2019. évi jegyzőkönyvek

2019.12.19.
Napirend:
  1. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
  2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottsági tagjainak megválasztása
  3. 600 m Ft folyószámlahitel igénybevétele, valamint 1.500 m Ft keretösszegű folyószámlához kapcsolódó rulirozó kölcsönszerződés megkötése
  4. Veresegyház belterület 5785/132/A/33 hrsz-ú egyéb helyiség, hőközpont megnevezésű ingatlan árverésen való megvásárlása
  5. 2020. évi belső ellenőrzési terv és módosított Stratégiai ellenőrzési terv 2018-2021 év jóváhagyása
  6. 2020. évi belső ellenőrzési feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés meghosszabbítása
  7. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok megosztásának ingatlan-nyilvántartási átvezetés kérelme (Veresegyház, 6312 és 6338/9 hrsz.)
  8. Megosztással kialakításra kerülő új, iparterületi ingatlan értékesítése Veresegyház 1101/25 hrsz-ú (Sport utca 2.) és a Képviselő-testület 187/2019.(IX.23.) számú határozatának visszavonása
  9. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház, 691 hrsz. Veresegyház, Ráday utca 36/a)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.12.10.
Napirend:
  1. 600 millió Ft áthidaló likvid kölcsön felvétele a Travill Invest Zrt.-től
Jegyzőkönyv letöltése
2019.12.05.
Napirend:
  1. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. Veresegyház Város közigazgatási területén, a Ligetek városrészen levő közterületek elnevezése
  3. Újonnan parcellázott építési telkek árának meghatározása 2020. évre
  4. Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2020. évi lapszerkesztési és lapterjesztési munkáinak megrendelése
  5. Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2020. évi nyomdai előállítási munkáinak megrendelése
  6. A Veresi Krónika hirdetési árainak emelése
  7. Áthidaló hitel felvétele /szóbeli előterjesztés/
Jegyzőkönyv letöltése
2019.11.29.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzat 5/2019.(III.05.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2019. 09. 30-ai teljesítési adatairól
  2. Az idegenforgalmi adóról szóló 8/1996.(XII.18.) ÖR sz. rendeletünk módosítása
  3. A 7/1997.(V.18) kommunális adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása
  4. A telekadóról szóló 22/2007 (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítása
  5. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002. (II.06.) önkormányzati rendelet módosítása
  6. Térítési díjakról szóló 9/2007. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
  7. Veresegyház 5786/6 hrsz-ú ingatlanvásárlással kapcsolatos fizetési kötelezettség 2020. március 20. napjáig történtő átütemezése
  8. KEü-1 övezet 8832/103, 8832/8 és 8832/10 helyrajzi számú ingatlanokra vonatkozó HÉSZ módosítása tárgyalásos eljárással
  9. 71. számú vasútvonal (Budapest-Veresegyház-Vácrátót-Vác) korszerűsítésének kezdeményezése és támogatása
  10. MÁV Zrt-vel kötendő, az állomás épületének felújítására, P+R parkoló bővítésére és a raktár épület bontására vonatkozó Együttműködési megállapodás jóváhagyása
  11. Iskola-orvosi feladatok finanszírozásának átadásáról szóló megállapodás módosítása Főállású iskolaorvosi álláshely meghirdetésével kapcsolatos javaslattétel
  12. Fabriczius József Általános Iskola támogatása a dolgozók gyermekeinek mikulás csomag vásárlására
  13. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan megosztása ingatlan-nyilvántartási átvezetésének kérelme (Veresegyház, 1101/22 hrsz.)
  14. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Jegyzőkönyv letöltése
2019.11.20.
