2022. évi jegyzőkönyvek

2022.06.01.
Napirend:
   1. Rendeletalkotás a Veresegyházi Vásárcsarnok létesítéséről és működésének alapvető szabályairól
   2. Bizottsági tag megválasztása és az Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 15/2013.(IV.17.) számú önkormányzati rendelet módosítása
   3. Közterület elnevezés, Göncz Árpád néhai köztársasági elnök emlékére
   4. Társasházi lakásingatlan értékesítése (Veresegyház 5785/140/A/12 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.05.30.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzatának 5/2021.(III.12.) számú költségvetési rendeletének módosítása
   2. Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi zárszámadása
   3. Piac-, vásár- és búcsútartásról szóló 29/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása
   4. Térítési díjakról szóló 9/2007.(VII.12.) önkormányzati rendelet módosítása
   5. Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ és Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2022. évi térítési díjainak meghatározása, a szociális ellátásokról szóló 10/2006.(VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
   6. Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.3-21 számú pályázati kiírásra – Látogatóközpont kialakítása a veresegyházi Medveotthonban
   7. Könyv- és történeti dokumentum megvásárlása és átadása a Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Helytörténeti Gyűjteménye részére
   8. Pacsirta utca és a Mézesvölgyi iskola parkolója közötti szakasz útalap és járda építése
   9. Szent Imre utca és Sport utca átépítése
   10. Álomhegyi tó partrendezési munkái
   11. Veresegyházi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása
   12. Tájékoztató a termálvíz energetikai és egyéb célú felhasználásának helyzetéről és tapasztalatairól 2021. évben
Jegyzőkönyv letöltése
2022.05.17.
Napirend:
   1. Beszámoló Veresegyház város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről 
   2. A Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde 2022. évi térítési díjainak meghatározása, a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2006. (VI. 21.) önkormányzati rendelet módosítása 
   3. Az Önkormányzat 2022. évi beruházási előirányzatának módosítása a dologi előirányzat szabad kerete terhére 
   4. Veresegyház Város Önkormányzatának 2021. évi éves és éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentése
   5. Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
   6. Ingatlanértékesítési árak meghatározásáról, valamint társasházi lakások értékesítéséről szóló határozatok módosítása
   7. Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása
   8. Veresegyház 5902/2 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonása
   9. Fabriczius József Általános Iskola emelt szintű ének-zene oktatásának 50 éves évfordulója alkalmából rendezett jubileumi rendezvénysorozat támogatása
   10. Támogatás biztosítása a Veresegyházi Betyár találkozó megrendezéséhez
   11. 307/2021.(XI.26.) Kt. határozat módosítása az új 24+4 tantermes általános iskola területén (volt TSZ tanya) csapadékvíz elvezető építés többletmunkája miatt
   12. Veresi Krónika című önkormányzati havilap 2022. évi nyomdai munkái tárgyú vállalkozási szerződés módosítása
   13. Veresegyház, Patak utca – Tölgy u. és Platán u. közötti szakasz – aszfaltozása
   14. Városfejlesztési célú ingatlanvásárlás (Veresegyház 1465 hrsz., Veresegyház Fő út 43.
   15. Tájékoztatás a 2021. június 15. és 2021. december 31. között hozott lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
   16. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.05.03.
Napirend:
   1. Együttműködési megállapodás a BMSK, Veresegyház Város Önkormányzata és a Dunakeszi Tankerületi Központont között az új általános iskola építésének megvalósításával kapcsolatos feladatokról
   2. Veresegyház külterület 05 hrsz telekalakítás, „a” szántó alrészlet termelésből való kivonása
   3. Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok összevonása (Veresegyház 580/1 és 580/2 hrsz-ek), 581 hrsz-ú ingatlan javára bejegyzett szolgalmi jogok törlése
   4. Veresegyház belterület 5721/1 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telek) ingatlan értékesítése nyertes pályázat alapján Veresmester Ingatlanfejlesztő Kft. részére
   5. Társasházi lakásingatlanok értékesítése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.04.26.
Napirend:
   1. Szabályzatok kiterjesztése a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulására és az Esély Szociális Alapellátási Központra
   2. Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthona 2022. évi beruházási és felújítási előirányzatának módosítása
   3. Veresegyház belterület 580/1 és 580/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása
   4. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. ügyvezető igazgatójának illetmény-módosítása
   5. Eltérési engedély adása a GE Hungary Kft. Veresegyház, Kisrét u.1. (hrsz: 054/10) szám alatti telephelyén turbina tesztelési tevékenység céljából
   6. Feladat-ellátás szervezése a III/1. számú gyermekorvosi körzetben
   7. Veresegyház, Wesselényi utca 78621 hrsz-ú ingatlan telekalakítása
   8. ”Virágos, tiszta porta” program 2022. évi meghirdetése
   9. Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottság 2022. évi keretéből támogatás a 2021/22. tanév végi iskolai osztálykiránduláshoz – a Fabriczius Alapítványon keresztül – a szociálisan rászoruló gyermekeket illető költségek átvállalására
   10. Gyermeknap megrendezésének támogatási kérelme
   11.  Veresegyházi Sportkör keretein kívül működő egyéni és csapatsportok támogatása
   12. Veresegyház, Széchenyi téri Óvoda tetőrekonstrukció
   13. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. 2021. évi beszámolójának és 2022. évi likviditási tervének elfogadása
   14. Kamatmentes kölcsön biztosítása Kovács Henrik részére a Veresegyház, Luther u. 7/1. szám alatti lakóház tetőszerkezetének helyreállításához (zárt ülésen)
Jegyzőkönyv letöltése Zárt ülés jegyzőkönyve
2022.04.11.
Napirend:
   1. HÉSZ és SZT módosítása a MOL benzinkút mögötti területre, a Fő út-Ráday utca közötti tömb egy részére és az Andrássy út melletti tömbre vonatkozóan
   2. Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 5721/1, 5721/2, 5721/3 és 5721/4 hrsz-ú (Veresegyház Wesselényi utca és Nemzetőr utca találkozásánál található építési telkek) ingatlanok értékesítésére
   3. Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.1-21 számú pályázati kiírásra – A veresegyházi Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (GAMESZ) üzleti infrastruktúrájának és szolgáltatásainak fejlesztése
   4. Pályázat benyújtása – a TOP_Plusz-1.1.3-21 számú pályázati kiírásra – Látogatóközpont kialakítása a veresegyházi Medveotthonban
   5. Támogatás biztosítása a Veresegyházi Segítő Angyalok Egyesület részére a 2022. április 17-én megrendezésre kerülő Tavasz Remény gyermekrendezvény megtartásához
   6. Veresegyház, Kós Károly utca aszfaltozása
   7. Veresegyház, Raktár utca aszfaltozása
Jegyzőkönyv letöltése
2022.03.23.
Napirend:
   1. Meseliget Városi Önkormányzati Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
   2. A Veresegyházi Városi Önkormányzat Idősek Otthona intézményvezetői álláshelyére történő pályázatának kiírása
   3. Kéz a Kézben Óvoda Alapító okiratának módosítása
   4. Veresegyházi Város Önkormányzata 2022.évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
   5.  2022. április 3-i országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás lebonyolításához kapcsolódó többletkiadások finanszírozása
   6. Pályázat benyújtása - a TOP_Plusz-3.3.2-21 számú pályázati kirásra - Gyermekorvosi rendeló építése
    Veresegyhazon
   7. Pályázat benyújtása - a TOP Plusz-1.2.3-21 számú pályázati kirásra - Belterületi utak fejlesztése
   8. Veresegyház Patak u. 54. szám alatt található terület, Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet üzemeltetésébe és vagyonkezelésébe való átadás
   9.  Pályázat kiírása a Veresegyház belterület 580/1 és 580/2 hrsz-ú (Veresegyház, Fő út 40.) ingatlanok értékesítésére
   10. Liliom Lakópark Kft. vételi szándéka a Veresegyház 6426 hrsz-ú kivett közútból, a kérelem szerint szükséges 36 m2-re vonatkozóan
   11. Zágorszki Katalin Éva és Krémer Béla Csaba adásvételi szerződés módosítási igénye, a Veresegyház belterület 35/1 hrsz-ú, ingatlan vonatkozásában (2112 Veresegyház, Újiskola utca 3/a.)
