2020. évi jegyzőkönyvek

2020.09.04.
Napirend:
 1. 24+4 tantermes általános iskola építéséhez szükséges földrészletek megosztása, ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez szükséges kérelme (Veresegyház 8831, 8832/1, 8832/95, 8833/2 és 9797 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2020.08.27.
Napirend:
 1. Beszámoló Veresegyház város 2019. évi közbiztonsági helyzetéről
 2. Veres1 Színház beszámolója a 2019. évi működéséről
 3. Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni- és csapatsportok támogatása
 4. GAMESZ Alapító okiratának módosítása
 5.  Társasházi lakásingatlan értékesítése, (Veresegyház 5785/140/A/12 hrsz., Kertész utca 3. tetőtér 12.)
 6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/60 hrsz.)
 7. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/70 hrsz.)
 8. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/80 és 5786/83 hrsz.)
 9. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/84 hrsz.)
 10. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/90 hrsz.)
 11. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/91 hrsz.)
 12. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/95 hrsz.)
 13. A Veresegyházi Hagyományőrző Népi Együttes köszöntése
 14. GAMESZ létszámkeret és támogatási előirányzat emelése új építő brigád létrehozására
 15. GAMESZ létszámkeret emelése a Medveotthon feladatainak ellátásához
Jegyzőkönyv letöltése
2020.08.11.
Napirend:
 1. A piac-, vásár- és búcsútartásról szóló, Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2017(XII.21.) önkormányzati rendeletének módosítása
 2. 55 m Ft likvid kölcsön nyújtása Erdőkertes Község Önkormányzata részére
 3. Kovács Kálmán (lakcím: 2146 Mogyoród, Dózsa Gy. u. 47/A.) kereskedő piaci árusítási jogának felfüggesztő határozata elleni fellebbezés felterjesztése
 4. Veresegyház Város közigazgatási területén, a Ligetek városrészen levő közterület elnevezése
 5. Hosszú távú területbérleti szerződések megkötése mobiltelefon tornyok és állomások telepítésére (0155/16 és 068/14 hrsz-ek)
 6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/69 hrsz.)
 7. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/94 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2020.07.27.
Napirend:
 1. A 75/2020. (VII.14.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése, új döntés az ingatlanvásárlásról (Veresegyház 32 hrsz., Újiskola utca 7/b.)
 2. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok értékesítése (Veresegyház 9617/162 és 9617/163 hrsz., Gerbera utca)
 3. Misszió Egészségügyi Központnak adott visszatérítendő támogatások lejárati határidejének módosítása
 4. Felajánlott szántó ingatlanok megvétele (Veresegyház 0149/16 és 0153/3 hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése
2020.07.17.
Napirend:
 1. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (Veresegyház külterület 0119/33 hrsz. Viczián utca)
 2. Veresegyház Város Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközség Veresegyház által megkötendő épületkiemelésről és haszonlévezeti jog alapításáról szóló megállapodás elfogadása a Veresegyház belterület 40/1 és 40/1/A helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában, az erre való megállapodás aláírására való felhatalmazás
Jegyzőkönyv letöltése
2020.07.14.
Napirend:
  1. Tárkony utca útépítése
  2. Ligetek városrészen ivóvíz- és szennyvízcsatorna vezeték építése
  3. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 452 hrsz., természetben: Pázmány u. 7.)
  4. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 32 hrsz., természetben: Újiskola u. 7/B.)
Jegyzőkönyv letöltése
2020.07.09.
Napirend:
  1. Új felnőtt háziorvosi körzet kialakítása, az egészségügyi alapellátásról szóló rendelet módosítása
  2. Felhívás sporttámogatási kérelmek benyújtására
  3. Veresegyház, Szent Imre utca felújítása (pályázat)
  4. Felajánlott ingatlan megvásárlása (Veresegyház 487 hrsz., természetben: Fő út 60.)
  5. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 9823 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2020.06.30.
