Szervezeti felépítés, feladatok

A Polgármesteri Hivatal Szervezeti Felépítése


Szervezeti egységek feladatai

  1. A polgármester feladatai
   • A polgármester tisztségét főállásban látja el.
   • A Képviselő-testület döntései szerint és saját jogkörben irányítja a Hivatalt. A polgármester tartós távollétében, illetve akadályoztatása esetén általános helyettese látja el a polgármester feladatait. Az alpolgármestert a polgármester távollétében annak irányítási jogosítványai illetik meg. Az alpolgármesterek a polgármester által meghatározott feladatokat látják el.
   • Jogszabályi felhatalmazás alapján ellátja a katasztrófavédelmi, honvédelmi tervező, elemző, adatkezelő és kiképző munkát, valamint szervezi a mozgósítás végrehajtását.
   • A településfejlesztési és rendezési feladatokat a főépítész közreműködésével látja el.
   • A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a testület megbízatásának időtartamára – a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére alpolgármestert, alpolgármestereket választ.

    A polgármester fő feladatai a Hivatal működésével kapcsolatban:

   • A polgármester az önkormányzati, valamint az államigazgatási feladatait, hatásköreit a képviselő-testület hivatalának közreműködésével látja el.
   • A polgármester a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának a szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában. A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügső eyfélfogadási rendjének meghatározására.
   • Gyakorolja a munkáltatói jogokat az alpolgármester és a jegyző tekintetében.
   • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatásköreinek gyakorlását átruházhatja.
   • A polgármester az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat.
   • A polgármester egyetértése szükséges a köztisztviselők, az ügykezelők és a vezetők kinevezéséhez, a fizikai alkalmazottak munkaszerződéséhez, a munkaszerződés felbontásához, valamint a köztisztviselők és fizikai alkalmazottak jutalmazásához, és a jogviszony megszüntetéséhez.
   • A polgármester összehangolja mindazon feladatokat, amelyek a Képviselő-testület és a bizottságok munkájával összefüggenek, részt vesz a szakmai egyeztetésekben, figyelemmel kíséri és segíti, valamint ellenőrzi a bizottságok és a nemzetiségi önkormányzat döntésének végrehajtását, irányítja a munkaterv elkészítését.
   • Gyakorolja a munkáltatói jogokat az intézményvezetők tekintetében.
   • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.

  2. A jegyző feladatai
   • Vezeti a Hivatalt. Ellátja a jogszabályokban és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott feladatait.
   • Szakmailag felelős a Hivatal működéséért.
   • Tevékenysége során felelős a közérdeknek és a jogszabálynak megfelelő feladat ellátásért, a szakszerű, pártatlan, igazságos, színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő ellátásáért.
   • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét.
   • A polgármester egyetértésével gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó közszolgálati munkavállalók tekintetében.
   • A jegyzőt távolléte esetén az aljegyző helyettesíti, az aljegyző által ellátandó feladatokat a jegyző határozza meg.

  3. A belső ellenőr feladatai
   • A belső ellenőr munkáját a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzi.
   • A belső ellenőr tevékenysége kiterjed a Hivatal minden tevékenységére, különösen a költségvetési bevételek és kiadások tervezésének, felhasználásának és elszámolásának, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásnak a vizsgálatára.
   • A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is.
   • A belső ellenőr jogszabályban meghatározott feladata: - elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését, valamint működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét; - elemezni, vizsgálni a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások megfelelőségét, a beszámolók valódiságát; - a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat, következtetéseket és javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében, valamint a költségvetési szerv működése eredményességének növelése és a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében; - nyilvántartani és nyomon követni a belső ellenőrzési jelentések alapján megtett intézkedéseket.
   • A tevékenységet az alábbi ellenőrzési típusok szerint kell ellátni: szabályszerűségi-, pénzügyi-, rendszer-, teljesítmény- és informatikai ellenőrzés
   • A tanácsadó tevékenység keretében végzett feladatok: vezetők támogatása, tanácsadás, szakértői támogatás, konzultáció, javaslatok megfogalmazása
   • A belső ellenőr az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén a jegyzőt haladéktalanul tájékoztatja és javaslatot tesz a megfelelő eljárások megindítására.

  4. Polgármesteri és Jegyzői Kabinet
   • Ellátja a polgármester és az alpolgármesterek tevékenységével összefüggő titkársági, szervező, ügyviteli és nyilvántartási feladatokat.
   • Ellátja a jegyző és az aljegyző tevékenységével kapcsolatos titkársági feladatokat.
   • Ellátja a képviselő-testület működésének ügyviteli feladatait.
   • Közreműködik az önkormányzati rendeletek előkészítésében.
   • Részt vesz a Hivatal belső szabályzatainak elkészítésében, naprakészen tartásában. 
   • Alapító okiratok, egyéb magán- és közokiratok elkészítését végzi, intézményekkel egyeztetést folytat.
   • Gondoskodik az intézmények törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről, módosításáról. 
   • Közadattár és közzétételi lista adatainak folyamatos felülvizsgálata, naprakész vezetése 
   • Szervezi a polgármester és a jegyző fogadónapján és a városi közmeghallgatáson meg nem válaszolt kérdések, illetve az írásban benyújtott állampolgári bejelentések, panaszok intézését.
   • Előkészíti a tisztségviselők hatáskörébe tartozó mindazon intézkedéseket, döntéseket és testületi előterjesztéseket, melyek nem tartoznak más irodák tevékenységi körébe.
   • Közreműködik a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester döntései törvényességét érintő jegyzői feladatok ellátásában.
   • Ellátja a bizottsági referensek munkájának összehangolását, tájékoztatást ad a referensek munkájáról a jegyző felé (meghívók, anyagok, jegyzőkönyvek elkészítése, honlapon történő megjelentetése)
   • Közreműködik az önkormányzat működéséről, feladatairól szóló szakszerű információszolgáltatásban.
   • Biztosítja az önkormányzati szövetségekkel a rendszeres kapcsolattartást, előkészíti és szervezi a polgármester, alpolgármesterek ezzel összefüggő feladatait.
   • Közreműködik a képviselő-testület és szervei lakossági kapcsolatainak szervezésében.
   • Közreműködik a jegyző munkáltatói jogkörében kiadott intézkedések előkészítésében, végrehajtásában, vezeti a nyilvántartásokat, ellátja a köztisztviselői törvényben előírt feladatokat, szervezi, koordinálja a szakmai továbbképzéseket, tanfolyamokat.
   • Ellátja a hivatal humánpolitikai feladatait, adatszolgáltatást végez a felettes szervek felé.
   • Elkészítteti a hivatal munkavédelmi szabályzatát, illetve a GAMESZ bevonásával ellátja a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat.
   • Vezeti a bélyegző-nyilvántartást.
   • Szervezi a Hivatal dolgozói számára a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot.
   • Elvégzi a Hivatali és az Önkormányzati dolgozók foglalkozás-egészségügyi vizsgálatának összehangolását, kapcsolatot tart a vizsgálatot végző intézménnyel.
   • Közreműködik a város és kiemelt intézményei arculatának, weboldalainak és online tartalmainak fejlesztésében
   • Végzi a kulturális és közművelődési feladatokat, mint pl. kitüntetési ügyek, idegenforgalom, protokoll ajándékok, képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódó feladatok
   • Szervezi, előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati és hivatali eseményeket, rendezvényeket.
   • Felügyeli a városi kommunikációs felületeket, ellátja a sajtó- és kommunikációs feladatokat, információ- és adatszolgáltatást végez.
   • Ellátja az általános és időközi országgyűlési és önkormányzati választások, helyi és országos népszavazások, Európai Parlamenti választások, az országos népszámlálás előkészítését, szervezését, koordinálását, lebonyolítását
   • Közreműködik az egyes honvédelmi kötelezettségek, mozgósítási és hadkiegészítési feladatok ellátásában, a polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási feladatok szervezésében, ezekkel összefüggésben nyilvántartásokat vezet.

    A pályázati támogatással megvalósuló, fejlesztésekkel és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok:
   • Ellátja a megnyert támogatási források felhasználásának koordinációját a Pénzügyi Osztállyal együttműködve.
   • Átveszi és ellenőrzi, valamint a támogató által megkövetelt elemekkel felszereli a számlákat, és teljesítésigazolással együtt továbbítja azt a Pénzügyi Osztály részére.
   • Előkészíti és benyújtja az időközi és záró projekt előrehaladási jelentéseket és kifizetési kérelmeket a Pénzügyi Osztály együttműködve.
   • Előkészíti, elkészíti és nyilvántartja a feladatköréhez tartozó szerződéseket, szakmai teljesítésigazolást követően átadja a számlákat a Pénzügyi Osztály részére.
   • Feladatkörét érintően részt vesz az önkormányzat éves költségvetési rendeletének tervezésében és végrehajtja az abban foglaltakat;
   • Előkészíti a közbeszerzésekkel kapcsolatos képviselő-testületi döntéseket, illetve végrehajtja azokat;
   • Előkészíti az önkormányzati közbeszerzések dokumentációját;
   • Közreműködik a közbeszerzési terv elkészítésében és felülvizsgálatában;
   • Közreműködik a Közbeszerzési Szabályzat aktualizálásában, felelős az abban foglaltak betartásáért és betartatásáért;
   • Koordinálja a közbeszerzési feladatokat, illetve biztosítja a közbeszerzési bizottság feladatellátását, működését.
   • Intézi a közműellátással kapcsolatos ügyeket.
   • Közreműködik a helyi energiaszolgáltatásban.

  5. Pénzügyi Osztály
   • Mint gazdasági szervezet: ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Többcélú Kistérségi Társulás, az Esély Szociális Alapellátási Központ, valamint a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás alábbiakban felsorolt gazdasági feladatait.
   • Végzi az Önkormányzat esetében a polgármester, Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző, a Többcélú Kistérségi Társulás és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás esetében a társulási tanács elnöke, az Esély Szociális Alapellátási esetében a költségvetési szerv vezetője intézkedései alapján a költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.
   • Kidolgozza a költségvetési szervek következő évi költségvetésére vonatkozó tervezési irányelveit Közreműködik az önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletének, a köztisztviselők juttatásairól szóló cafetéria szabályzatának előkészítésében, módosításaiban, a módosítások átvezetésében.
   • A költségvetési és zárszámadási rendelet megalkotását megelőzően kapcsolatot tart az intézmények vezetőivel, elvégzi a szükséges egyeztetéseket.
   • Előkészíti a képviselő-testület gazdálkodásával, pénzügyeivel, az intézmények pénzellátásával kapcsolatos döntéseket, illetve végrehajtja azokat.
   • Közreműködik az önkormányzat és szervei gazdálkodási feladatait meghatározó jogszabályok érvényesítésében.
   • Éves finanszírozási terv alapján vagy időarányos teljesítésnek megfelelően biztosítja az önálló költségvetési szervek pénzellátását.
   • Részt vesz a hitel, kölcsön felvételével kapcsolatos ügyintézésben, melynek során adatot szolgáltat, illetve kérelmet terjeszt elő a Kormány engedélyezéséhez.
   • ondoskodik a hitelek és hitelkamatok törlesztéséről.
   • Gondoskodik az önkormányzat díjbevételinek kiszámlázásáról.
   • Kiegyenlíti a pénzügyi fedezettel bíró számlákat, intézi az alaptevékenységgel kapcsolatos bevételek beszedését.
   • Felhatalmazás alapján gondoskodik az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó betétre történő elhelyezéséről.
   • Közreműködik az előirányzat-módosítások döntés-előkészítésében, összeállítja az előirányzat módosítás testületi anyagát.
   • Előkészíti az éves költségvetési koncepciót (amennyiben ennek megalkotására sor kerül) és tervet, az annak végrehajtásáról szóló beszámolót.
   • Figyelemmel kíséri a befizetési kötelezettségek (telek, térítési, bérleti díjak, stb.) teljesítését, a hátralékok alakulását
   • Késedelmes fizetési esetén fizetési felszólítást küld, szükség esetén kezdeményezi a követelés behajtását
   • A behajtási feladatok ellátása érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Adóügyi Osztállyal, adatot szolgáltat a követelésekről
   • Figyelemmel kíséri az önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságokban az önkormányzati tőke alakulását.
   • Kapcsolatot tart a Többcélú Kistérségi Társulás és a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társuláshoz tartozó önkormányzatokkal.
   • Elkészíti a Többcélú Kistérségi Társulás tagönkormányzatai részére a kiadások felosztását és gondoskodik a díjbevételek beszedéséről.
   • Vezeti a pályázati támogatással megvalósuló beruházások egyedi pénzügyi nyilvántartásait.
   • Pénzügyi információt szolgáltat a jegyző utasítása alapján.
   • Ellátja a képviselők díjazásával kapcsolatos teendőket.
   • Kapcsolatot tart a MÁK-kal, a NAV-val, a pénzmozgásokhoz kapcsolódó partnerekkel.
   • Elkészíti a cégautó adó bevallást, a rehabilitációs hozzájárulás bevallást, ÁFA bevallást, nyilvántartja az ÁFA befizetéseket és visszaigényléseket.
   • Jogszabályi előírásoknak megfelelően havi, negyedéves és éves, valamint eseti adatszolgáltatás teljesítése.
   • Ellátja a polgármesteri hivatal munkaügyi feladatait, havi jelentéseket, igényléseket készít a munkaügyi feladatokkal kapcsolatosan.
   • Biztosítja az OEP és az önkéntes nyugdíjpénztárakkal való kapcsolattartást, adatszolgáltatást.
   • Ellátja a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.
   • Elkészíti a számviteli törvényben előírt szabályzatokat, gondoskodik azok betartásáról.
   • Elkészíti a Gazdálkodási-, Bizonylati rend-, Reprezentációs kiadások-, valamint a Kiküldetési Szabályzatokat.
   • Közreműködik az éves költségvetés előkészítésében, annak módosításában, átvezeti annak módosításait.
   • Közreműködik az előirányzat-módosítások döntés-előkészítésében.
   • Megállapítja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a Többcélú Kistérségi Társulás, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás, valamint az Esély Szociális Alapellátási Központ éves pénzmaradványát.
   • Bonyolítja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Többcélú Kistérségi Társulás, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás, valamint az Esély Szociális Alapellátási Központ könyvelési feladatait.
   • Vezeti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal a Többcélú Kistérségi Társulás, a Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás, valamint az Esély Szociális Alapellátási Központ kötelezettségvállalással kapcsolatos nyilvántartását, elvégzi a szükséges egyeztetéseket.
   • Figyelemmel kíséri az előirányzat keretek túllépését.
   • Figyelemmel kíséri az OEP által kiutalt hozzájárulás szolgáltatók szerinti felosztását és kiutalását.
   • Nyilvántartást vezeti az Önkormányzat által adott támogatásokról, elvégzi a szükséges adminisztrációs feladatokat, feldolgozza a beadott elszámolásokat, szükség esetén felszólító levelet küld az elszámolási kötelezettség betartása céljából.
   • Gondoskodik a helyi önkormányzat és intézményei részére bankszámla megnyitásával és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátásáról, bonyolítja a bankváltással kapcsolatos feladatokat.
   • Ellátja az állami támogatással, finanszírozással kapcsolatos feladatokat, melynek során a MÁK és a szakminisztériumok illetékes szerveivel kapcsolatot tart, adatot szolgáltat.
   • Figyelemmel kíséri a vagyon változásokat, biztosítja a vagyon-kataszter és a főkönyvi könyvelés, és a mérlegadatok egyezőségét.
   • Elszámolja a terv szerinti értékcsökkenést negyedévente.
   • Végrehajtja az évvégi leltározást és szükséges selejtezést.
  6. Műszaki Osztály
   • A városfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységi körében eljárva végzett feladatok:
   • Közreműködik a városfejlesztéssel kapcsolatban a fejlesztések irányát meghatározó előkészítő, felülvizsgálati és módosító eljárásokban.
   • Fejlesztési célok és prioritások alapján érvényesíti a szakmai szempontokat a városfejlesztési feladatok ellátásában.
   • Közreműködik a településfejlesztési tervek, valamint egyéb ágazati tervek, koncepciók előkészítésében.
   • Közreműködik a fejlesztési elképzelések és megvalósuló beruházások lakossági kommunikációjában.
   • Folyamatos kapcsolatot tart és együttműködik a város- és térségfejlesztés intézményeivel (Városfejlesztési Kft. Szennyvízközmű Társulás, Többcélú Kistérségi Társulás). Önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos feladatok ellátásában:
   • Felügyeli az Önkormányzati megbízású tervezési feladatokat, segíti a tervezők munkáját, ellenőrzi az elkészült terveket és jóváhagyja azokat.
   • Közreműködik a beruházásokhoz kapcsolódó engedélyek és szakhatósági hozzájárulások megszerzésében.
   • Közreműködik az önkormányzati beruházások lebonyolításában, felújítások kivitelezési és ellenőrzési feladatainak szervezésében.
   • Részt vesz a folyamatban lévő beruházások kooperációs értekezletein, kapcsolatot tart a kivitelezőkkel, valamint az üzemeltetést végző városi szervezettel.
   • Feladatkörét érintően részt vesz az önkormányzat éves költségvetési rendeletének tervezésében és végrehajtja az abban foglaltakat;
   • Részt vesz az önkormányzat intézményei – nem intézményi hatáskörbe tartozó – beruházások megvalósításában.
   • Felülvizsgálja a tervezői, kivitelezői, lebonyolítói számlákat.
   • Gondoskodik az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásáról.
   • Szervezi a csapadékvíz elvezetéssel, valamint a csatornázással kapcsolatos feladatokat. Vagyongazdálkodási feladatkörében eljárva:
   • Elvégzi az önkormányzat vagyonának nyilvántartásával és hasznosításával kapcsolatos feladatokat, végrehajtja a vagyonpolitikai döntéseket;
   • Előkészíti a vagyonkezelési és vagyonhasznosítási szerződéstervezeteket, valamint felügyeli azok megvalósulását, végrehajtja a vagyonpolitikai döntéseket;
   • Koordinálja: - az önkormányzati ingatlanok adás-vételének lebonyolítását; - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérbeadását, hasznosítását; - az önkormányzati tulajdonú földterületek haszonbérletbe adását; - az önkormányzati tulajdonú ingatlanok határrendezésének, megosztásának lebonyolítását; - az ingatlan értékbecslések készíttetését.
   • Közreműködik az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakásbérleti szerződései megkötésével kapcsolatos ügyviteli feladatokban.
   • Ellátja a közterület-használattal, illetve - foglalással kapcsolatos feladatokat; 
   • Ellátja a helyiséggazdálkodással kapcsolatos feladatokat.
   • Részt vesz az osztály hatáskörét érintő önkormányzati rendelet tervezetek előkészítésében;
   • Közreműködik a lakásgazdálkodással kapcsolatos feladatok végrehajtásában
   • Elkészíti és nyilvántartja az osztály feladatköréhez tartozó megrendeléseket, szakmai teljesítésigazolást követően átadja a számlákat a Pénzügyi Osztály részére
   • Út és szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás kivetése, nyilvántartása, részletfizetés engedélyezése, felszólítások és követeléskezelés nyomon követése.
   • Út és szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulások esetében kérelemre részletfizetést biztosít, nyilvántartja a befizetési kötelezettségeket, a nem fizető ügyfelek tartozását átadja behajtásra
   • Szervezi a csapadékvíz elvezetéssel, valamint a csatornázással kapcsolatos feladatokat.
   • Előkészíti a szennyvízközmű tulajdonosi, üzemeltetési feladatainak ellátásával kapcsolatos döntéseket.
    Egyéb feladatok:
   • Közreműködik az általános és időközi országgyűlési és önkormányzati választások, helyi és országos népszavazások, Európai Parlamenti választások előkészítésében, szervezésében, és lebonyolításában.
   • Közreműködik az önkormányzati és hivatali események, rendezvények szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában. A pályázati támogatással megvalósuló, fejlesztésekkel és a közbeszerzésekkel kapcsolatos feladatok:
   • Előkészíti, elkészíti és nyilvántartja a feladatköréhez tartozó szerződéseket, szakmai teljesítésigazolást követően továbbítja a számlákat a Pénzügyi Osztály részére.
   • Beszerzési (megrendelési) feladatok teljes körű adminisztratív bonyolítása; Polgármesteri hatáskörbe tartozó, főépítészi javaslatra alapozott, településképpel összefüggő önkormányzati hatáskörbe tartozó építésügyi feladatok ellátása:
   • Településképi véleményezési eljárások lefolytatása.
   • Településképi bejelentési eljárás lefolytatása.
   • Az ingatlan beépítésével kapcsolatos előzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció lefolytatása.
   • Ügyfélfogadás és tájékoztatás az állampolgárok részére az építésüggyel kapcsolatos ügyintézésről és az önkormányzati hatáskörbe tartozó hatósági ügyek intézése Önkormányzati, településrendezési eszközök megalkotását érintő feladatok ellátása:
   • Településfejlesztési és településrendezési eszközök megalkotásával és módosításával kapcsolatos szakmai egyeztetések lebonyolítása.
   • Településrendezési eszközök engedélyeztetésre és elfogadására irányuló államigazgatási eljárás lebonyolítása (Kapcsolattartás a tervek készítőjével, az érintett szakhatóságokkal, a szomszédos önkormányzatokkal és az eljárásba bevont civil szervezetekkel). Városüzemeltetéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok ellátása:
   • Ellátja a közlekedés szervezésével kapcsolatos feladatokat.
   • Tömegközlekedéssel kapcsolatos ügyintézés
   • Helyi autóbusz járatok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.
   • A város területén történő elektromos meghibásodással kapcsolatos bejelentések fogadása és továbbítása az illetékes szerv felé. Közreműködik a jegyzői hatáskörbe tartozó, építésüggyel és ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásában:
   • Jegyzői igazolás, szakhatósági állásfoglalás kiadása telephely-engedélyezési eljárásokhoz és 3,5 tonnánál nehezebb járművek elhelyezéséhez. 
   • Ingatlan adataiban történő változással kapcsolatos hatósági bizonyítvány kiadása, ingatlannyilvántartás átvezetéséhez.
   • Házszámok megállapításával kapcsolatos feladatok ellátása.
   • Közterület elnevezésével, közterületek jelölésével kapcsolatos feladatok ellátása
   • Központi címnyilvántartó rendszer kezelése (ingatlan címnyilvántartás, közterület és körzetnyilvántartás, valamint ingatlan nyilvántartási azonosító és a hozzá tartozó koordináták feltöltése és vezetése).

  7. Adóügyi Osztály
   • Végzi a központi és helyi adójogszabályokban meghatározott, jegyzői hatáskörbe utalt adóigazgatási feladatokat.
   • Előkészíti a központi adójogszabályokból eredő helyi rendeletalkotást.
   • Érvényesíti a helyi adórendeletek végrehajtását.
   • Ellátja a helyi adók bejelentésével, kivetésével, közlésével és beszedésével kapcsolatos feladatokat.
   • Engedélyezheti a központi adójogszabályokban és a helyi rendeletekben meghatározott esetekben és feltételekkel az adótartozás és adópótlék mérséklését vagy elengedését, továbbá részletfizetést és fizetéshalasztást adhat.
   • Előkészíti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó méltányossági ügyeket.
   • Az önkormányzati gazdálkodás megalapozásához bevételi javaslatot dolgoz ki.
   • Érvényesíti a gépjárműadó törvény végrehajtását.
   • Az adókötelezettség megállapítása érdekében adatokat gyűjt, tájékoztatást kér, helyszíni szemlét, ellenőrzést tart, adóvizsgálatot végez.
   • Ellátja az adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésével, behajtásával, kezelésével, elszámolásával és az információ-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
   • Jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén behajthatatlanság címén vagy elévülés miatt törli a köztartozást.
   • Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat, kimutatásokat és az információ-szolgáltatás meghatározott rendje keretében adatokat, beszámolókat készít.
   • Jogszabályban meghatározott esetekben illetékességi területén lévő ingatlanokról adó- és értékbizonyítványt készít.
   • Az adóhátralék csökkentése érdekében beszerzi az egyes végrehajtási cselekmények megindításához szükséges adatokat.
   • A jogszabályban meghatározott keretek között a leghatékonyabb eszközzel törekszik az adóhátralék csökkentésére.
   • Az adóhátralék rendezése érdekében benyújtott részletfizetési- és méltányossági kérelmeket előkészíti döntéshozatalra az adóügyi osztályvezető részére, majd a döntést követően arról határozatot hoz.
   • Ellenőrzi a részletfizetésről szól határozatban megjelölt fizetési határidők betartását, nem fizetés esetén a részletfizetési kedvezményt megszünteti és a végrehajtási eljárás megindításáról gondoskodik.
   • Nyilvántartja az adók módjára behajtandó köztartozásokat és ezekhez kapcsolódóan végrehajtási cselekményeket foganatosít, továbbá az ezzel kapcsolatos információ-szolgáltatási kötelezettségének eleget tesz.
   • A Pénzügyi Osztályon nyilvántartott, szerződéses jogviszonyból eredő pénzkövetelések behajtásáról fizetési meghagyásos eljárás keretében gondoskodik.
   • Közreműködik az önkormányzati intézmények hátralékainak csökkentésében, az átjelentett hátralékok behajtásáról gondoskodik.
   • A Pénzügyi Osztállyal folyamatosan kapcsolatot tart, tájékoztatást nyújt az átadott követelések alakulásáról.
   • Az Önkormányzati intézmények vezetőivel együttműködik a hatékony hátralékkezelés érdekében, tájékoztatást nyújt az átadott követelések alakulásáról.
   • Közreműködik az Önkormányzat szervezeti egységei által hozott, fizetési kötelezettséget tartalmazó határozatok végrehajtásában.
   • Végrehajtó irodának átadott adótartozásokról nyilvántartást vezet, nyomon követi a hátralékok alakulását.
   • Végrehajtási eljárás eredményessége érdekében társhatóságokkal kapcsolatot tart.
   • Reklámtábla-szerződések megkötése, kezelése és nyilvántartása

  8. Igazgatási Osztály
   • Közreműködik a szakterületét érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében, végrehajtásában.
   • Szakterületéhez kapcsolódó testületi előterjesztéseket készít.
   • Az egészségügyi igazgatás területén: az egészségügyi alapellátással kapcsolatos döntések előkészítése, végrehajtása, háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői szolgálat, fogorvosok és az ügyeleti ellátás működésével kapcsolatos feladatok, az alapellátást végző szervezetek vezetőivel szerződéskötések, és azok felülvizsgálatai, az ügyeleti ellátáshoz adatszolgáltatás biztosítása, a tüdőszűrő vizsgálat ügyviteli és technikai feladatainak szervezése, lebonyolítása.
   • Ellátja a családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatokat.
   • Ellátja a felnőtt védelemmel kapcsolatos feladatokat: méltányossági ápolási díj, köztemetés, idősotthoni térítési díj felülvizsgálata, lakásfenntartási támogatás, polgármesteri és bizottsági rendkívüli települési támogatások, tüzelőfa juttatás, polgármesteri kamatmentes kölcsön, szociális étkezés és a házi segítségnyújtás térítési díjainak felülvizsgálata, a védett fogyasztói státusz igazolása, minden saját ügyben környezettanulmány készítése, társhatósági megkeresésre környezettanulmány készítése, a szociális adatbázisból az arra jogosultak részére információszolgáltatás.
   • A gyermekvédelem területén intézi: a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt, a rendkívüli települési támogatást, a gyerekek nyári szociális étkezésének biztosítását, társhatósági megkeresésre környezettanulmányt készít, határozattal megállapítja a hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet fennállását a kérelmező és arra rászorult gyermeket nevelő családok számára.
   • Közreműködik az önkormányzati fenntartású intézmények fenntartói feladatainak végzésében, különös tekintettel a működési engedélyek intézésében a Meseliget Bölcsőde, a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ intézményekre vonatkozóan.
   • Szakmai segítséget nyújt a szakterületéhez kapcsolódóan az alábbi intézmények vezetői számára: Meseliget Bölcsőde, Kéz a Kézben Óvoda Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona, Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ, valamint kapcsolatot tart a Misszió Egészségügyi Központtal.
   • A tüzelőfa juttatás intézése kapcsán rendszeres kapcsolatot tart és szükség szerint egyeztet a GAMESZ vezető munkatársaival.
   • Az ellátások folyósítása és utalása ügyében rendszeres kapcsolatot tart és egyeztet a Pénzügyi Osztály munkatársaival.
   • Gondoskodik az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatok védelméről, az adatok biztonságos kezeléséről, nyilvántartásáról, a jogszabályoknak megfelelő adatfelhasználásról és adattovábbításról.
   • Anyakönyvvezetői hatáskörben ellátja a születéssel, házasságkötéssel, halálozással, kapcsolatos anyakönyvek vezetését, az ezzel kapcsolatos jogszabályban meghatározott feladatokat.