   12.  Felhívás sporttámogatási kérelmek benyújtására
   13. Mey-Hungária Divatfehérnemű Készítő Kft.-től, 9623/4 hrsz-ú ingatlanrészlet megvásárlása
   14. Támogatás biztosítása a Peter Cerny Alapítvány részére
   15. Támogatás biztosítása a „Ragadozók Kupa Veresegyház – Küzdősport Gála” megrendezéséhez
Jegyzőkönyv letöltése
2022.03.04.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése
   2. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
   3. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
   4. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár Veresegyházi Helytörténeti Gyűjtemény (besorolás szerint közérdekű muzeális gyűjtemény) működési engedélyének módosítása
   5. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyetemleges biztosításáról szóló szerződés 1. számú módosításának aláírása a Zöld Híd B.I.G.G." Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel és Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel
   6. Veresegyház Találkozók útján lévő nem teljes értékű telkek értékesítése
   7. Álomhegyi-tó völgyzáró gát építése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
   8. Malom előtti parkoló közvilágításának kiépítése
   9. A 305/2021. (XI. 26.) számú Kt. határozat módosítása Andrássy út 40/b-c. előtt csapadékvíz elvezető építés többletmunkái miatt
   10. Kölcsey Ferenc Városi Könyvtár épületének tervezése
   11. Csongor Község (Kárpátalja) támogatása
   12. Támogatás biztosítása a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programjához
   13. Czigány Ildikó legújabb kötetének megjelenésének támogatása
   14. Külterületi szántó ingatlanból felajánlott tulajdoni hányad megvétele (Veresegyház 059/28 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.02.25.
Napirend:
   1. Veresegyház Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezete - I. olvasat
   2. Váci Mihály Művelődési Központ létszámkeretének növelése
   3. Veresegyház Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása
   4. A Veresegyházi Polgármesteri Hivatal és a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Esély Szociális Alapellátási Központ közötti munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
   5. Ingatlanbérbeadási pályázat eredményhirdetése (Veresegyház 035/12 hrsz-ú, 371,5 m2 alapterületű vendéglátó-ipari egység bérbeadására)
Jegyzőkönyv letöltése
2022.02.15.
Napirend:
   1. Integrált kockázatkezelési intézkedési terv
   2. Veresegyházi Városfejlesztő Kft. Javadalmazási szabályzatának elfogadása
   3. Veres 1 Színházzal megkötendő közszolgáltatási szerződés jóváhagyása
   4. Misszió Egészségügyi Központ liftjének javítása
   5. Bérleti előszerződés megkötése a Powerpak Kft-vel a Veresegyház külterület 9645/97 hrsz. alatt található területről
   6. Alpolgármesterek beszámolója a 2021. évben végzett munkájukról
   7. Bizottsági elnökök beszámolója a bizottságok 2021. évben végzett munkájáról
   8. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről
   9. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.02.02.
Napirend:
   1. Veresegyház Város környezetvédelméről szóló 26/2020.(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
   2. Az 5/2022. (1.12) Kt. határozat visszavonása, feladat-ellátás szervezése a Hl/1. számú gyermekorvosi körzetben
   3. A veresegyházi Széchenyi téri óvoda épület tetejének felújítása és szigetelése - pályázat benyújtás
   4. Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
   5. Főállású alpolgármester illetménye, költségtérítése
   6. A Veresegyházi Városi Televízió 2022. évi szerződése
Jegyzőkönyv letöltése
2022.01.18.
Napirend:
   1. Pásztor Béla polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése 
   2. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi munkaterve
   3. Javaslat igazgatási szünet elrendelésére
   4. Ingatlanértékesítési árak meghatározása 2022. évre
   5. A 326/2021.(XII.22.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése és új hozzájáruló döntés a Veresegyház,
    8831/8 és 8831/9 hrsz-ú ingatlanok Magyar Állam részére történő térítésmentes átadásáról
   6. Medveotthon területén levő Fatálas étterem Veresegyház Medveotthon Kft. részéről megvalósított
    beruházások és eszközök értékének pénzbeli megváltása
   7. Egyebek
Jegyzőkönyv letöltése
2022.01.12.
Napirend:
   1. Pályázat - Kerékpárút-hálózat fejlesztése
   2. Pályázat - Óvoda energetikai korszerűsítése
   3. Pályázat - Óvoda fejlesztése ingatlankiváltással
   4. Önkormányzati foglalkoztatottak 2022. évi illetménye
   5. Feladatellátás szervezése III-1 gyermekorvosi körzetben
   6. Ingatlanértékesítési pályázat eredményhirdetése (1106-4 hrsz.)
   7. Kéz a Kézben Óvoda plusz 1 fő karbantartói státusz
   8. Veresi Krónika 2022. évi nyomdaipari munkái
   9. Halastó megvásárlása (2285 hrsz.)
Jegyzőkönyv letöltése