Napirend:
  1. Veresegyházi Medveotthon Fejlesztéséért Közhasznú Közalapítvány Kurátorának megválasztása
  2. Veresegyház és Környéke Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány Kurátorának megválasztása
  3. Veszélyhelyzeti polgármesteri döntések megerősítése, illetve hatályon kívüli helyezése
  4. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2019. (III.5.) számú költségvetési rendeletének módosítása
  5. Veresegyház Város Önkormányzatának 2019. évi zárszámadása
  6. Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi önkormányzati beszámolója
  7. A Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 2020. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
  8. Veresegyház város I/1. és I/2. számú házi gyermekorvosi körzetének összevonásáról szóló döntéshozatal, Az I. és IV. számú fogorvosi körzet szétválasztásáról szóló döntéshozatal, Az egészségügyi alapellátásról szóló a 3/2017.(III.03.) számú önkormányzati rendelet módosítása, Veresegyház I. számú fogorvosi körzet praxisjoga adásvétellel történő átruházásának tudomásulvétele és javaslat Veresegyház I. sz. fogorvosi körzetében a fogorvosi ellátásra vonatkozó előszerződés és feladat-ellátási szerződés megkötésére
  9. Veresegyház Város Önkormányzatának 2019. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
  10. Veresegyház Városi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának kérése a Fabriczius József Általános Iskola Mogyoródi utca 5-7. szám alatti épületében található uszoda felújításához
  11. Beszámoló a Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2019. évi munkájáról
  12. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Szakmai Programjának módosítása
  13. Beszámoló a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2019. évi munkájáról
  14. A Veresegyház és Környéke Szennyvízközmű Társulás 2019. évi beszámolója
  15. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2019. évi beszámolójának és 2020. évi likviditási tervének elfogadása
  16. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan telekhatár-rendezése és értékesítése (Veresegyház 6554/4 hrsz.)
  17. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 9645/103 hrsz.)
  18. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
  19. Meghívásos, zártkörű pályázat kiírása a Veresegyház 0119/33 hrsz-ú ipari ingatlan értékesítésére (Veresegyház, Viczián utca)
  20. Felajánlott szántó ingatlanhányad megvétele (Veresegyház 014/35 hrsz.)
  21. Hosszú távú területbérleti szerződések megkötése mobiltelefon tornyok és állomások telepítésére (3522; 0155/16 és 068/14 hrsz-ek)
Jegyzőkönyv letöltése
2020.03.05.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzat 2020. évi költségvetése
  2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összegének bemutatása
  3. Veresegyház Város címerének, lógójának, zászlójának és a város nevének használatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
  4. A közösségi együttélés szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 27/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosítása
  5. Alpolgármesterek beszámolója a 2019. évben végzett munkájukról
  6. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok 2019. évben végzett munkájáról
  7. A Medveotthon és a Medveotthon Fejlesztéséért Kiemelkedően Közhasznú Alapítvány 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadása
  8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről
  9. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  10. Az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet függelékének módosítása
  11. 2020. évi belső ellenőrzési terv módosítása és jóváhagyása
  12. Integrált kockázatkezelési és intézkedési terv
  13. Veresegyház Város Önkormányzat és a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
  14. Bélyegzőhasználati szabályzat elfogadása
  15. Másolatkészítési szabályzat elfogadása
  16. A Veresegyház, Csokonai utca 8/A., (belterület 632/2. hrsz-ú) ingatlan valamit a Béke utca 35., (belterület 1482. hrsz-ú) ingatlanra szólóan ingyenes használati szerződés kötése a Dunakeszi Tankerületi Központtal a Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola részére
  17. Előzetes hozzájáruló döntés a Veresegyház, 9797. hrsz-ú ingatlan általános iskola létesítése céljára szóló térítésmentes átadása a Magyar Állam részére
  18. A Jövő Iskolája Általános Iskola és a Kölcsey Ferenc Város Könyvtár közötti megállapodás módosítás elfogadása a könyvtári szolgáltatás biztosításáról
  19. A Veresegyházi Városi Televízió 2020. évi szerződése
  20. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltató kiválasztása -Társulás megbízása
  21. Iskola-egészségügyi és óvoda-egészségügyi ellátással kapcsolatos döntések meghozatala
  22. Bori-Horváth Annamária sporttámogatás pénzügyi elszámolásának határidő módosítási kérelme
  23. Társasházi lakásingatlan értékesítése, (Veresegyház 8520/B/2 hrsz., Szent István tér 2. B Ih. fszt. 2.)
  24. Társasházi lakásingatlan értékesítése, (Veresegyház 8520/D/l hrsz., Szent István tér 2. D Ih. fszt. 1.)
  25. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 5786/13 hrsz.)
  26. Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tájékoztatás
Jegyzőkönyv letöltése
2020.01.30.
Napirend:
  1. 250 millió Ft kamatmentes áthidaló kölcsön felvétele a kézilabda munkacsarnok építésének finanszírozására
Jegyzőkönyv letöltése
2020.01.21.
Napirend:
  1. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete bizottsági tagjainak megválasztása
  2. Termálfürdő tervezése
  3. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkaterve
  4. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 6554/2 hrsz.)
  5. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 9645/93 hrsz.)
  6. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Veresegyház 9645/96 hrsz.)
  7. Felajánlott külterületi szántó ingatlanok megvétele (Veresegyház 065/91 – 065/96 hrsz-ek)
  8. Misszió Egészségügyi Központ részére támogatás nyújtása
Jegyzőkönyv letöltése