Iparűzési adó

A kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény 2022. szeptember 1-én lép hatályba.

 

A KATA törvény új szabályai az alábbiak szerint érintik az iparűzési adófizetést és kötelezettségeket.

 

HA A NAV-NÁL 2022.09.01-TŐL TOVÁBBRA IS A KATA SZERINTI ADÓZÁST VÁLASZTJÁK:

 

Az „új KATA"-ba jelentkezőknek - a NAV-hoz történő bejelentés mellett - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/B. § (9) bekezdés alapján, a tételes hipa szerinti adózási mód bejelentésére – jogvesztő határidővel - 2022. október 15-ig van lehetősége.

 

A fentiek alapján amennyiben 2022.09.01-től az állami adóhatóságnál és a helyi iparűzési adóban is a KATA szerint kíván adózni, az erre vonatkozó változás-bejelentést az E-Önkormányzat Portálon keresztül tudja beküldeni adóosztályunknak.

 

HIPA adófizetési kötelezettség: A Htv. 39/B. § (4) b) pontja alapján a 2022.09.01-2022.12.31. időszakra vonatkozó időarányos KATA adó esedékessége:

 

2022. október 15. és 2023. január 15.

 

HA A NAV-NÁL 2022.09.01-TŐL KILÉPNEK A KATA ADÓZÁS ALÓL:

 

Azon adóalanyoknak, akik 2022.09.01-től nem lesznek jogosultak a KATA szerint adózni, nem keletkezik bejelentési kötelezettségük.

 

Adóosztályunk a KATA adózási módot hivatalból fogja lezárni, és a 2022. szeptember 15-én esedékes KATA adó időarányos részét törölni.

 

Amennyiben az adózó a 2022.01.01-2022.08.31. KATA időszakra a veresegyházi önkormányzati adóalap-mentességre, adócsökkentésre jogosult és azt igénybe kívánja venni, 2023. január 15-ig nyújthat be záró iparűzési adóbevallást (22HIPAK).

 

Adózó – Htv. adóelőleg-összegre és esedékességre vonatkozó rendelkezései alapján – nem köteles iparűzési adóelőleget bejelenteni a 2022. szeptember 1-je és 2023. június 30-a közötti időszakra.

 

A 2022.09.01-2022.12.31. időszakról a 2023. május 31-ig benyújtandó 22HIPAK bevallásban kell elszámolni.

 

Köszönjük együttműködésüket!

 

Veresegyház, 2022. augusztus 18.

Helyi iparűzési adóban, adóköteles az önkormányzat illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység

A vállalkozó iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja.

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon, valamint a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

  1. a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
  2. b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben az éves minimálbér 50%-át meghaladja,
  3. c) jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt áll,
  4. d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás, kényszertörlés vagy végelszámolás alatt állnak;

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adó tekintetében a kata-alanyisága kezdő napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a kata szerint kívánja megállapítani.

Adómentes: Adómentes valamennyi helyi adó alól az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár és – kizárólag a helyi iparűzési adó vonatkozásában – a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, valamint az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. 3. számú mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.
Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Veresegyház Városban alkalmazott adómérték az adóalap 2%-a.

A helyi iparűzési adóról az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli, kivéve az alábbi eseteket:

- ha az adóévben a kata alany adófizetési kötelezettsége (pl.: 60 napot meghaladó keresőképtelenség miatt) szünetelt és a vállalkozó több iparűzési adót fizetett, mint amennyit az adókötelezettség időszakára fizetnie kellett volna,

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bejelentkezés, változás-bejelentés, bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.

Fizetési határidő

A helyi iparűzési adó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján meghatározott módon és határidőben Veresegyház Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Számlájára (10402991-49565452-57481083) kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adóelőleg tekintetében: félévi részletekben március 15., illetve szeptember 15.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó az adóját évente két egyenlő részletben március 15., és szeptember 15. napjáig fizeti meg, abban az esetben, ha az adóév 12 hónap, ha 12 hónapnál rövidebb, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15. napjáig.

Veresegyház Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó számlaszáma: 10402991-49565452-57481083

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-617
Fax: +36 (28) 588-646

Ügyintéző: Németh Tímea
nemeth.timea@veresegyhaz.hu
Telefon: 06-28-588-650