Napirend:
  1. Misszió területét érintő KEü-1 övezetre vonatkozó HÉSZ módosításának elfogadása
  2. KEü-1 terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása
  3. A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
  4. DUO-DENT VERES Fogászati Kft. által működtetett IV. számú körzetben helyettesítő fogorvosok feladatellátásához történő hozzájárulás
  5. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása ingatlan-nyilvántartási átvezetésének kérelme (Veresegyház, 1102/1; 1102/2 és 1102/5 hrsz-ek)
  6. Önkormányzatunk tulajdonát képező, Forrás utcai 12 db. építési telek eladási árának meghatározása
  7. Felajánlott ingatlanok megvásárlása temetőbővítés céljára (Veresegyház 292 és 293 hrsz-ek)
  8. Veresegyház, Luther u. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása tájház kialakítása céljára
  9. Veresegyház, Luther utcai járda építése
  10. Veresegyház, Gödöllői utca aszfaltozása

2019.11.07.
Napirend:
  1. 1.) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 26/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítása
  3. Társadalmi kapcsolatokért felelős tanácsnok megválasztása
  4. 2019. évi belső ellenőrzési terv módosítása Pásztor Béla polgármester
  5. „Veresegyház, Ligetek városrész ivóvíz és szennyvíz vezeték építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
  6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok bölcsődebővítési célú összevonásának ingatlan-nyilvántartási átvezetési kérelme (Veresegyház, 5785/16 és 5785/162 hrsz-ek) 
  7. Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása a telekegyesítés folytán megnövekedett Veresegyház belterület 5785/162 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde költségvetési szervvel, az erre vonatkozó vagyonkezelési szerződés aláírására való felhatalmazás 
  8. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok határrendezése, illetve megosztása ingatlan-nyilvántartási átvezetésének kérelme (Veresegyház, 9645/1; 9645/3; 9645/4 hrsz-ek)
  9. Önkormányzatunk tulajdonát képező, bérbeadással hasznosított társasházi lakások eladási árának meghatározása
  10. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/B/8 hrsz., Szent István tér 2. B lh. I. 8.) 
  11. Veresegyház, Vadvirág utcában vízvezeték és szennyvízcsatorna építése
  12. Felajánlott külterületi szántó ingatlanból tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.10.10.
Napirend:
  1. Döntés társasházalapításról, a Veresegyház belterület 1457/2/A hrsz. alatt fekvő Veresegyház, Fő út 35. Társasház megalapítása
  2. Veresegyház, Fő út 35. Társasház, a Veresegyház belterület 1457/2/A hrsz-ú, „társasház” besorolású önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan albetéteinek korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná, illetve önkormányzati üzleti vagyonná minősítése
  3. Vagyonkezelési szerződés módosításának jóváhagyása a Veresegyház belterület 1457/2/A/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal, a módosított vagyonkezelési szerződés aláírására való felhatalmazás
Jegyzőkönyv letöltése
2019.10.03. - 9:50
Napirend:
  1. Minimálbér és garantál bérminimum emelésre kapott állami támogatás miatti előirányzat módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.10.03. - 8:00
Napirend:
  1. Veresegyházi Katolikus Gimnázium udvarán kézilabdapálya kialakítására pályázati önerő biztosítása
  2. Veresegyház, Honvéd utca felújítása és csapadékvíz elvezetése
  3. 2019. október 13-ai helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek általános választásához, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához kapcsolódó többletkiadások finanszírozása
  4. Misszió területét érintő KEü-1 övezetre vonatkozó HÉSZ módosítása
  5. Módosított Leltárkészítési és leltározási szabályzat elfogadása
  6. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/141/A/8 hrsz., Kertész utca 5.1. 8.)
  7. Magán oktatási intézmény részére kedvezményes bérleti díj megállapítása (Veresegyház, Fő út 106., 250 hrsz.)
  8. A belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatóval történő ellátásának jóváhagyásáról
  9. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/A/4 hrsz., Szent István tér 2. A Ih. fszt. 4.)
  10. A nyertes ajánlattevő kiválasztása „Veresegyház közvilágítás fejlesztése és üzemeltetése” tárgyú közbeszerzési eljárásokkal összefüggésben (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.09.23.
Napirend:
  1. Veresegyház településképének védelméről szóló 28/2017. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítása
  2. Veresegyház 5786/6 hrsz-ú ingatlanvásárlással kapcsolatos fizetési kötelezettség 2020. március 15. napjáig történtő átütemezése
  3. Kiírt ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 1102/8 hrsz., Sport utca 2.)
  4. Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2020. évi pályázati fordulójához
  5.  Megosztással kialakításra kerülő új, iparterületi ingatlan értékesítése Veresegyház 1101/25 hrsz-ú (Sport utca 2.)
  6. Felajánlott földterület megvétele (Veresegyház 059/66 hrsz.)
  7. Támogatás a KINCS Alapítvány számára
  8. Veresegyház, Vasútállomás épületének átalakításának és felújításának tervezése
Jegyzőkönyv letöltése
2019.09.12.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2019.(III.5.) számú költségvetési rendeletének módosítása Tájékoztató a költségvetés 2019. 06. 30-ai teljesítési adatairól
  2. Hosszútávú együttműködési megállapodás megkötése Gödöllő várossal
  3. Viczián tanya területén levő 0121/10 helyrajzi számú külterületi ingatlan belterületbe vonása
  4. Külterületi szántó ingatlanok értékesítése (Őrbottyán 0110/14 és 0110/15 hrsz-ek)
  5. VERES 1 SZÍNHÁZ részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.09.04.
Napirend:
  1. Erdőkertes − Szada – Veresegyház szennyvízközművei − 2020-34. évi Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) beruházási tervének jóváhagyása, felújítási és pótlási tervének véleményezése
  2. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás - döntés a pályázat benyújtásáról és a szükséges önerő biztosításáról
  3. Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság között 2014. év október hónap 30. napján létrejött és többször módosított megbízási szerződés módosítása
  4. Veresegyház, Köves utca útszegély és térburkolat építési munkái
Jegyzőkönyv letöltése
2019.08.29.
Napirend:
  1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 
  2. Pályázat kiírása a Veresegyház 1102/8 hrsz-ú ingatlan (volt MEKOFÉM-telep) értékesítésére (Sport utca 2.)
  3. Területértékesítés óvoda- és bölcsődebővítéshez 
  4. Veresegyházi Waldorf Általános és Alapfokú Művészeti Iskola fenntartójának, az Életfa Gyermekeinkért Egyesület számára nyújtott önkormányzati támogatás
  5. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Jegyzőkönyv letöltése
2019.08.15.
Napirend:
  1. Területértékesítés utólagos jóváhagyása a Veresegyház 6455/1 hrsz-ú önkormányzati ingatlanból
Jegyzőkönyv letöltése
2019.08.13.
Napirend:
  1. Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása TSZT, HÉSZ és SZT-re vonatkozóan
  2. Ingatlan ½ tulajdoni hányadának értékesítése (Veresegyház 413 hrsz., Hajnal utca 1.)
  3. Jégpályához vállalt villamosenergia-bővítési kötelezettség pénzügyi teljesítése
  4. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítésének jóváhagyása és épületkiemelésről szóló tulajdonosi nyilatkozat jóváhagyása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.08.08.
Napirend:
  1. A helyi kitüntető díjak alapításáról és adományozásáról szóló 13/2005.(X.19.)
  2. Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása TSZT, HÉSZ és SZT-re vonatkozóan
  3. Misszió területére vonatkozóan HÉSZ módosítása tárgyalásos eljárással
  4. Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
  5. Veresegyház Város Önkormányzata Takarékbank Zrt.-nél való tagsági jogviszonyának egyesülés során történő megszüntetése, valamint 300 000 Ft értékű részjegy visszaváltása
  6. Kéz a Kézben Óvoda Szervezeti Működési Szabályzatának jóváhagyása: intézményvezető-helyettesi és óvodatitkári létszámának növelése, valamint a vezető és 1 helyettes csoportban történő munkavégzés alóli felmentése
  7. Veresegyház Medveotthon Kft. vállalkozási díjának emelése
  8. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 8520/A/4 hrsz., Szent István tér 2. A lh. fszt. 4.)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.07.09.
Napirend:
  1. Településkép védelméről szóló rendelet módosításához szükséges állami főépítészi eljárás lefolytatása
  2. Észak-Kelet Pest és Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának elfogadása
  3. Veresegyház, Lévai utcai parkoló aszfaltozása
  4. Ingatlan 2/4 tulajdonhányadának értékesítése (Veresegyház 6086/1 hrsz., Revetek utca 72.)
  5. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/146/A/2 hrsz., Kertész utca 13. fszt. 2.)
  6. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/143/A/4 hrsz., Kertész utca 7. fszt. 4.)
  7. Veresegyház Város Önkormányzata tulajdonában lévő külterületi szántó ingatlanok eladása (Őrbottyán 0110/14; 0110/15 helyrajzi számok)
  8. Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok támogatása
  9. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1877 hrsz., természetben: Ady Endre utca 9.)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.06.28.
Napirend:
  1. A Veresegyházi Katolikus Gimnázium épületegyütteséhez kapcsolódó röplabda-munkacsarnok építésének támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.06.20.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzata 5/2019. (III.5.) költségvetési rendeletének módosítása
  2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
  3. 2.500.000.000,- Ft hosszúlejáratú hitel felvétele
  4. Veresegyház, Csonkási Óvoda teherlift kialakítás a főzőkonyhához
  5. Veresegyház, Lévai utcai parkoló bővítése
  6. Veresegyház, Béke utca aszfaltozása
  7. Veresegyház, Könyves Kálmán u. Szent Erzsébet körút által határolt szakaszának felújítása és vízelvezetése
  8. Dédi Vendégháza vendéglő pénzadomány meghatározott célra történő felajánlása
  9. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.05.30.
Napirend:
  1. Veresegyház, Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. tagóvoda 1.sz. épületének átalakítása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.05.30.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2018. (II.20.) számú költségvetési rendeletének módosítása
  2. Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása
  3. Veresegyház Város Önkormányzatának 2018. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
  4. Átfogó értékelés a gyermekvédelem helyzetéről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2018. évi ellátásáról
  5. Kézilabda munkacsarnok megvalósításának támogatása
  6. Veresegyház, Kéz a Kézben Óvoda 4.sz. tagóvoda 1.sz. épületének átalakítása
  7. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól
Jegyzőkönyv letöltése
2019.05.21.
Napirend:
  1. Pályázat kiírása a Veresegyház 8522 hrsz-ú ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Szent István tér)
  2. 2019. május 26-ai Európai Parlament tagjainak választásához kapcsolódó többletkiadások finanszírozása
  3. Felajánlott külterületi szántó ingatlan megvétele (Veresegyház 052/35 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.05.16.
Napirend:
  1. Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak korábbi megválasztásával összefüggésben a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. alapító okiratának módosításáról
  2. A Kéz a Kézben Óvoda Alapító okiratának módosítása
  3. Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2018. évi beszámolója
  4. PRAXIS-ház orvosi rendelő bővítéséhez szükséges telekrész önkormányzati tulajdonba vétele
  5. A Művelődési, Ifjúsági, Informatikai és Sport Bizottság 2019. évi keretéből támogatás a 2018/19. tanév végi iskolai osztálykiránduláshoz – a Fabriczius Alapítványon keresztül - a szociálisan rászoruló gyermekeket illető költségek átvállalására
  6. Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.05.06.
Napirend:
 1. Vagyonkezelési szerződés módosításának jóváhagyása a Veresegyház belterület 1457/2/A helyrajzi számú ingatlan (kiemelt épület) vonatkozásában a Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal, a módosított vagyonkezelési szerződés aláírására való felhatalmazás
 2. Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása a Veresegyház belterület 5785/139/A/14 helyrajzi számú, 5785/140/A/14 helyrajzi számú, 5785/141/A/14 helyrajzi számú, 5785/143/A/14 helyrajzi számú, 5785/144/A/14 helyrajzi számú, 5785/145/A/14 helyrajzi számú, 5785/146/A/14 helyrajzi számú, 5785/150/A/14 helyrajzi számú, 5785/151/A/14 helyrajzi számú, 5785/152/A/14 helyrajzi számú, kivett egyéb helyiség, hőközpont megnevezésű ingatlan vonatkozásában a Veresegyházi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társasággal, az erre vonatkozó vagyonkezelési szerződés aláírására való felhatalmazás  
Jegyzőkönyv letöltése
2019.05.02.
