Szervezeti felépítés, feladatok

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Felépítése

Szervezeti felépítés

Szervezeti egységek feladatai

1.) A polgármester feladatai

 • A polgármester tisztségét főállásban látja el.
 • A Képviselő-testület döntései szerint és saját jogkörben irányítja a Hivatalt. A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén általános helyettese látja el a polgármester feladatait. Az alpolgármestert a polgármester távollétében annak irányítási jogosítványai illetik meg. Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott feladatokat látják el.
 • Jogszabályi felhatalmazás alapján ellátja a katasztrófavédelmi, honvédelmi tervező, elemző, adatkezelő és kiképző munkát, valamint szervezi a mozgósítás végrehajtását.
 • A településfejlesztési és rendezési feladatokat a főépítész közreműködésével látja el.
 • A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére alpolgármestert, alpolgármestereket választ.

 

A polgármester fő feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban:

 • A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el.
 • A polgármester a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester és a jegyző tekintetében.
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
 • A polgármester az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat.
 • A polgármester egyetértése szükséges a köztisztviselők, az ügykezelők és a vezetők kinevezéséhez, a fizikai alkalmazottak munkaszerződéséhez, a munkaszerződés felbontásához, valamint a köztisztviselők és fizikai alkalmazottak jutalmazásához, és a jogviszony megszüntetéséhez.
 • A polgármester összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a Képviselő-testület és a bizottságok munkájával összefüggenek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzat döntésének végrehajtását, irányítja a munkaterv elkészítését.
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetők tekintetében.
 • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

 

2.) A jegyző feladatai

 • Vezeti a Hivatalt. Ellátja a jogszabályokban és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatait.
 • Szakmailag felelős a Hivatal működéséért.
 • Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabálynak megfelelő feladat ellátásért, a szakszerű, pártatlan, igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.
 • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
 • A polgármester egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó közszolgálati munkavállalók tekintetében.
 • A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti, az aljegyző által ellátandó feladatokat a jegyző határozza meg.

 

3.) A belső ellenőr feladatai

 • A belső ellenőr munkáját a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
 • A belső ellenőr tevékenysége kiterjed a Hivatal minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
 • A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
 • A belső ellenőr jogszabályban meghatározott feladata:

- elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét;

- elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát;

- a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében;

- nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.

 • A tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény- és informatikai ellenőrzés
 • A tanácsadó tevékenység keretében végzett feladatok: vezetők támogatása, tanácsadás, szakértői támogatás, konzultáció, javaslatok megfogalmazása
 • A belső ellenőr az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a jegyzőt haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására.

 

4.) Polgármesteri és Jegyzői Kabinet

 • Ellátja a polgármester és az alpolgármesterek tevékenységével összefüggő titkársági, szervező, ügyviteli és nyilvántartási feladatokat.
 • Ellátja a jegyző és az aljegyző tevékenységével kapcsolatos titkársági feladatokat.
 • Ellátja a képviselő-testület működésének ügyviteli feladatait.
 • Közreműködik az önkormányzati rendeletek előkészítésében.
 • Részt vesz a Hivatal belső szabályzatainak elkészítésében, naprakészen tartásában.
 • Alapító okiratok, egyéb magán- és közokiratok elkészítését végzi, intézményekkel egyeztetést folytat.
 • Gondoskodik az intézmények törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről, módosításáról.
 • Szervezi a polgármester és a jegyző fogadónapján és a városi közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdések, illetve az írásban benyújtott állampolgári bejelentések, panaszok intézését.
 • Előkészíti a tisztségviselők hatáskörébe tartozó mindazon intézkedéseket, döntéseket és testületi előterjesztéseket, melyek nem tartoznak más irodák tevékenységi körébe.
 • Közreműködik a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester döntései törvényességét érintő jegyzői feladatok ellátásában.
 • Ellátja a bizottsági referensek munkájának összehangolását, tájékoztatást ad a referensek munkájáról a jegyző felé (meghívók, anyagok, jegyzőkönyvek elkészítése, honlapon történő megjelentetése).
 • Ellátja a bizottsági ülések nem szakmai jellegű (reprezentációs) előkészítő feladatait.
 • Közreműködik az önkormányzat működéséről, feladatairól szóló szakszerű információ-szolgáltatásban.
 • Biztosítja az önkormányzati szövetségekkel a rendszeres kapcsolattartást, előkészíti és szervezi a polgármester, alpolgármesterek ezzel összefüggő feladatait.
 • Közreműködik a képviselő-testület és szervei lakossági kapcsolatainak szervezésében.
 • Közreműködik a jegyző munkáltatói jogkörében kiadott intézkedések előkészítésében, végrehajtásában, vezeti a nyilvántartásokat, ellátja a köztisztviselői törvényben előírt feladatokat, szervezi, koordinálja a szakmai továbbképzéseket, tanfolyamokat.
 • Ellátja a hivatal humánpolitikai feladatait, adatszolgáltatást végez a felettes szervek felé.
 • Elkészítteti a hivatal munkavédelmi szabályzatát, illetve a GAMESZ bevonásával ellátja a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 • Vezeti a bélyegző-nyilvántartást.
 • Szervezi a Hivatal dolgozói számára a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot.
 • Elvégzi a Hivatal és az önkormányzat intézményeiben a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat összehangolását, kapcsolatot tart a vizsgálatot végző intézménnyel.
 • Elvégzi  az önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat, végrehajtja a vagyonpolitikai döntéseket;
 • Előkészíti a vagyonkezelési és vagyonhasznosítási szerződéstervezeteket, valamint felügyeli azok megvalósulását;
 • Koordinálja:
 • az önkormányzati ingatlanok adás-vételének lebonyolítását;
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadását, hasznosítását;
 • az önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérletbe adását;
 • az önkormányzati tulajdonú ingatlanok határrendezésének, megosztásának lebonyolítását;
 • az ingatlan értékbecslések készíttetését.
 • Ellátja a közterület-használattal, illetve -foglalással kapcsolatos feladatokat;
 • Ellátja a helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Elősegíti a helyi turisztikai szereplők együttműködését és közreműködik a turisztikai kínálat fejlesztésében.
 • Kidolgozza a város kommunikációs és turisztikai stratégiáját
 • Ellátja és koordinálja a város marketing tevékenységét
 • Közreműködik a turizmushoz köthető projektekben
 • Közreműködik a város és kiemelt intézményei arculatának, weboldalainak és online tartalmainak fejlesztésében
 • Önkormányzati referensi feladatot lát el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett.
 • Megszervezi a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) és annak Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága üléseit, elkészíti a társulati ülések előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, gondoskodik azok Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről.
 • Kapcsolatot tart a Társuláshoz tartozó, továbbá azon kívüli önkormányzatokkal, melyekhez a Társulást feladat-ellátási szerződés köti.
 • Szervezi és elvégzi a szociális intézmény működési engedélyeztetési eljárását.
 • Elkészíti a Társuláshoz kapcsolódó szerződéseket, megállapodásokat, gondoskodik azok aláíratásáról, aktualizálásáról.
 • Segíti az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény működtetői és fenntartói feladatainak ellátását.
 • Szervezi és lebonyolítja a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
 • Felelős a Város esélyegyenlőségi tervének elkészítéséért, felülvizsgálatáért, és ellátja az esélyegyenlőségi feladatokat.
 • Ellátja az oktatáshoz, közneveléshez kapcsolódó feladatokat, kapcsolatot tart az intézményekkel, vezeti a nyilvántartásokat, adatszolgáltatást végez
 • Koordinálja az intézményvezetői pályázatok véleményezésének lefolytatását
 • Végzi a kulturális és közművelődési feladatokat, mint pl. kitüntetési ügyek, idegenforgalom, protokoll ajándékok, képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódó feladatok
 • Szervezi, előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati és hivatali eseményeket, rendezvényeket
 • Felügyeli a városi kommunikációs felületeket, ellátja a sajtó- és kommunikációs feladatokat, információ- és adatszolgáltatást végez
 • Ellátja a közép- és felsőoktatási ösztöndíjpályázatok, kulturális és sport pályázatok kezelését
 • Önkormányzati referensi feladatot lát el a Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság mellett, elkészíti a területhez tartozó testületi előterjesztéseket
 • Ellátja az általános és időközi országgyűlési és önkormányzati választások, helyi és országos népszavazások, Európai Parlamenti választások, az országos népszámlálás előkészítését, szervezését, koordinálását, lebonyolítását.
 • Közreműködik az egyes honvédelmi kötelezettségek, mozgósítási és hadkiegészítési feladatok ellátásában, a polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok szervezésében, ezekkel összefüggésben nyilvántartásokat vezet.
 • Közterület-felügyelő hatáskörébe utalt feladatok keretében ellátja a közterületek rendjének és tisztaságának védelmét, a közterületek jogszerű használatának ellenőrzését, a jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, szankcionálását;
 • Közreműködik a közrend és közbiztonság, az épített és természeti környezet, a város vagyonának védelmében, megóvásában;
 • Közreműködik az állatok védelméről szóló törvény betartatásában, az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában;
 • Közreműködik parlagfű és egyéb allergén növények feltérképezésében és megszüntettetésében;
 • Együttműködik az állami és a városi rendvédelmi szervekkel, piacfelügyelettel.

