Adók módjára behajtandó köztartozások

Adók módjára behajtandó köztartozások esetében az önkormányzati adóhatóság nem a saját ügyében jár el, hanem más szerv, hatóság (kimutató szerv) által megállapított fizetési kötelezettséget érvényesíti az önkéntes teljesítés elmaradása miatt. Természetes személy esetében a lakóhely szerint illetékes önkormányzati adóhatóság jár el. A kimutató szerv megkeresése alapján hivatalból indul az eljárás, melyben az önkormányzati adóhatóság feladata a kintlévőség beszedésére korlátozódik. Az eljárás ezen szakaszában méltányossági eljárás keretében részletfizetést, fizetés halasztást, mérséklést az önkormányzati adóhatóság nem engedélyezhet. Az önkormányzati adóhatóság fizetési felhívásban tájékoztatja az adók módjára behajtandó köztartozás kötelezettjét a kimutatás megérkezését követően és egyben felhívja az önkéntes teljesítésre. A tartozás megfizetésének elmaradása esetén megindul a végrehajtási eljárás, melynek során a hátralékos adózó számíthat hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés-foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlantulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésére kerülhet sor. Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van a követelés bírósági végrehajtó útján történő érvényesítésére, valamint helyi adó és gépjárműadó tartozás esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is kezdeményezheti a követelés végrehajtását. 

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások, költségminimum és költségátalány megfizetése a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót –  terhelik. Az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás, költségminimum és költségátalány az e rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.

„A 8/2018. (III.19.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 5 ezer forint költségátalány illeti meg, minden más e rendelet alapján felszámítható költségtől és költségtalánytól függetlenül.”

Az adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 15 napon belül. 

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
Az Adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
Végrehajtási kifogás illetéke 5 000 Ft, melyet Veresegyház Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor. Az illetékbeszedési számla száma: 10402991-49565452-57481076.

Ügyintézési határidő
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Fizetési határidő és számlaszám
Az adók módjára behajtandó köztartozások esetében a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetéseket a 10402991-49565452-57481124 számlára kell teljesíteni.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve

Győrfi Ibolya
Telefon: + 36 (28) 588-619
E-mail: gyorfi.ibolya@veresegyhaz.hu

Solymos-Kun Andrea 
Telefon: +36 (28) 588-644
E-mail: kun.andrea@veresegyhaz.hu