2013. évi jegyzőkönyvek

2013.01.14.
Napirend:
 1. A képviselő-testület 2013. évi munkaterve
 2. Önkormányzati bértámogatás kapcsán kötött megállapodások felbontása
 3. Törzsvagyon részét képező ingatlanrészek étékesítése (Veresegyház belterület, 6903 és 6920 hrsz-ok)
 4. A közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletünk módosítása
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2013.02.13.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása
 2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011. (III.18.) sz. rendeletének módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2013.02.18.
Napirend:
 1. Építésügyi témájú rendeletek elfogadása:
  - a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet
  - a településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet
  - előzetes tájékoztatás és szakmai konzultáció szabályairól szóló rendelet
 2. Veresegyház Város címerének, zászlajának és a város nevének használatáról szóló 15/2012. (III.22.) ÖR. sz. rendelet módosítása
 3. Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013. évi munkaterve
 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2013.03.18.
Napirend:
 1. Az ügyrendi bizottság módosított ügyrendje
 2. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) sz. rendelet módosítása
 3. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) sz. rendelet módosítása
 4. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VIII.07.) sz. rendelet módosítása
 5. A települési szilárd hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésé-re vonatkozó közszolgáltatás ellátásáról szóló 10/2005.(VI.01.) sz. rendelet módosítása
 6. Vízkár elhárítási terv elfogadása
 7. Beszámoló a 2013. év eltelt időszakának ingatlan értékesítési fejleményeiről
 8. Bódis Istvánnéval kötendő tartási szerződés jóváhagyása
 9. Területértékesítés a 981/2 hrsz-ú közterületből (Csokonai utca alatti közterület)
 10. Veresegyház 077 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának rendezése (természetben: 2102 jelű országos közút 17+320 – 20+500 kmsz.)
 11. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
 12. Ertinger Zsolt, Ertinger Mihály, Ertinger Mihályné (Veresegy-ház, Platán u. 2.) útközmű hozzájárulás fellebbezés
 13. Papp Sándor, Papp Sándorné (Veresegyház, Kilátó u. 4.) útközmű hozzájárulás fellebbezés
 14. A „Virágos, tiszta porta 2013” szempont-rendszere
 15. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2013.03.27.
Napirend:
 1. Hosszú távú területbérleti szerződés üvegházak létesítésére (Veresegyház 068/14 hrsz-ú területen, a Kisrét utca mellett)
 2. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának 2013. július 1-től történő változtatása
 3. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona és Veresegyház Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2013.04.15.
Napirend:
 1. A város közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolók
 2. Veresegyház Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatának módosítása
 3. Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadása
 4. A Polgármesteri Hivatal 2012. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentésének, és összefoglaló éves ellenőrzési jelentésének elfogadása
 5. Az önkormányzati SZMSZ felülvizsgálata – új SZMSZ elfogadása
 6. A Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
 7. A „Virágos, tiszta porta 2013.” meghirdetése
Jegyzőkönyv letöltése
2013.05.21.
Napirend:
 1. A hulladékgazdálkodásról szóló új önkormányzati rendelet megalkotása
 2. A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, házszám megállapítás, -változtatás, az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló rendelet megalkotása
 3. Települési értéktár létrehozásának lehetősége
 4. Tájékoztató a járási megállapodás kiegészítéseként a veresegyházi járási kirendeltség működtetése tárgyában megkötött további megállapodásról
 5. Költségvetési előirányzat módosítás
 6. Egyes önkormányzati ingatlanok intézményi vagyonkezelésbe adása
 7. Az orvosi körzetek kialakításáról szóló 8/2002.(VIII.07.) ÖR sz. rendelet módosítása
 8. A talajterhelési díjról szóló 7/2012.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2013.06.10.
Napirend:
 1. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása – a Társulási Megállapodás módosítása
 2. A házasságkötések és a családi események szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 3. 2 db távközlési torony létesítéséhez hosszú távú területbérleti szerződés megkötéséhez történő hozzájárulás
Jegyzőkönyv letöltése
2013.06.25.
Napirend:
 1. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás – a Társulási Megállapodás módosítása
 2. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás éves beszámolója
 3. A közterületek használatáról szóló 9/2008.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosítása – a dohányzás korlátozása a strand területén
Jegyzőkönyv letöltése
2013.07.17.
Napirend:
 1. Hosszútávú (10 év) területbérleti szerződés megkötése a „Mini-Meseország” projekt megvalósításához (Veresegyház 031/12 hrsz.)
 2. Határozott idejű (5 év) ingyenes helyiségbérleti szerződés megkötése a Hangvár Óvoda működtetésére (5785/12 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2013.09.11.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 2. Kölcsönszerződés elfogadásáról szóló határozat
 3. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 4. Ingyenes területhasználat biztosítása szabadtéri sportpálya működtetésére (Veresegyház, Fáy utca és Kölcsey utca sarok)
 5. Ingyenes önkormányzati tulajdonba adás elfogadása (Veresegyház, Patak utca 15. szám alatti felépítmény)
 6. Dr. Rónaszéki Ágoston házi gyermekorvos önkormányzati szerződésének módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2013.10.07.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Esélyegyenlőségi Programjának elfogadása
 2. Magyar Posta Zrt. részéről érkezett ingyenes területhasználatokra vonatkozó kérések jóváhagyása
 3. Veresegyház Város Önkormányzat tulajdonában lévő Veresegyház, Csokonai u. 2/A szám alatti (627 hrsz.) ingatlanon lévő kazánház épület elbontása
Jegyzőkönyv letöltése
2013.10.14.
Napirend:
 1. Mezei őrszolgálatról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
 2. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása
 3. Veresegyház Város Önkormányzata 17/2013. (V.23.) számú „A közterületek elnevezése, elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés, a házszám megállapítás és változtatás, valamint az ingatlanok házszámmal történő megjelölésének szabályairól szóló rendelet módosítása
 4. A termálfűtési rendszer vagyonkezelésbe adása a GAMESZ részére
 5. Egyes városüzemeltetési ingatlanok vagyonkezelésbe adása a GAMESZ részére
 6. Veresegyházi Református Templom termálfűtése
 7. A Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. 2012. beszámolója
 8. A Misszió Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. ügyvezetőjének kijelölése
 9. Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány Kuratóriuma és Ellenőrző Bizottsága tagjainak személyében bekövetkezett változás és az Alapító okirat módosításának elfogadása
 10. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése
2013.10.30.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzatának 2/2013.(II.16.) számú költségvetési rendeletének módosítása
 2. Veresegyház Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló rendelet elfogadása, valamint a Város Településszerkezeti Terve módosításának elfogadása
 3. Megkötött hosszú távú területbérleti szerződés módosítása (Veresegyház 068/14 hrsz.)
 4. A 2011. február 11-én a Veresegyház Város Önkormányzata és a Veresegyházi Református Egyházközség között – a Kálvin téri Református Iskola építésének beruházására – kötött megállapodás módosítása, kiegészítése
Jegyzőkönyv letöltése
2013.11.21.
Napirend:
 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) számú rendelet módosítása
 2. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) számú rendelet módosítása
 3. A piac-, vásár-, és búcsútartásról szóló 4/1997.(II.28.) számú rendelet módosítása
 4. A Meseliget Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
 5. A Kéz a Kézben Óvoda Alapító Okiratának módosítása
 6. Veresegyház Város Fenntartható Fejlődésének Programjának és Környezetvédelmi Programjának elfogadása
Jegyzőkönyv letöltése
2013.12.16.
Napirend:
 1. A belső ellenőrzés 2014. évi tervének elfogadása
 2. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása (Veresegyház 691 hrsz. Veresegyház, Ráday u. 36/a.)
 3. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „A szociális ellátásokról” szóló 10/2006. (VI.28.) rendelete és „A gyermekvédelem helyi rendszeréről” szóló 9/2006. (VI.21.) rendelete módosítása
 4. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete „a szennyvíz-csatorna szolgáltatás díjáról” szóló 25/2007. (XII.28.) ÖR számú rendelete hatályon kívül helyezése
 5. Beszámoló a 2013. évi ingatlanforgalmazásról
 6. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról
 7. Beszámoló az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2013-ban végzett munkájáról
 8. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Jegyzőkönyv letöltése