   • Anyakönyvvezetői hatáskörben ellátja az ismeretlen holttest anyakönyvezését, külföldi állampolgár anyakönyvi eseményét érintő adatszolgáltatást teljesít, igazolás kiadása arról, hogy a gyermek tekintetében az anyakönyvbe bejegyzett apa vagy anya képzelt személy, gyermek nevének megállapítása, teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele nagykorú és cselekvőképes személyek esetében, tájékoztatás a rendezetlen családi jogállás kezeléséről.
   • Honosítással, állampolgársággal kapcsolatos ügyekben átveszi a kérelmeket, felterjeszti azokat elbírálásra, előkészíti az állampolgársági esküt.
   • Anyakönyvvezetőként közreműködik a házasságkötés, névadó ünnepség, társadalmi temetési szertartásokon.
   • Ellátja a hagyatéki eljárás előkészítésével kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe utalt hagyatéki leltár felvételét, azt továbbítja a közjegyző felé.
   • Ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt birtokvédelemi eljárás polgári törvénykönyvben és egyéb jogszabályokban meghatározott feladatait.
   • Jegyzői hatáskörbe utalt bírságolási eljárás keretében tényállás tisztázása: idézés, meghallgatás, tárgyalás tartása, helyszíni szemle, határozathozatal, figyelmeztetés, bírság kiszabása, az eljárás megszüntetése eljárási cselekményeket végez. A meghozott döntések végrehajtását társszervek bevonásával foganatosítja.
   • Hatósági engedélyezési eljárás keretében telepengedélyezési eljárás lefolytatását végzi, ipari létesítmények, üzemek, műhelyek esetében. Ellátja a telep-nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, kapcsolatot tart a közreműködő szakhatóságokkal, társhatóságokkal.
   • Működési engedélyezési eljárás lefolytatása keretében a kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató üzletekkel, kereskedelmi és magánszálláshelyekkel kapcsolatban végzi az üzletek nyilvántartásba vételét, szakmai ellenőrzését, kapcsolatot tart a szakhatóságokkal, társhatóságokkal, hitelesíti a vásárlók könyvét, vendégkönyvet. Nyilvántartásba veszi, szakmai ellenőrzést gyakorol, kapcsolatot tart a kereskedelmi, szolgáltató tevékenységet végzőkkel.
   • Szakhatóságok bevonásával állandó és alkalmi piacoknál a piac, vásár nyilvántartásba vételét végzi, kapcsolatot tart a szakhatóságokkal.
   • Az állatok védelméről szóló törvény által előírt, valamint az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat ellátja, nyilvántartásokat vezet, ellenőrzést végez.
   • Fogadja a kóbor kutyákkal kapcsolatos bejelentéseket, és intézkedik azok elszállíttatásáról.
   • Ellátja a méhészeti engedélyekhez és bejelentésekhez kapcsolódó feladatokat.
   • Talált tárgyakkal kapcsolatos feladatokat végzi.
   • Végzi a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat.
   • Önkormányzati referensi feladatot lát el a Roma Nemzetiségi Önkormányzat mellett.
   • Megszervezi a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása (továbbiakban: Társulás) és annak Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága üléseit, elkészíti a társulati ülések előterjesztéseit, jegyzőkönyveit, gondoskodik azok Nemzeti Jogszabálytárba történő feltöltéséről.
   • Kapcsolatot tart a Társuláshoz tartozó, továbbá azon kívüli önkormányzatokkal, melyekhez a Társulást feladat-ellátási szerződés köti.
   • Szervezi és elvégzi a szociális intézmény működési engedélyeztetési eljárását.
   • Elkészíti a Társuláshoz kapcsolódó szerződéseket, megállapodásokat, gondoskodik azok aláíratásáról, aktualizálásáról.
   • Szervezi és lebonyolítja a „Virágos, tiszta porta” mozgalmat.
   • Felelős a Város esélyegyenlőségi programjának elkészítéséért, felülvizsgálatáért, és ellátja az esélyegyenlőségi feladatokat.
   • Ellátja az oktatáshoz, közneveléshez kapcsolódó feladatokat, kapcsolatot tart az intézményekkel, vezeti a nyilvántartásokat, adatszolgáltatást végez
   • Koordinálja az intézményvezetői pályázatok véleményezésének lefolytatását
   • Ellátja az általános, közép- és felsőoktatási ösztöndíjpályázatok, kulturális és sport pályázatok kezelését
   • Önkormányzati referensi feladatot lát el a Művelődési és Családügyi Bizottság mellett, elkészíti a területhez tartozó testületi előterjesztéseket
   • Végzi a kulturális és közművelődési feladatokat, mint pl. kitüntetési ügyek, idegenforgalom, protokoll ajándékok, képzőművészeti alkotásokhoz kapcsolódó feladatok
   • Szervezi, előkészíti és lebonyolítja az önkormányzati és hivatali eseményeket, rendezvényeket.
   • Ellátja a környezetvédelmi feladatokat, figyelemmel kíséri a város környezeti állapotának változását.
   • Ellátja a parlagfű és egyéb allergén növények feltérképezésével és megszüntettetésével kapcsolatos feladatokat.
   • Szervezi a köztisztaság és településtisztaság biztosításával és a települési hulladékkezeléssel kapcsolatos feladatokat.
   • Ellátja a mezőgazdasággal, növényvédelemmel kapcsolatos feladatokat.
   • Engedélyezi a közterületi fakivágásokat.
   • Jogszabályban előírt, talajvíz kutak fennmaradási engedélyezési eljárások lefolytatása
   • Közterület-felügyelő hatáskörébe utalt feladatok keretében ellátja a közterületek rendjének és tisztaságának védelmét, a közterületek jogszerű használatának ellenőrzését, a jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, szankcionálását;
   • Közreműködik a közrend és közbiztonság, az épített és természeti környezet, a város vagyonának védelmében, megóvásában;
   • Közreműködik az állatok védelméről szóló törvény betartatásában, az állattartással, állategészségüggyel kapcsolatos feladatok ellátásában;
   • Közreműködik parlagfű és egyéb allergén növények feltérképezésében és megszüntettetésében;
   • Együttműködik az állami és a városi rendvédelmi szervekkel, piacfelügyelettel.

  9. Informatikai és Ügyviteli Iroda
   Informatikai feladatkörben:
   • Ellátja a képviselő-testület, a Hivatal és az önkormányzat intézményeinek informatikai működésével kapcsolatos rendszergazdai teendőket.
   • Felügyeli, karbantartja a hálózati infrastruktúrát.
   • Informatikai szabályzatokat készít, betartat és felügyel.
   • Gondoskodik az informatikai rendszerek vírusvédelméről.
   • Koordinálja a beléptető rendszer üzemeltetését.
   • Koordinálja a Hivatali telefonközpont működését.
   • Infokommunikációs szerződéseket előkészít, nyilvántart, teljesítés-igazolást végez.
   • Biztosítja a testületi ülések technikai lebonyolítását.
   • Karbantartja a városi honlapot a sajtóreferenssel együttműködve végzi lakossági tájékoztatási feladatokat.
   • Ellátja az általános és időközi választások informatikai feladatait.
   • Közreműködik a város és kiemelt intézményei arculatának, weboldalainak és online tartalmainak fejlesztésében 
    Ügyiratkezelési, ügyviteli feladatok végrehajtása során:
   • a hivatal egészét érintően ellátja a beérkező ügyiratok átvételételét, bontását, érkeztetését, az iratok szignálását, iktatását;
   • előzménykeresést, -szerelést, iratcsatolást, ügyiratok elosztását az ügyintézőkhöz, irattározást, irattári kivezetést, adatlapok rögzítését, ügyiratok iktatóprogramból történő elektronikus kivezetését, irattározását, selejtezését;
    Postázási feladatkörben:
   • postai küldemények átvétele, beérkezett levelek, tértivevények szétválogatása;
   • a hivatalban keletkezett iratok kézbesítése, nem helyi küldemények postakönyvbe történő beírása, postára adása;
   • hivatali szervezeten belüli ügyiratforgalom kézbesítése.
   • Működteti az ügyfélszolgálatot.
    Egyéb tevékenységi körében eljárva:
   • Közreműködik az önkormányzati és hivatali események, rendezvények előkészítésében, lebonyolításában..

  10. Üzemeltetési Iroda
   • Ellátja a mezőőri szolgálat irányításának feladatát. 
   • Helyi autóbusz járatok üzemeltetésével kapcsolatos feladatok.
   • Közreműködik az önkormányzati feladatokat szolgáló középületek fenntartásában.
   • Elkészítteti a tűzvédelmi tervet, ellátja a tűzvédelmi feladatokat.
   • Felügyeli a Főtér köztisztaságát, gondoskodik a szökőkút működtetéséről;
   • Gondoskodik a hivatali épület közműellátásáról, befogadja és ellenőrzi a közműszámlákat;
   • Gondoskodik a liftek szakszerű karbantartásáról és működtetéséről;
   • Megköti a Hivatali épület gépei és berendezései szakszerű működtetésére és karbantartására vonatkozó szerződéseket és felügyeli azok végrehajtását;
   • Gondoskodik a Hivatal épületének rovar- és rágcsálómentességéről;
   • Kezeli az Önkormányzati mobiltelefon-flottával kapcsolatos ügyeket;
   • Üzemelteti a Hivatal gépjármű flottáját;
   • Közreműködik az Önkormányzati vagyonbiztosítás körében a károk rendezésében.
   • Ellátja a Hivatal gondnoki feladatait.
   • Felel a vagyon- és felelősségbiztosítási kötvények naprakészségéért, a vagyon biztosítási fedezettségéért.
   • Szervezi, felügyeli és gondoskodik a Hivatal takarítói munkájának ellátásáról.