Napirend:
 1. A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása
 2. Váci Mihály Művelődési Ház költségvetési szervvel megkötött vagyonkezelési szerződés közös megegyezéssel való megszüntetéséről szóló megállapodás jóváhagyása a Veresegyház belterület 29/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában, az erre vonatkozó megállapodás aláírására való felhatalmazás
 3. Vagyonkezelési szerződés jóváhagyása a Veresegyház belterület 29/2 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár költségvetési szervvel, az erre vonatkozó vagyonkezelési szerződés aláírására való felhatalmazás
 4. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagok mandátumának meghosszabbítása
 5. Vagyonkezelési szerződés módosítása (Veresegyház belterület 1869/5 hrsz.)
 6. DUO-DENT VERES Fogászati Kft. által működtetett I. számú és IV. számú körzetben helyettesítő fogorvosok feladatellátásához történő hozzájárulás
 7. Éves fenntarthatósági intézkedési terv elfogadása és beszámoló a környezetvédelem 2018. évi eredményeiről, helyzetéről
 8. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/14l/A/8 hrsz., Kertész u. 5.1. em. 8.)
 9. Z'zi Labor zenekar támogatása 
Jegyzőkönyv letöltése
2019.04.15.
Napirend:
 1. Veresegyház Medveotthon Kft. vállalkozási díjának emelése
 2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2018. évi beszámolójának és 2019. évi likviditási tervének elfogadása
 3. GAMESZ részére magasgazvágó beszerzésének támogatása
 4. A 2019. évi gyermeknapi rendezvény támogatása
 5. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Jegyzőkönyv letöltése
2019.04.09.
Napirend:
 1. Veresegyház Medveotthon Kft. vállalkozási díjának emelése
 2. Sződ-Rákos patak egyes állami tulajdonban levő szakaszainak önkormányzati tulajdonba vétele
 3. Épületkiemelés Veresegyház belterület 1457/2 helyrajzi számú ingatlanon társasházalapítás céljából
 4. Vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata
 5. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/7 hrsz., Bölcsőde utca 5. I. em. 7.)
 6. Támogatás a Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub számára
Jegyzőkönyv letöltése
2019.03.28.
Napirend:
 1. Beszámoló a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2018. évi munkájáról
 2. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2019. évi térítési díjainak meghatározásaA gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 3. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2018. évi munkájáról
 4. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2019. évi térítési díjainak meghatározása A szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Veresegyház Város Önkormányzata 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
 6. Közbeszerzési szabályzat módosítása
 7. A temetkezés helyi rendjéről szóló 2/2017.(111.3.) rendelet díjainak felülvizsgálata
 8. Veresegyház Város közigazgatási területén (Szadai út melletti gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területen) levő közterületek (utak) elnevezése
 9. Veresegyház, Hajó utcai iparterület ivóvíz és szennyvíz vezeték bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
 10. Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.03.26.
Napirend:
 1. Ingatlan adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő felbontása és újrakötése, valamint a Képviselőtestület 120/2018. (V.15.) számú határozatának visszavonása (Veresegyház belterület, 5786/6 hrsz.)
 2. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2019(III.5.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.03.19.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása I.
 2. Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása II.
 3. Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosítása in.
 4. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2019.(111.5) számú költségvetési rendeletének módosítása Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
 5. Támogatás a Történelmi Lovas Egyesület számára
 6. Fabriczius Alapítvány Támogatása Településfejlesztési Koncepció készítése
 7. Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének és új tagjának megválasztása
 8. Ingatlan adásvételi előszerződés felbontása nem teljesítés miatt (Veresegyház belterület, 5786/9; /10 és /II hrsz-ek)
 9. 314/2018.(Xn.ll.) képviselő-testületi határozat visszavonása
 10. Felhívás sporttámogatási kérelmek benyújtására
 11. „Virágos, tiszta porta” program 2019. évi meghirdetése
 12. Veresl Színház beszámolója a 2018. évi működéséről
 13. Földgáz energia beszerzése önkormányzati csoportos közbeszerzéshez történő csatlakozással
 14. Egyebek
 15. Nyertes ajánlattevő kiválasztása a „Veresegyház, Ráday utca járdaépítés” tárgyú közbeszerzési eljárásban (zárt ülés)
Jegyzőkönyv letöltése
2019.03.04.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
 2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
 3. A városra vonatkozó új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) hatályba helyezése és döntés további - a túlzott beépítési sűrűséget megakadályozó - intézkedésekről
 4. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019. ( ) önkormányzati rendelete az építési tilalom elrendeléséről
 5. Leviczki Tamás és Dr. Marik György, valamint Szalontai Boldizsár önkormányzati képviselők előterjesztése az új Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosítására
 6. Veresegyház Város Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Tervről szóló rendelet elfogadása, valamint Településszerkezeti Terv módosításának elfogadása
 7. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház, Csokonai utca 6., 633 hrsz.)
 8. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1562 hrsz., természetben: Kálvin utca 9.)
 9. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Alapító okiratának módosítása
 10. Váci Mihály Művelődési Ház Alapító okiratának módosítása
 11. Veresegyház belterület 1869/5 hrsz. ingatlan vagyonkezelésbe adása a Veresegyházi Városfejlesztő Kft-nek
 12. Döntés a Veresegyházi Városfejlesztő Kft. pénzbeli hozzájárulással történő törzstőke-emeléséről
 13. Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
 14. Pásztor Béla polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
 15. Felajánlott külterületi szántó ingatlanok megvétele (Veresegyház 018/3 és 059/19 hrsz-ek)
 16. Városfejlesztési célú (parkoló terület biztosítása) ingatlanvásárlás (Veresegyház 784/2 és 784/14 hrsz-ek)
 17. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
 18. Javaslat Védőnői Szolgálatért díj adományozására
 19. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről
 20. Alpolgármesterek beszámolója a 2018. évben végzett munkájukról
 21. Osváth Norbert sporttámogatás pénzügyi elszámolásának határidő módosítási kérelme
 22. Fabriczius Alapítvány Támogatása
 23. Rockin’ Board TSE Támogatása
 24. Értékesítésre nem kerülő vagy teljesítésbe nem menő társasházi ingatlanok határozatainak visszavonása
 25. Értékesítésre nem kerülő vagy teljesítésbe nem menő lakó- és ipari ingatlanok határozatainak visszavonása
 26. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/139/A/9 hrsz., természetben: Kertész utca 1.1. em. 9.)
 27. Vízkorlátozási intézkedési terv elfogadása
Jegyzőkönyv letöltése
2019.02.05.
Napirend:
 1. Az idegenforgalmi adóról szóló 8/1996.(Xn.l8.) sz. rendelet módosítása
 2. A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló 17/2013. (V.23.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 3. Kosárlabda csarnok önerő és visszatérítendő támogatás pénzügyi ütemezése
 4. Kölcsön nyújtása Vácegres Község Önkormányzatának
 5. Veresegyház Város „Ligetek” városrészben saját használatú út elnevezése
 6. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
 7. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/150/A/l hrsz., Bölcsőde utca 5. fszt. 1.)
 8. Bizottsági elnökök beszámolója 2018. évi bizottsági munkáról
Jegyzőkönyv letöltése
2019.01.22.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. évi munkaterve
 2. Álomhegyi árvízcsúcs csökkentő tározó építési pályázatának támogatása
 3. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/144/A/4 hrsz., Kertész utca 9. fszt. 4.)
 4. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/145/A/6 hrsz., Kertész utca 11.1. 6.)
 5. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/146/A/6 hrsz., Kertész utca 13. I. em. 6. )
 6. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/151/A/6 hrsz., Bölcsőde utca 3.1. 6.)
 7. Felajánlott külterületi gyümölcsös ingatlanok megvétele (Veresegyház 065/181; /182; /183; /184 hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése