2012. évi jegyzőkönyvek

2012.01.16.
Napirend:
 1. A képviselő-testület 2012. évi munkate rvének elfogadása
 2. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. évi munkaterve
 3. Veresegyház járási székhellyé történő kijelölésének kérelme
 4. Pályázati kiírás bértámogatás igénylésére
 5. Tájékoztató folyamatban lévő peres ügyről (Magyar Közút Nonprofit Zrt., KIC-750 gépjárműkár)
 6. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2012. évi teljesítménykövetelményének meghatározása
 7. Képviselői előterjesztés – adótartozói szégyenlista közzététele Veresegyház városban
Jegyzőkönyv letöltése
2012.01.19.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozás Terv módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.02.03.
Napirend:
 1. Ve resegyház Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
 2. Használt te repjáró beszerzése a GAMESZ számára
 3. Az 5. s z. háziorvosi körzet állásának betöltése
 4. A telekadóról szóló rendeletünk módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.02.20.
Napirend:
 1. Döntés foglalkoztatást elősegítő bértámogatás nyújtásáról
 2. Tájékoztató a Veresegyházi Kábítós zerügyi Egye ztető Fórum működéséről
 3. Észak- Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás módosított Társulási Megállapodásának, valamint módosított Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
 4. Veresegyház Város Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete
 5. A reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet módosítása
 6. A közterület használatáról szóló rendelet módosítása
 7. A talajterhelési díjról s zóló rendelet módosítása
 8. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet módosítása
 9. A térítési díjakról s zóló rendelet módosítása
 10. Városközpont fejlesztési területe által é rintett, Kálvin u. 29. sz. alatti ingatlan megvásárlása (Veresegyház, 1472 hrsz.)
 11. Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal ellenőrzéséről
 12. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2012.03.02.
Napirend:
 1. Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása.
Jegyzőkönyv letöltése
2012.03.19.
Napirend:
 1. Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltésére
 2. Pályázati felhívás közzététele a zeneiskola igazgatói állásának betöltésére
 3. Veresegyház Kistérség Idősek Otthona 2012. évi térítési díjai – a térítési díjakról szóló rendelet módosítása
 4. Veresegyház Város címerének, zászlójának és a város nevének használatáról szóló rendelet megalkotása
 5. A helyi kitüntető díjakról szóló rendelet módosítása
 6. A Környezetvédelmi Alapról szóló rendelet megalkotása
 7. A lejárt határidejű határozatok végrehajtása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.03.28.
Napirend:
 1. Bölcsődei gondozási díj bevezetése kapcsán a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI.21.) ÖR. sz. rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.04.23.
Napirend:
 1. A 2011. évi zárszámadás elfogadása
 2. A belső ellenőrzés 2011. évről szóló beszámolójának elfogadása
 3. Döntés foglalkoztatást elősegítő bértámogatás II. fordulójáról
 4. „Virágos tiszta porta 2012.” meghirdetése
 5. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2012.05.14.
Napirend:
 1. Beszámoló a város közbiztonsági helyzetéről
 2. Egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése – rendelet módosítások
 3. Egyes tiltott, közösségellenes magatartások megvalósítójával szemben alkalmazott eljárási szabályok – rendelet alkotás
 4. A Környezetvédelmi Alapról szóló új rendelet elfogadása
 5. Intézményi Alapító Okiratok elfogadása
 6. Informatikai fejlesztéssel összekötött nyomtatási takarékosság – Szalontai Boldizsár képviselői előterjesztése
Jegyzőkönyv letöltése
2012.05.23.
Napirend:
 1. Állami Számvevőszék vizsgálati megállapításaira intézkedési terv elfogadása
 2. A strand 2012. évi belépődíjának megállapítása
 3. Jelentkezés a „Virágos Magyarországért 2012” versenyfelhívásra
Jegyzőkönyv letöltése
2012.05.23.
Napirend:
 1. Együttműködési megállapodás Veresegyház Roma és Ruszin Nemzetiségi Önkormányzattal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásról.
 2. Rendeletalkotás az önkormányzati SZMSZ nemzetiségi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek módosítására
Jegyzőkönyv letöltése
2012.06.18.
Napirend:
 1. dr. Szentesi Miklós fogorvos szerződés-módosítása
 2. Támogatási szerződés megkötéséhez hozzájárulás
 3. Egyes önkormányzati ingatlanok vagyonkezelésbe adása
 4. Beszámoló a 2012. év eltelt időszakának ingatlanértékesítési fejleményeiről
 5. MKB Bank Zrt-tól visszavásárolt terület megosztása társasház építése céljára (5785/133 hrsz., Ligetek térség, Szent-Györgyi Albert utca)
 6. Őrbottyán külterület 0103/47 hrs z. (ún.:”Barackos”) ingatlanban lévő osztatlan közös tulajdonviszony megszüntetése
 7. Területértékesítés az 1606 hrsz-ú közterületből (Mogyoródi utca és Hajdi utca sarkán lévő terület)
 8. Ingatlanvásárlási szándéknyilatkozat megtétele az MNV Zrt. felé Veresegyház 0116 és 0117/2 hrsz-ú ingatlanok tekintetében
 9. Kodály Zoltán közben történő ingatlanmegosztás (Ligetek)
 10. Veresegyház Város Polgármesteri Hivatal környezet-egészségügyi kockázatértékelésének elfogadása
 11. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. I. félévi munkája
 12. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2012.07.03.
Napirend:
 1. Veresegyház, Szent István tér 2. sz. alatti, 8520 hrs z-ú társasházban 4 db lakás megvásárlása
 2. Az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.06.) ÖR. sz. rendelet módosítása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.07.18.
Napirend:
 1. Novusz-Immo Kft. önkormányzatunk felé fennálló tartozásának rendezése
 2. Veresegyház története 1945-től napjainkig c. könyv megírására megbízás
 3. A Tavirózsa Rádió önkormányzati támogatása
 4. Veresegyház, 8520 hrsz-ú, Szent István tér 2. sz. alatti lakások megvásárlása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.08.15.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 10/2012.(III.03.) sz. költségvetési rendeletének módosítása
 2. A képviselő-testületi ülések előterjesztéseinek elektronikus úton történő továbbítása – önkormányzati SZMSZ módosítás
Jegyzőkönyv letöltése
2012.10.01.
Napirend:
 1. A Fabriczius József Esti Gimnázium és Kereskedelmi Szakközépiskola tandíjainak és térítési díjainak módosítása a 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet alapján
 2. Egyes állattartási tárgyú rendeletek módosítása
 3. A szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) sz. rendelet módosítása
 4. A házasságkötések, a bejegyzett élettársi kapcsolatok és a családi események szolgáltatási díjairól szóló 2/2010.(I.20.) sz. rendelet módosítása
 5. A II. sz. háziorvosi rendelő bérleti díjának megállapítása
 6. Az ÁSZ által meghatározott egyes feladatok határidejének meghosszabbítása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.11.11.
Napirend:
 1. Őrsparancsnok váltás a Veresegyházi Rendőrőrsön
 2. A járási hivatalok kialakításához szükséges, önkormányzatunk és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti megállapodás jóváhagyása.
 3. Visszatérítendő kamatmentes kölcsön átminősítése végleges önkormányzati támogatássá
Jegyzőkönyv letöltése
2012.10.24.
Napirend:
 1. Beszámoló folyamatban lévő peres ügyről
 2. A közműfejlesztési hozzájárulásról szóló 6/2001.(V.8.) sz. rendelet módosítása
 3. Közép- Dunavidék Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszüntetése
Jegyzőkönyv letöltése
2012.11.12.
Napirend:
 1. Az Önkormányzat egyes likvid hiteleinek átütemezése 2013. évre
 2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona Szakmai Programjának, Szervezeti és Működési Szabályzatának, valamint Alapító Okiratának jóváhagyása
Jegyzőkönyv letöltése
2012.11.19.
Napirend:
 1. Beszámoló a 2011. év eltelt időszakának ingatlanértékesítési fejleményeiről
 2. Önkormányzati tulajdonú ipari ingatlan értékesítése a Hajó utcában (1103/47 hrsz.)
 3. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása
 4. Lejárt idejű határozatok teljesítése
 5. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2012. évre
 6. Alpolgármesterek és bizottsági elnökök beszámolója a 2011. évi munkájukról
 7. Beszámoló a két ülés közt történt eseményekről
Jegyzőkönyv letöltése
2012.11.28.
Napirend:
 1. Veresegyház Város Önkormányzat 10/2012.(III.03.) sz. költségvetési rendeletének módosítása
 2. A belső ellenőrzés 2013. évi munkatervének elfogadása
 3. A térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) sz. rendelet módosítása
 4. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006.(VI.21.) sz. rendelet módosítása
 5. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló rendelet elfogadása
 6. 100 e Ft alatti behajthatatlan követelések kivezetése – a 10/2011.(III.18.) sz. önkormányzati SZMSZ módosítása
 7. Helyi adóval tartozók listája
 8. Területértékesítés a 6704. hrsz-ú közterületből (Hármaskút utca és Zsellérföldi utca sarkán lévő terület)
 9. Misszió-Health Egészségügyi Rendszerfejlesztő Kft. tőkeleszállítása és ügyvezetőjének kijelölése
 10. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2012.12.10.
Napirend:
 1. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2009.(VI.21.) sz. rendelet módosítása
 2. Térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) sz. rendelet módosítása
 3. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról szóló 1/2002.(II.6.) ÖR sz. rendelet módosítása
 4. Az ebrendészeti hozzájárulás bevezetéséről szóló rendelet
 5. Beszámoló a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Gödöllői Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2012. évi munkájáról
 6. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság 2012. évi munkájának önértékelése
 7. Város- és Közlekedésfejlesztési céllal történő ingatlanvásárlás (Veresegyház 087/12 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2012.12.17.
Napirend:
 1. Közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elfogadása
 2. Bölcsőde vezetői pályázat elbírálása
 3. A 10/2011.(III.18.) ÖR. sz. önkormányzati SZMSZ módosítása
 4. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 5. Kezdeményezés Közép-magyarországi Régió szétválasztására
 6. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
 7. Lisznyay Szabó Gábor Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása
 8. Rendeletalkotási felhatalmazás megszűnése – a 21/2012.(V.16.) sz. rendelet hatályon kívül helyezése
 9. Vállalt kötelezettség teljesítéséről szóló nyilatkozat elfogadása
 10. Az ingatlanértékesítés 2013. évi árainak meghatározása
 11. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról
 12. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása
 13. Út- közmű hozzájárulással kapcsolatban benyújtott fellebbezések elbírálása
 14. Veresegyház és Térsége Fejlesztéséért Nonprofit Kft. ügyvezetőjének kijelölése, Felügyelő Bizottságának megvá-lasztása, valamint javadalmazási szabályzatának elfogadása
 15. Novusz-Immo Kft. telek vételár tartozásainak határidő módosítása
 16. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése