2010. évi jegyzőkönyvek

2010.01.18.
Napirend:
 1. A távhő szolgáltatás szolgáltatási díjáról szóló rendelet elfogadása, a 18/2007. (XII.5.) ÖR sz. rendelet hatályon kívül helyezése
 2. A házasságkötések és más családi események szolgáltatási díjairól szóló re ndelet megalkotása
 3. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása
 4. Az ügyrendi bizottság 2010. évi munkaterve
Jegyzőkönyv letöltése
2010.02.15.
Napirend:
 1. Tájékoztató a folyamatban lévő pe res ügyekről
 2. Inté zményi alapító okiratok
 3. A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítása
 4. A Polgármesteri Hivatal 2010. évi kie melt céljainak meghatározása
 5. Döntés Veresegyház Város környezetvédelmi programjának és fenntartható fejlődési programjának átdolgozásáról
 6. Peren kívüli megállapodás Klimás z Erzsébettel és Dognai Sándornéval
 7. Peren kívüli megállapodás jóváhagyása a PM Könyvvizsgáló Kft.-vel
 8. Lejárt határide jű határozatok végrehajtása
 9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.03.16.
Napirend:
 1. Az ingatlanok házszámmal történő megjelöléséről s zóló 3/2002. (II.06.) ÖR. számú rendelet hatályon kívül helyezése, új re ndelet elfogadása
 2. Szavazats zámláló Bizottság tagjainak megválasztása
 3. Tájékoztató a le járt határidejű határozatok végrehajtásáról
 4. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/2003 (XII.23.) önkormányzati rendelet módosítása
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.04.19.
Napirend:
 1. Beszélgetés a Veresi Krónika lapkiadó főszerkesztőjével
 2. A Veresegyházi Városi Televízió Kft. működésének bemutatása
 3. Beszámoló a helyi rendőrség é s polgárőrség 2009. évi munkájáról
 4. A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 4/1997.(II.28.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.05.06.
Napirend:
 1. Könyvvizsgálói feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés elfogadása
Jegyzőkönyv letöltése
2010.06.14.
Napirend:
 1. Bemutatkozik a veresegyházi kisközösségi rádió
 2. Ad hoc média bizottság létrehozása a testületben, pályáztatás bevezetése a helyi médiumok támogatására
 3. Rendelet módosítások
 4. Az ügyrendi bizottság 2010. I. félévi munkájának önértékelése
 5. Lejárt határide jű határozatok végrehajtása
 6. Lezáratlan ügyrendi vizsgálatunk (zárt ülés)
 7. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.07.08.
Napirend:
 1. Kölcsön nyújtása a Novusz-Immo Kft. részére
Jegyzőkönyv letöltése
2010.07.29.
Napirend:
 1. A Veresegyház Város Önkormányzata és a VERES- METAL Kft. közt kötendő bérleti sze rződés véleményezése (a 981/61 hrs z-ú ingatlan )
 2. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.08.04.
Napirend:
 1. A Veresegyház 8832/8 és 8832/10 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról szóló adásvételi szerződés megtárgyalása, véleményezése
Jegyzőkönyv letöltése
2010.09.20.
Napirend:
 1. Lejárt határide jű határozatok végrehajtása
 2. Beszámoló a bizottság 2010. évi munkájáról
 3. Beszámoló a 2006- 2010. évi munkáról.
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.10.18.
Napirend:
 1. A Misszió Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 2. A Veresegyház 8832/8 és 8832/10 hrs z-ú ingatlanok tervezett megvásárlása
 3. Az MKB Bank Zrt-vel kötendő ingatlan adásvételi szerződésünk
 4. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.10.25.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat Sze rvezeti és Működési Szabályzatának módosítása 9/2003. (V.21.) ÖR. sz. rendelet
 2. Az orvosi körzetek kialakításról szóló 8/ 2002. (VIII. 7. ) ÖR.sz. rendelet módosítása
 3. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.11.15.
Napirend:
 1. Az önkormányzat 2011-14. évekre szóló stratégiai belső ellenőrzési terve és 2011. évi belső ellenőrzési terve
 2. Egyes helyi rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek módosítása
 3. Szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) ÖR sz. rendelet módosítása
 4. Váltás a Gödöllői Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásában
 5. Újabb bizottságok megválasztása a képviselő- testületben
 6. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2010.11.29.
Napirend:
 1. A Misszió Eü. Kp. Nonprofit Kft. 100 %-os tulajdonában lévő Misszió- Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. értékesítése
 2. A Kéz a Kézben Óvoda karbantartói státuszainak áthelyezése
 3. Szabóné Tolnai Ildikó ké pvise lő kieső jövede lmé nek megté rítése az Ötv. 20.§ (1) bek. alapján
 4. Veresegyház Város Rendőrőrs parancsnokának kinevezése
 5. A 4/2010. (III. 10.) ÖR. költségvetés i re nde le t módosítása
 6. A 2011. évi cs atorna s zolgáltatás i díj me gállapítása
Jegyzőkönyv letöltése
2010.12.06.
Napirend:
 1. A Misszió Eü. Kp. Nonprofit Kft. 100 %-os tula jdonában lévő Misszió- Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. megvásárlása
 2. A Tavirózsa Egyesület és a Veresi Krónika közötti per
Jegyzőkönyv letöltése
2010.12.20.
Napirend:
 1. A Misszió Nonprofit Kft. előterjesztése
 2. A Misszió Egészségügyi Nonprofit Kft. vagyonvásárlásához történő hozzájárulás
 3. Év végi önkormányzati rendelet módosítások
 4. A reklámhordozók elhelyezéséről szóló 10/2008.(IV. 30.)ÖR sz.rendeletünk módosítása
 5. Az önkormányzat által kiadott lakások bérleti díjának módosítása
 6. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) ÖR sz. rendeletünk módosítása
 7. A település szilárd hulladék kezelésére , gyűjtésére szolgáló közszolgáltatás i 10/2005. (VI. 01.) rendelet módosítása
 8. Az önkormányzat képvise lő- testületének 2011. évi munkaterve
 9. A jegyzői pályázat kiírása
 10. Lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtása
 11. Az 5785/14 hrsz-ú önkormányzati ingatlan értékesítésének körülményei
Jegyzőkönyv letöltése