 

5.) Pénzügyi Osztály

 • Mint gazdasági szervezet: ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Többcélú Kistérségi Társulás, valamint az Esély Szociális Alapellátási Központ alábbiakban felsorolt gazdasági feladatait.
 • Végzi az Önkormányzat esetében a polgármester, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző, Roma Nemzetiségi Önkormányzat esetében az elnök, a Többcélú Kistérségi Társulás esetében a társulási tanács elnöke, az Esély Szociális Alapellátási esetében a költségvetési szerv vezetője intézkedései alapján a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
 • Kidolgozza a költségvetési szervek következő évi költségvetésére vonatkozó tervezési irányelveit
 • Közreműködik az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének, a köztisztviselők juttatásairól szóló cafetéria szabályzatának előkészítésében, módosításaiban, a módosítások átvezetésében.
 • A költségvetési és zárszámadási rendelet megalkotását megelőzően kapcsolatot tart az intézmények vezetőivel, elvégzi a szükséges egyeztetéseket.
 • Előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.
 • Közreműködik az önkormányzat és szervei gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok érvényesítésében.
 • Éves finanszírozási terv alapján vagy időarányos teljesítésnek megfelelően biztosítja az önálló költségvetési szervek pénzellátását.
 • Részt vesz a hitel, kölcsön felvételével kapcsolatos ügyintézésben, melynek során adatot szolgáltat, illetve kérelmet terjeszt elő a Kormány engedélyezéséhez.
 • Gondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről.
 • Gondoskodik az önkormányzat bevételinek kiszámlázásáról a vevők felé.
 • Kiegyenlíti a pénzügyi fedezettel bíró számlákat, intézi az alaptevékenységgel és a vállalkozásokkal kapcsolatos bevételek beszedését.
 • Felhatalmazás alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezéséről.
 • Közreműködik az előirányzat-módosítások döntés-előkészítésében, összeállítja az előirányzat módosítás testületi anyagát.
 • Előkészíti az éves költségvetési koncepciót (amennyiben ennek megalkotására sor kerül) és tervet, az annak végrehajtásáról szóló beszámolót.
 • Figyelemmel kíséri a befizetési kötelezettségek (telek, térítési, bérleti díjak, stb.) teljesítését, a hátralékok alakulását
 • A fizetési felszólításokat elkészítteti, szükség esetén az adóbehajtást kezdeményezteti
 • Folyamatosan kapcsolatot tart a Behajtási csoporttal, adatot szolgáltat a követelésekről.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati társaságokban és társulásokban az önkormányzati tőke alakulását.
 • Kapcsolatot tart Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozó önkormányzatokkal.
 • Elkészíti a Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére a kiadások felosztását és gondoskodik a bevételek beszedéséről.
 • Vezeti a pályázati támogatással megvalósuló beruházások egyedi pénzügyi nyilvántartásait.
 • Pénzügyi információt szolgáltat a jegyző utasítása alapján.
 • Ellátja a képviselők díjazásával kapcsolatos teendőket.
 • Önkormányzati referensi feladatot lát el a Pénzügyi Bizottság, valamint az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság mellett.
 • Kapcsolatot tart a MÁK-kal, a NAV-val, a pénzmozgásokhoz kapcsolódó partnerekkel, ellenőrzés esetén szakmai segítséget biztosít.
 • Az államháztartás igényeinek megfelelően havi, és éves, valamint eseti információt szolgáltat.
 • Ellátja a polgármesteri hivatal munkaügyi feladatait, havi jelentéseket, igényléseket készít a munkaügyi feladatokkal kapcsolatosan.
 • Biztosítja az OEP és az önkéntes nyugdíjpénztárakkal való kapcsolattartást, adatszolgáltatást.

 

Pénzügyi Osztály - Pénzügyi és Számviteli Csoport

 • Ellátja a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
 • Elkészíti a számviteli törvényben előírt szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról.
 • Közreműködik az éves költségvetés előkészítésében, annak módosításában, átvezeti annak módosításait.
 • Közreműködik az előirányzat-módosítások döntés-előkészítésében.
 • Megállapítja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat az éves pénzmaradványát.
 • Számítógépes feldolgozás útján lebonyolítja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat könyvelési feladatait.
 • Vezeti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállas nyilvántartását, elvégzi a szükséges egyeztetéseket,
 • Figyelemmel kíséri az előirányzat keretek túllépését.
 • Figyelemmel kíséri az OEP által kiutalt hozzájárulás szolgáltatók szerinti felosztását és kiutalását.
 • Vezeti az Önkormányzat által adott támogatások nyilvántartását, elkészíti a szükséges adminisztrációs feladatokat, feldolgozza a beadott elszámolásokat, szükség esetén felszólító levelet küld az elszámolási kötelezettség betartása céljából.
 • Gondoskodik a helyi önkormányzat szervei részére bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről, megszervezi a bankszámlaváltással kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja az állami támogatással, finanszírozással kapcsolatos feladatokat, melynek során a MÁK és a szakminisztériumok illetékes szerveivel kapcsolatot tart, adatot szolgáltat.
 • Figyelemmel kíséri a vagyon-kataszter és a főkönyvi könyvelés, a mérlegadatok egyezőségét.

 

6.) Műszaki Osztály

A pályázati támogatással megvalósuló, fejlesztésekkel és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok:

 • Folyamatos pályázatfigyelést végez az Önkormányzat részére.
 • Segíti az önkormányzati intézményeket a pályázati forrásszerzésben és a szabályos támogatás felhasználásban.
 • Előkészíti az önkormányzati — nem intézményi hatáskörbe tartozó — pályázatokat;
 • Vezeti a benyújtott pályázatok nyilvántartását.
 • Vezeti az érintett szervezeti egységek és intézmények bevonásával az ún. horizontális adatok (környezetvédelem, esélyegyenlőség) adatbázisát.
 • Közreműködik a támogatási szerződések megkötéséhez szükséges adatok gyűjtésében, rendszerezésében és továbbítja azt a Támogató felé.
 • Ellátja a megnyert támogatási források felhasználásának koordinációját a Pénzügyi Osztállyal együttműködve.
 • Átveszi és ellenőrzi, valamint a támogató által megkövetelt elemekkel felszereli a számlákat, és teljesítésigazolással együtt továbbítja azt a Pénzügyi Osztály részére.
 • Előkészíti és benyújtja az időközi és záró projekt előrehaladási jelentéseket és kifizetési kérelmeket a Pénzügyi Osztály együttműködve.
 • Ellátja a lezárt fejlesztések után követési és monitoring jelentési feladatait az érintett szervezetek bevonásával.
 • Együttműködik és kapcsolatot tart a támogató és közreműködő szervezetek munkatársaival.
 • Koordinálja a közbeszerzési feladatokat, illetve biztosítja a közbeszerzési bizottság feladatellátását, működését;

 A városfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységi körében eljárva végzett feladatok:

 • Közreműködik a városfejlesztéssel kapcsolatban a fejlesztések irányát meghatározó előkészítő, felülvizsgálati és módosító eljárásokban.
 • Érvényesíti a szakmai szempontokat a városfejlesztési feladatok ellátásában a fejlesztési célok és prioritások alapján.
 • Közreműködik a településfejlesztési és rendezési tervek, valamint egyéb ágazati tervek, koncepciók előkészítésében.
 • Közreműködik a fejlesztési elképzelések és megvalósuló beruházások lakossági kommunikációjában.
 • Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a város- és térségfejlesztés intézményeivel (Városfejlesztési Kft. Szennyvízközmű Társulás, Többcélú Kistérségi Társulás).
 • Ellátja a környezetvédelmi feladatokat, figyelemmel kíséri a város környezeti állapotának változását.
 • Elősegíti a helyi turisztikai szereplők együttműködését és közreműködik a turisztikai kínálat fejlesztésében.

 Egyéb tevékenységi körében eljárva:

 • Közreműködik a város esélyegyenlőségi tervének elkészítésében, felülvizsgálatában;
 • Részt vesz az osztály hatáskörét érintő önkormányzati rendelet tervezetek előkészítésében;
 • Felel a vagyon- és felelősségbiztosítási kötvények naprakészségéért, a vagyon biztosítási fedezettségéért;
 • Koordinálja a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
 • Nyilvántartja az osztály feladatköréhez tartozó szerződéseket és megrendeléseket, szakmai teljesítés-igazolást követően átadja a számlákat a Pénzügyi Osztály részére
 • Kiveti az útközmű-hozzájárulást, kérelemre részletfizetést biztosít, nyilvántartja a befizetési kötelezettségeket, a nem fizető ügyfelek tartozását átadja behajtásra

 

Műszaki Osztály - Beruházási csoport:

 • Részt vesz az önkormányzati beruházások lebonyolításában, felújítások kivitelezési és ellenőrzési feladatainak szervezésében.
 • Részt vesz az önkormányzati – nem intézményi hatáskörbe tartozó – kiemelt beruházások megvalósításában.
 • Részt vesz a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek és szakhatósági hozzájárulások megszerzésében.
 • Részt vesz a folyamatban lévő beruházások kooperációs értekezletein, kapcsolatot tart a kivitelezőkkel, együttműködik az üzemeltetést végző városi szervezettel.
 • Felülvizsgálja a tervezői, kivitelezői, lebonyolítói számlákat.
 • Közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásában
 • Gondoskodik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásáról.
 • Ellátja a közlekedés szervezésével kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi a köztisztaság és településtisztaság biztosításával és a települési hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat.
 • Szervezi a vízrendezéssel és vízelvezetéssel, valamint a csatornázással kapcsolatos feladatokat.
 • Előkészíti a szennyvízközmű tulajdonosi, üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntéseket.
 • Intézi a közműellátással kapcsolatos ügyeket.
 • Közreműködik a helyi energiaszolgáltatásban.
 • Közreműködik az önkormányzati feladatokat szolgáló középületek fenntartásában.
 • Ellátja a mezőgazdasággal, növényvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
 • Ellátja a mezőőri szolgálat irányításának feladatát.
 • Intézi a vadkár ügyeket.
 • Engedélyezi a közterületi fakivágásokat.
 • Elkészítteti a tűzvédelmi tervet, ellátja a tűzvédelmi feladatokat.
 • Felügyeli a Főtér köztisztaságát, gondoskodik a szökőkút működtetéséről;
 • Gondoskodik a hivatali épület közműellátásáról, befogadja és ellenőrzi a közműszámlákat;
 • Gondoskodik a liftek szakszerű karbantartásáról és működtetéséről;
 • Megköti a Hivatali épület gépei és berendezései szakszerű működtetésére és karbantartására vonatkozó szerződéseket és felügyeli azok végrehajtását;
 • Gondoskodik a Hivatal épületének rovar- és rágcsálómentességéről;
 • Felügyeli és állagmegóvja a régi hivatal épületét (Fő út 106.).
 • Kezeli az Önkormányzati mobiltelefon-flottával kapcsolatos ügyeket;
 • Üzemelteti a Hivatal gépjármű flottáját;
 • Közreműködik az Önkormányzati vagyonbiztosítás körében a károk rendezésében.
 • Ellátja a Hivatal gondnoki feladatait.

 

Műszaki Osztály - Építésügyi Csoport

Polgármesteri hatáskörbe tartozó, főépítészi javaslatra alapozott, településképpel összefüggő feladatok ellátása:

 • Településképi véleményezési eljárások lefolytatása.
 • Településképi bejelentési eljárás lefolytatása.
 • Az ingatlan beépítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása.

Önkormányzati, településrendezési eszközök megalkotását érintő feladatok ellátása:

 • Szerkezeti Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat megalkotásával és módosításával kapcsolatos szakmai egyeztetések lebonyolítása.
 • Településrendezési eszközök engedélyeztetésre és elfogadására irányuló államigazgatási eljárás lebonyolítása (Kapcsolattartás a tervek készítőjével, az érintett szakhatóságokkal, a szomszédos önkormányzatokkal és az eljárásba bevont civil szervezetekkel).

Városüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása:

 • Közterület elnevezésével, közterületek jelölésével és házszámok feltüntetésével kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyintézés
 • Iskolabusz járatok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok
 • A város területén történő elektromos meghibásodással kapcsolatos bejelentések fogadása és továbbítása az illetékes szerv felé.
 • Reklámtábla-szerződések megkötése, kezelése és nyilvántartása

Közreműködik a jegyzői hatáskörbe tartozó, építésüggyel és ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásában:

 • Szakhatósági állásfoglalások kiadása telekalakítási eljárásokhoz.
 • Jegyzői igazolás, szakhatósági állásfoglalás kiadása telephely-engedélyezési eljárásokhoz.
 • Ingatlan adataiban történő változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, ingatlan-nyilvántartás átvezetéséhez.
 • Házszámok megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása.
 • Központi címnyilvántartó rendszer kezelése (ingatlan címnyilvántartás, közterület és körzet-nyilvántartás, valamint ingatlan nyilvántartási azonosító és a hozzá tartozó koordináták feltöltése és vezetése).

Közreműködik az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában:

 • Felügyeli az Önkormányzati megbízású tervezési feladatokat, segíti a tervezők munkáját, ellenőrzi az elkészült terveket és jóváhagyja azokat.
 • Közreműködik a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek és szakhatósági hozzájárulások megszerzésében.
 • Közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában, felújítások kivitelezési és ellenőrzési feladatainak szervezésében.
 • Részt vesz a folyamatban lévő beruházások kooperációs értekezletein, kapcsolatot tart a kivitelezőkkel valamint az üzemeltetést végző városi szervezettel.

Építésügyi szolgáltatási pont működtetése:

 • Információszolgáltatás az állampolgárok részére az építésügyi hatósági ügyintézésük elősegítése érdekében.
 • Az építésügyi feladatok intézéséhez az állampolgári kérelmek átvételének és továbbításának, hiánypótlás befogadásának, nyilatkozatok felvételének és továbbításának, digitalizálásának és feltöltésének biztosítása az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszerbe (a továbbiakban: ÉTDR).
 • Kérelmek papír alapon vagy elektronikus adathordozón való fogadása, szükség szerinti szkennelése és az ÉTDR-be történő feltöltésének biztosítása.
 • Az építésügyi hatósági eljárás illetékének és az építésügyi igazgatási szolgáltatási díjak befizetésének lehetővé tétele.
 • Szervezi, felügyeli és gondoskodik a Hivatal takarítói munkájának ellátásáról

 

7.) Adóügyi Osztály

 • Végzi a központi és helyi adójogszabályokban meghatározott, jegyzői hatáskörbe utalt adóigazgatási feladatokat.
 • Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást.
 • Érvényesíti a helyi adórendeletek végrehajtását.
 • Ellátja a helyi adók bejelentésével, kivetésével, közlésével és beszedésével kapcsolatos feladatokat.
 • Engedélyezheti a központi adójogszabályokban és a helyi rendeletekben meghatározott esetekben és feltételekkel az adótartozás és adópótlék mérséklését vagy elengedését, továbbá részletfizetést és fizetéshalasztást adhat.
 • Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket.
 • Az önkormányzati gazdálkodás megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki.
 • Érvényesíti a gépjárműadó törvény végrehajtását, ellátja a gépjárműadó bevallásával, kivetésével, közlésével kapcsolatos feladatokat.
 • Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart, adóvizsgálatot végez.
 • Ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
 • Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy elévülés miatt törli a köztartozást.
 • Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információ-szolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít.
 • Jogszabályban meghatározott esetekben illetékességi területén lévő ingatlanokról adó- és értékbizonyítványt készít.

 

Adóügyi Osztály - Behajtási Csoport

A csoport feladata az adótartozások és az adók módjára behajtandó köztartozások, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági eljárásban kiszabott eljárási bírságok és egyéb pénzkövetelések behajtása.

 

8.) Igazgatási Osztály

 • Önkormányzati referensi feladatot lát el a Szociális és Egészségügyi Bizottság mellett.
 • Közreműködik a szakterületét érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében, végrehajtásában.
 • Szakterületéhez kapcsolódó testületi előterjesztéseket készít.
 • Az egészségügyi igazgatás területén: az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása, háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői szolgálat, fogorvosok és az ügyeleti ellátás működésével kapcsolatos feladatok, az alapellátást végző szervezetek vezetőivel szerződéskötések, és azok felülvizsgálatai, az ügyeleti ellátáshoz adatszolgáltatás biztosítása, a tüdőszűrő vizsgálat ügyviteli és technikai feladatainak szervezése, lebonyolítása.
 • Ellátja a felnőtt védelemmel kapcsolatos feladatokat: átmeneti és rendszeres szociális segélyezés, krízisprogram, méltányossági ápolási díj, köztemetés, temetési segély, idősotthoni térítési díj felülvizsgálata, közcélú foglalkoztatásban való részvétel, lakásfenntartási támogatás, polgármesteri és bizottsági rendkívüli települési támogatások, tüzelőfa juttatás, polgármesteri kamatmentes kölcsön, szociális étkezés és a házi segítségnyújtás térítési díjainak felülvizsgálata, hátralék kezelése, a védett fogyasztói státusz igazolása, állami vagyonkezelő részére hatósági bizonyítvány kiállítása,  minden saját ügyben környezettanulmány készítése, társhatósági megkeresésre környezettanulmány készítése, a szociális adatbázisból az arra jogosultak részére információ-szolgáltatás.
 • A gyermekvédelem területén intézi: a kiskorúak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményét, a rendkívüli települési támogatást, a gyermekintézményi térítési díj átvállalását, a tankönyvtámogatást, a gyerekek nyári szociális étkezésének biztosítását és a gyerekek autóbusz közlekedésének támogatását, társhatósági megkeresésre környezettanulmányt készít, értesítés alapján vezeti a szakellátásban részesülő kiskorúak nyilvántartását, határozattal megállapítja a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a kérelmező és arra rászorult gyermeket nevelő családok számára.
 • Ellátja a lakáscélú támogatásokkal kapcsolatos jegyzői feladatok előkészítését (szociálpolitika, átterhelések).
 • Közreműködik az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakásbérleti szerződései megkötésével kapcsolatos ügyviteli feladatokban.
 • Közreműködik az önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói feladatainak végzésében, különös tekintettel a működési engedélyek intézésében a Meseliget Bölcsőde és a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona nevű intézményekre vonatkozóan.
 • Szakmai segítséget nyújt a szakterületéhez kapcsolódóan az alábbi intézmények vezetői számára: Meseliget Bölcsőde, Kéz a Kézben Óvoda, Fabriczius József Általános Iskola, Kálvin Téri Református Általános Iskola, Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona, Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ, valamint kapcsolatot tart a Misszió Egészségügyi Központtal.
 • A tüzelőfa juttatás intézése kapcsán rendszeres kapcsolatot tart és szükség szerint egyeztet a GAMESZ vezető munkatársaival.
 • Koordináló feladatot lát el a lakásfenntartási támogatások felhasználása kapcsán a lakossági közüzemi szolgáltatókkal, velük a szerződéskötéseket előkészíti, az abban foglaltakat végrehajtja, részt vesz a módosítások lebonyolításában szolgáltatói névváltozás és új szolgáltatók bevonás esetében.
 • Az ellátások folyósítása és utalása ügyében rendszeres kapcsolatot tart és legalább havonta egyeztet a Pénzügyi Osztály munkatársaival, tüzelőfa ügyben pedig a Műszaki Osztály dolgozóival.
 • Gondoskodik az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok védelméről, az adatok biztonságos kezeléséről, nyilvántartásáról, a jogszabályoknak megfelelő adatfelhasználásról és adattovábbításról.
 • Működteti az ügyfélszolgálatot.
 • Anyakönyvvezetői hatáskörben ellátja a születéssel, házasságkötéssel, halálozással kapcsolatos anyakönyvek vezetését, az ezzel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.
 • Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyekben átveszi a kérelmeket, felterjeszti azokat elbírálásra, előkészíti az állampolgársági esküt.
 • Anyakönyvvezetőként közreműködik a házasságkötés, névadó ünnepség, társadalmi temetési szertartásokon.
 • Ellátja a hagyatéki eljárás előkészítésével kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe utalt hagyatéki leltár felvételét, azt továbbítja a közjegyző felé.
 • Ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt birtokvédelemi eljárás polgári törvénykönyvben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait.
 • Jegyzői hatáskörbe utalt bírságolási eljárás keretében tényállás tisztázása: idézés, meghallgatás, tárgyalás tartása, helyszíni szemle, határozathozatal, figyelmeztetés, bírság kiszabása, az eljárás megszüntetése eljárási cselekményeket végez. A meghozott döntések végrehajtását társszervek bevonásával foganatosítja.
 • A rendőrség, bíróság értesítése alapján kijelöli a közérdekű munka végzésére a közérdekű munkahelyet, a munkavégzésről értesítés küld a megkereső szerv részére.
 • Rendőrhatóság, társhatóság részére adatközlést teljesít a szabálysértési nyilvántartásból.
 • Hatósági engedélyezési eljárás keretében telepengedélyezési eljárás lefolytatását végzi, ipari létesítmények, üzemek, műhelyek esetében. Ellátja a telep-nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a közreműködő szakhatóságokkal, társhatóságokkal.
 • Működési engedélyezési eljárás lefolytatása keretében a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató üzletekkel, kereskedelmi és magánszálláshelyekkel kapcsolatban végzi az üzletek nyilvántartásba vételét, szakmai ellenőrzését, kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, társhatóságokkal, hitelesíti a vásárlók könyvét, vendégkönyvet. Nyilvántartásba veszi, szakmai ellenőrzést gyakorol, kapcsolatot tart a kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet végzőkkel.
 • Szakhatóságok bevonásával állandó és alkalmi piacoknál a piac, vásár nyilvántartásba vételét végzi, kapcsolatot tart a szakhatóságokkal.
 • Az állatok védelméről szóló törvény által előírt, valamint az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat ellátja, nyilvántartásokat vezet, ellenőrzést végez.
 • Fogadja a kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket, és intézkedik azok elszállíttatásáról.
 • Ellátja a parlagfű és egyéb allergén növények feltérképezésével és megszüntettetésével kapcsolatos feladatokat.
 • Végzi a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
 • Közreműködik a város esélyegyenlőségi tervének elkészítésében, felülvizsgálatában.

 

9.) Informatikai és Ügyviteli Iroda

Informatikai feladatkörben:

 • Ellátja a képviselő-testület, a Hivatal és az önkormányzat intézményeinek informatikai működésével kapcsolatos rendszergazdai teendőket.
 • Felügyeli, karbantartja a hálózati infrastruktúrát.
 • Informatikai szabályzatokat készít, betartat és felügyel.
 • Gondoskodik az informatikai rendszerek vírusvédelméről.
 • Koordinálja a beléptető rendszer üzemeltetését.
 • Koordinálja a Hivatali telefonközpont működését.
 • Infokommunikációs szerződéseket előkészít, nyilvántart, teljesítés-igazolást végez.
 • Biztosítja a testületi ülések technikai lebonyolítását.
 • Karbantartja a városi honlapot a sajtóreferenssel együttműködve végzi lakossági tájékoztatási feladatokat.
 • Ellátja az általános és időközi választások informatikai feladatait. 

Ügyiratkezelési, ügyviteli feladatok végrehajtása során:

 • a hivatal egészét érintően ellátja a beérkező ügyiratok átvételételét, bontását, érkeztetését, az iratok szignálását, iktatását;
 • előzménykeresést, -szerelést, iratcsatolást, ügyiratok elosztását az ügyintézőkhöz, irattározást, irattári kivezetést, adatlapok rögzítését, ügyiratok iktatóprogramból történő elektronikus kivezetését, irattározását, selejtezését;

Postázási feladatkörben:

 • postai küldemények átvétele, beérkezett levelek, tértivevények szétválogatása;
 • a hivatalban keletkezett iratok kézbesítése, nem helyi küldemények postakönyvbe történő beírása, postára adása;
 • hivatali szervezeten belüli ügyiratforgalom kézbesítése.