni, károsítani. A szemét gyűjtése a strand területén (és a pihenő-, sport-, és egyéb területeken) elhelyezett szeméttárolókban történhet.
 • Az egészségügyi és hatósági rendelkezések betartása, valamint a fürdővendégek zavartalan pihenése érdekében nem szabad:
  • a strand öltözőiben, illetve a fürdő egyéb helyiségeiben, a vízben étkezni, szeszes italt fogyasztani (kivéve az arra kijelölt helyeket), illetve szemetelni,
  • a vízbe nem szobatiszta gyermeket bevinni,
  • a vízben, és annak közvetlen környezetében étkezni, a vizet szennyezni, zajongani,
  • a vízbe törékeny tárgyat (poharat, üvegpalackot), illetve balesetet, sérülést okozó, vagy veszélyhelyzet előidézésére alkalmas dolgot vinni,
  • különnemű öltözőkbe, mosdókba, zuhanyozókba az ott feltüntetettel ellenkező nemű vendégeknek bemenni,
  • a strandfürdő területén szórólapot osztani illetve elhelyezni (az üzemeltető engedélye nélkül),
  • a közerkölcsöt, közrendet sértő módon viselkedni, az együttélés szabályait megsérteni (például: obszcén, trágár megjegyzések kinyilvánítása; fizikális bántalmazás; faji, etnikai, vallási hovatartozás, szexuális beállítottság miatti gyűlöletkeltés; szexuális indíttatású testi érintkezés; továbbá minden olyan magatartásforma, mely utaló lehet szexuális kapcsolat létesítésére, és alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen).
  • a strandfürdő létesítményeiben ügynöki, politikai tevékenységet folytatni,
  • a strandfürdő területén tétre menő szerencsejátékot űzni.
  • közerkölcsöt sértő módon, másokat zavaró módon viselkedni.
 • A házirend betartása a strandfürdő területén levő bármely vendégre és bent tartózkodó személyre nézve kötelező

  

 1. Nyitvatartási idő 
 • A fürdési idény 2023. évben június 17. napjától augusztus 31. napjáig tart.
 • A strand nyitvatartási idejét a vendégek részére jól látható módon és helyen kell kifüggeszteni.
 • A nyitva tartás rendjéről a bejáratnál elhelyezett tábla, valamint a jelen Házirend 1. számú melléklete ad tájékoztatást.
 • A nyitvatartási időt a fürdő vezetősége indokolt esetben, üzemeltetési vezető engedélye mellett megváltoztathatja (például: műszaki hiba). A változást a bejáratnál kifüggesztett hirdetménnyel közölni kell. A vendégek emiatt kártérítésre nem tarthatnak igényt.

 

 1. Panasznyilvánítás, károkért való felelősség
 • A fürdőzők a szolgáltatás módjára, minőségére, a kiszolgáló személyzet magatartását illetően, a strand üzemeltetésével kapcsolatosan kifogást vagy elismerést tehetnek az üzemeltetőnél (Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, 2112 Veresegyház, Sport u. 4, 06-28-585-190, gamesz@veresegyhaz.hu).
 • Az üzemeltető a panaszt köteles kivizsgálni és ennek eredményéről a vendéget tájékoztatni. A vendég a panasz kivizsgálásáról történő sikeres tájékoztatás érdekében köteles az elérhetőségét megadni (e-mail cím, telefonszám).
 • A vendégek kötelesek a medencék, szolgáltatások használatára vonatkozó előírásokat, jogszabályokat, figyelmeztető táblákat és a jelen Házirendben előírtakat betartani.
 • A strandfürdő igénybevétele csak a jelen Házirend betartásával történhet. Aki a házirendben foglaltakat nem tartja be, attól az ügyeletes úszómester (vagy más illetékes fürdő alkalmazott) a szolgáltatást megtagadhatja, és a strandfürdő szolgáltatásaiból kizárhatja.
 • Aki a strandhoz tartozó berendezéseket szándékosan megrongálja vagy eltulajdonítja, az a kár megtérítésére kötelezhető, ellene szabálysértési eljárás indítható és a strandfürdő területéről eltávolítható.
 • A strandfürdő üzemeltetőnek joga van megtagadni a strand területére történő belépést, valamint a strand területén történő tartózkodást, ha a vendég nem felel meg a házirend előírásainak.
 • A jelen Házirendben foglaltak megszegéséből eredő károkért, esetleges személyi sérülésekért, a vendég hibájából, a létesítmények nem rendeltetésszerű használatából eredő balesetekért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 • A strand üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő panasz esetén a vendég elsősorban a fürdő üzemeltetőjének képviselőjéhez, valamint a fürdő vezetőjéhez fordulhat.

 

 1. Balesetek elhárítása, elsősegélynyújtás 
 • A strandfürdő teljes nyitvatartási ideje alatt elsősegélynyújtásban kiképzett alkalmazottnak is szolgálatban kell lennie. Az elsősegélyt nyújtó személy nevét és tartózkodási helyét a strand bejáratánál, jól látható helyen ki kell függeszteni.
 • A strandfürdőben az előírt mennyiségű és fajtájú kötszert tartalmazó, folyamatosan kiegészített mentőládát kell tartani.
 • A vendéget ért esetleges sérüléshez, rosszulléthez elsősegélynyújtásra kiképzett dolgozónak kell rendelkezésre állni.
 • A fürdőzőt ért bármely baleset, vagy rosszullét esetén elsősegélynyújtásban kiképzett dolgozót kell hívni.
 • A balesetről, rosszullétről naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a baleset helyét és idejét, a beteg nevét, korát, címét, a sérülés mértékét és okát, az ellátást végző személy nevét, az ellátás módját és idejét.
 • Súlyosabb sérülés, vagy rosszullét esetén azonnal orvost, vagy mentőt kell hívni és azt a fentieken túl a baleseti naplóban szintén rögzíteni kell, a beteg átadásának pontos idejével együtt.

 

 1. Az úszómester feladata
 • Az üzemeltető köteles a strandfürdőt rendeltetésszerűen, az érvényes hatósági és üzemeltetési szabályoknak megfelelően üzemeltetni. Ennek érdekében az üzemeltetőnek a felelős vezető kinevezéséről, megfelelő képesítésű kezelőszemélyzet alkalmazásáról és a strandfürdő karbantartásáról gondoskodnia kell.
 • A strandfürdő megfelelő karbantartása és üzemeltetése érdekében az üzemeltetési vezető köteles betartani a technológiai előírásokat, valamint gondoskodnia arról, hogy a strandfürdő üzeméhez szükséges személyi- és tárgyi feltételek rendelkezésre álljanak.
 • A jelen Házirend előírásainak fenntartása és a balesetek megelőzése céljából a strand területén folyamatos úszómesteri szolgálatot kell biztosítani, melynek során a vendégek számára jól látható helyen ki kell függeszteni az úszómesteri feladatokat ellátó személy tartózkodási helyét, valamint az elsősegélynyújtás helyét.
 • Az úszómesteri feladatok ellátásához megfelelő szakismerettel és gyakorlattal rendelkező személyek közreműködésére van szükség.
 • Az úszómester feladatai különösen:
  • A vízben és közvetlen környezetében a házirendben előírt rend biztosítása és elősegítése
  • vízből mentés
  • elsősegélynyújtás biztosítása
  • a strandfürdő rendeltetésszerű használatának folyamatos biztosítása
  • gondoskodás a balesetveszélyes körülmények felszámolásáról, a balesetet előidéző helyzetek megszüntetéséről, valamint az elsősegélynyújtás biztonságos feltételeinek megteremtéséről
  • a házirend rendelkezéseinek, valamint a munkavédelmi biztonsági szabályoknak a betartása és azok más személyek által történő betartásának biztosítása
  • a strand vendégeivel történő érintkezés során udvarias, illedelmes és segítőkész, valamint az általános társadalmi együttélés szabályainak megfelelő magatartás tanúsítása
  • a strandfürdő szolgáltatásainak sikeres biztosítása érdekében történő folyamatos kapcsolattartás az üzemeltetési vezetővel
  • A biztonsági felügyelet nyitvatartási idő alatt történő folyamatos ellátása, melynek során a vizet és közvetlen környezetét csak abban az esetben hagyhatja el, ha megfelelő képesítéssel rendelkező dolgozó váltja fel
  • Az úszómesteri minőségét jelző munkaruha folyamatos, teljes nyitvatartási idő alatti viselése.

 

 1. Vegyes rendelkezések
 • a vendégek kötelesek a strandfürdő és a fürdő szolgáltatásainak használatára vonatkozó előírásokat, jogszabályokat, figyelmeztető táblákat és a jelen Házirendben előírtakat betartani, a strandfürdő igénybevétele csak a házirend betartásával történhet.
 • A házirend előírásai, egyöntetűen vonatkoznak a fürdőben tartózkodó valamennyi személyre. Ezért aki az ebben foglaltak betartását nem vállalja, vagy figyelmeztetés ellenére nem tartja be, attól a szolgáltatás megtagadható.
 • Azt a személyt, aki a házirendben foglaltakat megsérti, vagy a strand rendjét, a fürdővendégek nyugalmát zavarja, de magatartása nem minősül szabálysértésnek, a strandfürdő területéről el kell távolítani és a fürdőszolgáltatások további igénybevételéből ki kell zárni. Intézkedésre jogosultak a fürdő dolgozói és az üzemeltető képviselője által kijelölt személyek. Az intézkedések megtételéhez szükség esetén hatósági személy közreműködése is igénybe vehető.
 • A strandfürdőben felelős szolgálati tevékenységet ellátó (üzemeltető, üzemeltetési-vezető, úszómester) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet, a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 • A házirend szabályainak megtartásáért, illetőleg megtartatásáért a fürdő vezetője felelős.

 

 1. számú melléklet 
VERESEGYHÁZI MALOM-TÓ
STRAND NYITVA TARTÁS
 

HÉTFŐ:                                                                                             10:00 – 18:00

KEDD:                                                                                               10:00 – 18:00

SZERDA:                                                                                           10:00 – 18:00

CSÜTÖRTÖK:                                                                                   10:00 – 18:00

PÉNTEK:                                                                                           10:00 – 18:00

SZOMBAT:                                                                                       10:00 – 18:00

VASÁRNAP:                                                                                     10:00 – 18:00