2023. évi jegyzőkönyvek

2023.12.19.
Napirend:
 1. 1.) Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyházi Városgazda Kft. közötti közszolgáltatási és bérleti szerződések elfogadása
 2. A Veresegyházi Városgazda Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadása
 3.  Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. gépjárműveinek üzemeléséhez szükséges üzemanyagok központosított közbeszerzés keretén belül történő beszerzéséhez
 4.  Munkamegosztási megállapodások elfogadása
 5. Veresegyházi Városgazda Kft. Felügyelőbizottsági ügyrendjének elfogadása
 6. A Veresegyházi Városgazda Kft. részére történő gépjárműértékesítések jóváhagyása
 7.  A GAMESZ tárgyi eszközeinek a Veresegyházi Városgazda Kft. általi megvásárlásának jóváhagyása
 8. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány kurátorának lemondása miatt új kuratórium megválasztása
 9.  Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének, a város helyi építési szabályzatáról szóló, 6/2019(III.5.) önkormányzati rendelettel összefüggő döntés meghozatala
 10. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi munkaterve
 11.  Váci Mihály Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának jóváhagyása
 12. Országos Görpark Program 2024 – Görpark kialakítása Veresegyházon pályázat benyújtás
 13. Országos Bringapark Program 2024 – Triál pálya kialakítása Veresegyházon - pályázat benyújtás
Jegyzőkönyv letöltése
2023.12.12.
Napirend:
 1. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások elengedése
 2. A Támaszpont MOPKA 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
 3. Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzatának és Pedagógiai Program
  módosításának jóváhagyása
 4.  A Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona alapdokumentumainak módosítása
 5. Gazdasági és Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) vagyonkezelői jogainak megszüntetése
 6. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. vagyonkezelői jogának megszüntetése a Veresegyház 1869/5
  hrsz-ú ingatlanon
 7. Veresegyház 014/66 hrsz-ú ingatlanon alapított, a Veresegyház és környéke Szennyvízközmű
  Társulás vagyonkezelői jogának megszüntetése
 8. Veresegyházi Városgazda Kft. javára, vagyonkezelői jogok alapítása a Veresegyház 3542/4,
  1633, 1, 014/66 és 1103/2 hrsz-ú ingatlanok esetében
 9.  Veresegyházi Városgazda Kft. ügyvezető igazgatójának 2024. évi munkabérének megállapítása
 10. Veresegyház Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
 11. 2024. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés elfogadása
 12.  A Művelődési és Családügyi Bizottság 2024. évi Munkaterve
 13.  A Veresi Krónika önkormányzati havilap 2024. évi lapkiadása
 14.  Veresegyház 1466/2 hrsz-ú ingatlan (természetben Göncz Árpád tér) átminősítése közterületté
 15.  Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 577 hrsz-ú, természetben Veresegyház, Fő út 46. sz.
  ingatlan értékesítésére
 16. Ingatlanértékesítési pályázatok kiírása (Veresegyház 786/68, 786/69, 5721/4, 5915/2, 9848/1,
  9848/2, 9848/3, 9589/5, 9589/6, 734, 5780/13 és 3646 hrsz-ek)
 17. Arany János utca útépítés
 18. Cserje utcai, Ráday utcától a Szemere Pál utcáig tartó szakaszon járda építése
 19. Veresegyház Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési koncepciója
 20. Játszótérfelújítási program átvállalása a GAMESZ megszűnése okán
 21. A TOP_PLUSZ-1.1.1-21-PT1-2022-00002 azonosító számú pályázat kedvezményezettjének
  változása
 22. „Veresegyház” név használatának engedélyezése
 23. Veresegyház Város Önkormányzatának behajthatatlan követelésének leírása
 24. Döntés Veresegyház, Csokonai u. 2/a. (hrsz. 627) ingatlan használatáról
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2023.11.28.
Napirend:
 1. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 3. A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám és cím megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésénekszabályairól szóló 17/2013.(V.23.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) önkormányzatirendelet módosítása
 5. Javaslat a Veresegyházi Városgazda Kft. további ügyvezetőjének megválasztására
 6. Javaslat Veresegyházi Városgazda Kft. könyvvizsgálójának kijelölésére
 7. Döntés a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításáról
 8. Döntés a veresegyházi GAMESZ megszüntetéséről
 9. Fel nem használt bölcsődefejlesztés pályázati forrásának kamatfizetési kötelezettsége
 10. Mézesvölgyi játszótér építése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 11. Vállalkozói szerződés kötése a Veresegyház, külterület 097 hrsz-ú ingatlanon lévő rekultiválandó inert hulladéklerakón tereprendezésre és rétegrend kialakítására
 12. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/12 hrsz-ú ingatlan)
 13. K&H Bank Zrt-től felvett 3 milliárd Ft hosszú lejáratú hitel kamatfixálása a Bank indikatív ajánlata alapján
 14. Az Önkormányzat és intézményei foglalkoztatottjainak 2023. évi egyszeri cafetéria juttatása
 15. Szerződéskötés a Kéz a Kézben Óvoda 2024. évi orvosi feladatainak ellátására
 16. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház 691 hrsz., Veresegyház, Ráday utca 36/a.)
 17. Veresegyház 6056 hrsz-ú ingatlan átminősítése erdővé
Jegyzőkönyv letöltése
2023.11.14.
Napirend:
 1. A geotermikus hőszolgáltatás szolgáltatási díjairól és egyéb szabályairól szóló 5/2016.(II.29.) önkormányzati rendelet módosítása
 2. Tájékoztatás Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésének 2023. 09. 30-i teljesítési adatairól, javaslattétel előirányzat módosításra
 3. A nyertes ajánlattevő kiválasztása a Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú közbeszerzési eljárásban
 4. „Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerűsítése” tárgyú megismételt közbeszerzési eljárás indítása
 5. Intézményi alapító okiratok módosítása
 6. Együttműködési megállapodás kötése Veresegyház közigazgatási területén belül új hulladékudvar kialakítására
 7. Veresegyház 5785/163 hrsz-ú ingatlanon a Kéz a Kézben Óvoda vagyonkezelői jogának megszüntetése
 8. Veresegyház 25 éves évfordulójára tervezett programsorozat
 9. A VERES FA-LAK-AT Kft. részlefizetési kérelme a Veresegyház 9589/4 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tekintetében
 10. Veresegyház 041/1 hrsz-ú szennyvíziszaptároló besorolás módosítása, igazodva a valós természetbeni állapothoz
 11. 174/2021.(VI.7.) Polgármesteri határozat visszavonása és új határozat meghozatala, öröklés miatt a Veresegyház 059/28 hrsz-ú ingatlan 3040/620720 tulajdoni hányadának megvásárlása tárgyában
 12. A Szentegyházi Gyermekfilharmónia Alapítvány támogatási kérelme
 13. A Kéz a Kézben Alapítvány támogatási kérelme
 14. Kemény Kálmán utca, Szabadság és Árpád utca közötti szakaszon történő aszfaltozása
 15. Anonymus utcai járda építése, a Budapesti úttól a Mogyoródi utcáig
 16. Lethenyei László tájékoztatója a 2023. évi működéséről
 17. A Veresi Krónika tájékoztatója a 2023. évi működéséről
 18. A Veresnet TV tájékoztatója a 2023. évi működéséről
 19. Döntés Veresegyház Város Önkormányzat számlavezető pénzintézetének kiválasztására
 20. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés kivonata
2023.10.27.
Napirend:
 1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása
 2. Veresegyház 2024. évi villamos energia beszerzéséhez közbeszerzési eljárás indítása
 3. Veresegyházi Városgazda Kft. törzstőkeemelése a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztéséhez

Jegyzőkönyv letöltése
2023.10.17.
Napirend:
 1. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 2. Döntés a Veresegyházi Városgazda Korlátolt Felelősségü Társaság megalapításáról, meghatalmazás adása a cégbejegyzési eljárásra 
 3. Kerékpárút hálózatfejlesztés Veresegyházon tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 4. Játszótérfelújĺtási program indítása 
 5. Sportegyesület részére nyújtott visszafizetendő támogatásra részletfizetés kérése 
 6. Az Élő Remény Baptista Gyülekezettel kötendő közfeladatellátási szerződés jóváhagyása, a Veresegyház külterület 092/2 és 092/3 hrsz-ú ingatlanok vagyonkezelésbe adása az Elő Remény Baptista Gyülekezet részére 
 7. Tájékoztatás a 2023. április 1. és 2023. június 30. között hozott lejárt határidejü képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 8. Tájékoztatás a 2023. július 1. és 2023. szeptember 30. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2023.10.03.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 2. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának felülvizsgálata és módosítása
 3. Javaslat a GAM ESZ intézményi átszervezésének véleményezésére
 4. Támogatás nyújtása és megállapodás kötése helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátására
 5. Elállás a Veresegyház, Meseliget Bölcsöde Ill. számú bővítése (PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018/34) projekt megvalósításától
 6. Új Gyermekorvosi rendelő, a Veresegyház Városfejlesztö Kft. vagyonkezelésébe való átadása
 7. A 105/2023. (IV. 19.) Kt. határozat visszavonása
 8. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár-rendezése és területértékesĺtés (Veresegyház 1101/31 hrsz.), a 106/2021(V.17.) Polgármesteri határozat módosítása
 9. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása az Újiskola utcában, Veresegyház 35/1, 35/2 és a 37 helyrajzi számú ingatlanok összevonása
 10. Őrbottyán 0103/48 hrsz-ú, 1687/3061 résztulajdoni hányadú gyümölcsös értékesítése
Jegyzőkönyv letöltése
2023.09.19.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Onkormányzatának 3/2023.(11.22.) számú költségvetési rendeletének módosítása - Tájékoztató a költségvetés 2023. 06. 30-ai teljesítési adatairól
 2. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 17/2016.(Vlll.4.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 3. A térítési díjakról szóló 9i2007.(VIl.12.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról szóló 11/2008.(lV.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Veresegyház város környezetvédelméről szóló .) önkormányzati rendelet módosítása
 6. Javaslat igazgatási szünet elrendelésének módosítására
 7. Richter Egészségváros rendezvény keretében a Veresegyházi Misszió Egészségügyi Központ támogatása
 8. Csatlakozás a BIJRSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulójához
 9. A Kéz a Kézben Óvoda 2022/23. évi nevelési évéről szóló beszámolójának és a 2023/2024. évre szóló Pedagógiai-müködési munkatervének elfogadása
 10. Veresegyház, Széchenyi téri óvoda energetikai korszerüsĺtése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a Bírálóbizottság tagok módosítása
 11. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium, a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola, a Veresegyházi EGYMI, a Kálvin Téri Református Általános Iskola, a Veresegyház Katolikus Gimnázium Felnőttoktatási Intézményegység és a Fabriczius József Altalános
  Iskola 2022/23. évi tanévéről szóló összefoglaló tájékoztatójának tudomásulvétele
 12. Társasházi lakásingatlan értékesítése, Veresegyház 8520/A/1 hrsz-ú ingatlan, 230/2022. (IX.7.) Kt. módosítása és 243/2023.(Vlll.2.) Kt határozat visszavonása
 13. A 133/2023. (V 17.) számú Kt. határozat módosítása
 14. A 222/2023. (VIII. 12.) Kt határozat visszavonása
 15. A Kemény Kálmán utca (Szabadság u. és Arpád u. közötti szakasz) útépítéséről
 16. Lévai utcában csapadékvíz elvezető építése
 17. Veresegyház, Mester utcai vízvezeték kiváltása
 18. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2023.09.05.
Napirend:
 1. Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft részlefizetési kérelme a Veresegyház 580/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása tekintetében
 2. Tájékoztatás Veresegyház Város Önkormányzat költségvetésének 2023. 07. 31 -iteljesítési adatairól
 3. A Váci Mihály Művelődési Központ intézményvezetői pályázatának kiírása
 4. Szadai Meseház Kulturális Alapítvány kérelme
 5. Veresegyház, Aradi vértanúk szoborcsoport környezetének rendezése
 6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan forgalomképtelen törzsvagyonná minősítése (Veresegyház 1101/31 hrsz)
 7. Remigius Alapítvány — Remigius Altalános iskolát fenntartó alapítvány, mint köznevelési intézmény helyiségbérleti igénye a Gyermekliget tagóvoda területén és a 191/2023 (VI.21) és 216/2023 (VII. 12) Kt. határozatok visszavonása
 8. A 236/2023. (VIII. 2.) Kt határozat visszavonása és új döntés a Budapesti út aszfaltozásáról
 9. Felajánlott 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan megvétele (Veresegyház 381/8 hrsz, Temető és Tompa Mihály utca találkozása)
 10. Ingatlanok vagyonkezelésbe való átadására vonatkozó pályázat eredményhirdetése (092/2, 092/3 hrsz-ek, Nándori tanya)
 11. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház, belterület 383/2 hrsz, Andrássy út 36/0)
Jegyzőkönyv letöltése
2023.08.01.
Napirend:
 1. Tájékoztatás a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmü Társulás K&H Bankkal kötött beruházási hitelszerződésének 2. számú módosításáról
 2. Idősek Otthona Alapító okiratának módosítása
 3. Veresegyház, Idősek Otthona járda aszfaltozása (Veresegyház, Fő út 106-)
 4. Veresegyház, Budapesti-, Forrás-, Határ-, Nádas- és Fürj utca aszfaltozása
 5. Homo Oecologicus Alapítvány új tanulmánykötet kiadásának támogatása
 6. Várhelyi Vilmos Egyházközségi Alapítvány támogatási kérelme
 7. Veresegyház 401 hrsz-ú felajánlott 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan megvétele az Andrássy úton
 8. Veresegyház 6086/1 hrsz-ú, természetben Revetek u. 72. sz. alatt található ingatlan 2/4 tulajdoni hányadának megvásárlása a Magyar Államtól
 9. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/A/1 hrsz), 230/2022 (IX. 7.) Kt. határozat kiegészítése
 10. Szántó ingatlanból telekalakítással kialakuló kivett helyi közút termelésből való kivonása és végleges más célú hasznosítása (Veresegyház 054/15 hrsz-ből kialakuló 054/19 hrsz Kisrét utcában)
 11. Telekmegosztással kialakuló ipari ingatlan telekalakítása és nyertes pályázóval történő megállapodás (Veresegyház 054/15 hrsz-ből kialakuló 054/17 hrsz a Kisrét utcában)
 12. Telekmegosztással kialakuló építési telkek telekalakítása a Garabonciás utcában és nyertes pályázóval történő megállapodás módosítása (9851 hrsz-ú területből)
 13. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása az Újiskola utcában, Veresegyház 35/1, 35/2, 37 és 39 hrsz-ek
 14. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása (Veresegyház, 3646 és 3647/1 hrsz-ú, Mogyoródi és Anonymus utca találkozása)
 15. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekalakítása (Veresegyház 5785/12 hrsz-ú, Gyermekliget u. 32. sz.)
 16. A Medveotthon területén található Veresegyház 038/2 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő kivett út besorolású ingatlan telekalakítása l. ütem
 17. A Veresegyházi Állatkert (Medveotthon) területén létesített kisvasút indulási és érkezési peronjának kivitelezése
 18. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése, Veresegyház, belterület 8437/3 hrsz, Lovász tér
 19. Pályázat kiírása az Andrássy út 36/D ingatlan értékesítésére új árazási javaslattal (Veresegyház belterület 383/2 hrsz)
Jegyzőkönyv letöltése
2023.07.11.
Napirend:
 1. 1 Cserháti Ferenc polgármester 2023. évi szabadságának ütemezése
 2. Földgáz energia beszerzése (2023.10.01. - 2024.10.01. közötti időszakrar tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 3. Sportegyesület részére nyújtott visszatérítendő támogatás visszafizetési határidejének módosítása
 4. 2023. évi költségvetésben tervezett hitelfelvételi szándéktól való elállás
 5. Váci Mihály Művelődési Központ 2023. évi beruházási előirányzatának módosítása
 6. Váci Mihály Művelődési Központ kulturális szolgáltatásának bővítése
 7. CETIN Hungary Zrt_, újabb, hosszútávú bérleti szerződés megkötése nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózathoz szükséges távközlési bázisállomás üzemeltetése céljából (Veresegyház, 9581/8 és 9645/31 helyrajzi számú ingatlanok)
 8. A Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola (fenntartója: a Dunakeszi Tankerületi Központ) hosszútávú helyiségbérleti igénye Veresegyház, Köves u. 10. sz. alatt található ingatlanra
 9. Veresegyház Gyermekliget területén levő két épület átalakítása, alkalmassá tétele óvodai csoport befogadására
 10. A Kéz a Kézben óvoda dolgozói létszámának növelése
 11. Kéz a Kézben Óvoda által megvalósítandó felújítási és beruházási feladatok
 12. 119/2023. (IV.28) Kt. határozat kiegészítése a pályázó Széchenyi Beruházási Hitel felvétele miatt
 13. 191/2023 (VI.21 Kt határozat kiegészítése
 14. A 90/2023. (111.22.), 91/2023. (111.22.) és 92/2023. (11122) Kt. számú határozatok visszavonása, Önkormányzati tulajdonú gyógyszertár és üzlethelyiség bérbeadása a Veresegyház, Szent-Györgyi Albert u. 2. sz. alatt található Praxis Ház-ban és Praxis Ház,
  a Veresegyház Városfejlesztő Kft. vagyonkezelésébe való átadása
 15. Kemény Kálmán utca, Ady Endre utca és Szabadság utca közötti szakasz egyirányúsítása
 16. Veresegyház, Kemény Kálmán utca (Szabadság utca és Árpád utca közötti szakasz) csapadékcsatorna és útalap építése
 17. Veresegyház, Fő út 43. sz. alatti terület rendezése
 18. Pályázat kiírása a Nándori tanya hosszútávú vagyonkezelésbe való átadásáról (Veresegyház 092/2 és 092/3 hrsz)
 19. Tájékoztatás a 2023. január 1- és 2023. március 31 . között hozott lejért határidejú képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
 20. Javaslat a K-25. számú termelő termálkút szivattyúcseréje során észlelt problémák elhárítása érdekében történő, költségvetésben nem szereplő beszerzések megvalósítására
 21. Ingatlanértékesítésj pályázat eredményhirdetése (1103-81, 1103-82)
Jegyzőkönyv letöltése
2023.06.20.
Napirend:
 1.  Bizottsági tagok megválasztása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 13/2005.(X.19.) számú rendelete módosítása
 3. A közterületek használatáról szóló 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítása
 4. Az önkormányzati támogatások rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 5. Beszerzések lebonyolításának szabályzata módosítása
 6. Cserháti Ferenc polgármester - előző (alpolgármesteri) jogviszonyának - szabadságmegváltásáról döntés
 7. Veresegyház várossá nyilvánításának 25. évfordulója alkalmából rendezendő programok előkészítése
 8. Beszámoló a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2022. évi tevékenységéről
 9. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól (2022. évben)
 10. Javaslat a geotermikus hőszolgáltatási rendszer fejlesztésére tervezett beruházás megvalósításához szükséges előirányzat módosítására
 11. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2022. évi beszámolója
 12. Veresegyház Város Települési Környezetvédelmi programja 2023-2028
 13. Veresegyház város településrendezési eszközeinek részleges módosítása a "71.számú Rákospalota - Újpest - Vácrátót - Vác közötti vasútvonal elővárosi célú fejlesztése, valamint kapcsolódó új közúti fejlesztések" vonatkozásában környezeti vizsgálat készítésére vonatkozó döntés elfogadása
 14. Veresegyházi Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ telephely változás
 15. Ingatlan-értékesítésekre vonatkozó új árazási javaslat
 16. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 17. Rezsiköltség hozzájárulás megállapítása az orvosi alapellátási praxisok számára
 18. Keretszerződés kötése Edenred utalvány vásárlására
 19. „Millió lépés az iskoládért” támogatás
 20. Remigius Általános Iskola, mint Alapítványi Fenntartású Köznevelési Intézmény helyiségbérleti igénye a Gyermekliget Óvoda területén
 21. Veresegyház 8831/6 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárása
 22. Felajánlott zöldterület megvétele a Szent Korona utca 5. sz. alatt (Veresegyház 5736/1 hrsz)
 23. Veresegyház, Raktár és Mester utca találkozásánál található ipari telkek értékesítése (1103/81 és 1103/82 hrsz)
 24. Ingatlanértékesítési pályázat kiírása (Veresegyház belterület 8437/3 hrsz, természetben Lovász tér)
 25. Pályázat kiírása ingatlan értékesítésére (Veresegyház belterület 383/2 hrsz, természetben Andrássy út 36/D)
 26. Kiírt ingatlan értékesítési pályázatok megismételt pályázati kiírása (786/68, 786/69, 5721/4, 5915/2, 9848/1, 9848/2, 9848/3, 9589/5, 9589/6, 5780/13, 1103/80, 734 hrsz-ek)
 27. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2023.06.06.
Napirend:
 1.  Veresegyház város közlekedési koncepció készítéséhez tervező kiválasztása 
 2. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
 3. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól (2022. évben)
 4. Beszámoló a Veresegyházi Medveotthon 2022. évi tevékenységéről 
 5. Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ részére nappali melegedő kialakítása (Veresegyház, Kálvin utca 9.)
 6. A 210/2016 (XI.4.) Kt. határozat visszavonása, szántó 28/192 tulajdoni hányadának megvásárlása tekintetében (Veresegyház 065/26 hrsz)
 7.  Belterületté való átminősítés (Veresegyház 0128/3 hrsz kivett Lit, a Lévai utcai óvoda mellett)
 8. Telek értékesítése (Veresegyház 2011 hrsz, Találkozók útja)
 9. Felajánlott ingatlan megvétele (Veresegyház 645 hrsz.) 
 10. Ingatlanértékesítési pályázat kiírása (Veresegyház 734 hrsz-, Petőfi u. 21. sz.)
 11. Döntés Travill lnvest Zrt. felé fennálló hiteltartozás visszafizetéséről
 12. Schwarcz Andrásné Veresegyház Város saját halottjává történő nyilvánítása
Jegyzőkönyv letöltése