Birtokvédelmi eljárás lefolytatásának ügymenete

Hatáskör címezettje: jegyző

Az ügyintézésre, intézkedésre jogosult megnevezése: igazgatási osztály


I. A kérelem benyújtása A birtokvédelem iránti kérelem:
- A birtokvédelem iránti kérelmet annál a jegyzőnél kell benyújtani, amelynek az illetékességi területén a birtoksértés megvalósul.
- A birtokvédelem iránti kérelmet szóban vagy írásban jogosult bejelenteni. A kérelemre a jegyző a kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével formanyomtatványt rendszeresíthet. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A birtokvédelem iránti kérelemben - a Ptk. 5:8. § (2) bekezdése alapján - a kérelmezőnek kérelmeznie kell, hogy a jegyző határozzon a hasznok, a károk és költségek kérdésében is.
- A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet a kérelmező kéri.
- A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. Ilyen lehet különösen: kép, videó felvétel.
- A kérelem benyújtásakor a kérelmező kérheti, hogy az eljárásban más képviselje. Ennek érdekében be kell nyújtania a vonatkozó meghatalmazást.

Az eljárás érdemi megindítása előtt a kérelem elutasítása
- Határozattal kell elutasítani a kérelmet, ha:
- a birtokvédelmi kérelem tartalma alapján nem illetékes,
- a birtokvédelmi kérelem tartalma alapján nincs hatásköre (pl.: a birtokháborítás egy évnél régebbi, így a Bíróság hatáskörébe tartozik),
- az eljárásban érintett valamely fél, vagy jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
- a kérelmező a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem tett nyilatkozatot,
- a kérelmező az illetékfizetési kötelezettségének - felhívás ellenére - nem tett eleget,
- a kérelmet nem a kérelem beterjesztésére jogosult nyújtotta be,
- a kérelmező ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtok helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében a jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta.
- Határozat meghozatalakor figyelembe kell venni a Korm. rendelet 19. §-át.


Az eljárás érdemi megindítása előtt jegyzővel szembeni kizárási ok fennállásának vizsgálata
- A jegyző köteles megvizsgálni, hogy az adott birtokvédelmi eljárásban:
- a jegyző jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti-e,
- a jegyzőtől várható-e az ügy tárgyilagos megítélése,
- az illetékességi területén működő helyi önkormányzat, a képviselőtestület vagy annak szerve (pl.: a Polgármesteri Hivatal ) az ügy érintettje.
- A jegyző - amennyiben kizárási ok merül fel - az iratokat felterjeszti a megyei kormányhivatal részére.


II. A bizonyítási eljárás
Az eljárásban résztvevők tájékoztatása a jogaikról és kötelezettségeikről
- A jegyző a kérelmezőt a kérelem szóbeli előterjesztésekor, illetve ha a kérelmet írásban nyúj-totta be a kérelem benyújtását követően tájékoztatja a jogairól és kötelezettségeiről.
- A jegyző az ellenérdekű felet - a nyilatkozat tételre való felhívással egyidőben - tájékoztatja a jogairól és kötelezettségeiről. A tájékoztatót javasolt két példányban megküldeni, és annak egy, az ellenérdekű fél által tudomásul vételi záradékkal ellátott példányát visszakérni. A nyilatkozat megküldésének tényét az iratra külön nem kell feljegyezni, mivel a nyilatkozat tételre felhívó levél tartalmazza azt, hogy a jogokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatás megküldésre került.


Nyilatkozat tétel a tényállás tisztázása érdekében
- A jegyző a tényállás tisztázása érdekében az eljárás megindulásától számított 3 napon belül nyilatkozat tétel céljából felhívja a kérelmet benyújtó által megnevezett az ellenérdekű felet, s részére a birtokvédelem iránti kérelmet és a csatolt bizonyítékokat megküldi. Az ellenérdekű ügyfél a felhívásra szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet. (A szóbeli nyilatkozatról a Korm. rendelet 17. §-ban meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével jegyzőkönyvet kell felvenni.)
- A jegyző a felek nyilatkozatait egyidejűleg is meghallgathatja.
- A jegyző meghallgathatja azt a tanút, aki önként tanúvallomást kíván tenni. (Az eljárásban tanút idézni nem lehet!) A tanú vallomásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.


A tényállás tisztázása helyszíni szemlén
- A tényállás tisztázása érdekében a jegyző helyszíni szemlét tarthat. A jegyző szemle tartásával kapcsolatos részletes jogait a Kormányrendelet tartalmazza.
- A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.


Bizonyítékok benyújtása
- A jegyző az eljárás során bizonyítékokat a kérelem benyújtásától a bizonyítási eljárás befejezéséig, azaz az eljárás megindulásától számított 10 napig (ha tolmács alkalmazására is szükség van 25 napig) fogadja el.
- A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
- A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor már bizonyítania kell állítását, azaz a birtokvédelmi kérelmének valódiságát.
- A kérelmező a bizonyítási eljárás befejezéséig még további bizonyítékokkal szolgálhat, ami lehet tárgyi, de akár (önkéntes) tanú nyilatkozata is.
- Az ellenérdekű félnek azt kell bizonyítania, hogy a kérelmező rá vonatkozó megállapítása nem igaz, azaz Ő nem követi el a birtoktól való megfosztást, illetve birtokháborítást. Az ellenérdekű fél bizonyítéka lehet: a nyilatkozata, tárgyi bizonyítékok, illetve az Ő állítását alátámasztó önkéntes tanú vallomása is.


Az eljárás során a jegyzővel szembeni kizárási ok bejelentése
- A birtokvitában érdekelt felek bejelenthetik, ha véleményük szerint a jegyzővel szemben a jogszabályban meghatározott valamely kizárási feltétel áll fenn.
- A jegyző - amennyiben kizárási ok merül fel - az iratokat felterjeszti a megyei kormányhivatal részére.
A birtokvédelmi eljárás határidőn belüli le nem folytatása
- A birtokvitában érintett felek a Kormányhivatalhoz bejelenthetik, ha a jegyző a birtokvédelmi eljárást nem a jogszabályban meghatározott 15 napos (ha tolmácsot kell igénybe venni 30 napos) határidőn belül folytatja le.
- A kormányhivatal ez esetben 8 napon belül másik jegyzőt rendel ki az eljárás lefolytatására és fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó jegyzővel szemben.


A jegyző döntése a birtokvédelmi eljárásban
- A jegyző a birtokvédelem iránti kérelem kapcsán hozott határozatában a következő területekre vonatkozóan hoz döntést:
a) birtoklás kérdése /azaz jogos volt-e a birtokvédelem iránti kérelem, vagy sem/,
b) az eljárási költségek viselésének kérdése /kit terhel az eljárási illeték, illetve a további eljárási költségek/
c) a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek kérdéskörében, ha ezt az ügyfél a kérelmében külön kérte.
- A jegyző a kérelmet elutasítja, ha
- a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találja megalapozottnak (a Korm. rendelet 7. (1) § a) pontja alapján),
- nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra, vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles (a Ptk. 5:8. § (2) bekezdés alapján).
- A jegyző a határozatban a Ptk. 5:8. § (2) bekezdés alapján
- elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és
- a birtoksértőt a magatartásról eltiltja.
- A jegyző a Ptk. 5:8. § (2) bekezdés utolsó mondata alapján a határozatban - kérelemre - rendelkezik a hasznok, károk és a költségek kérdésében is.


Jogorvoslat
- A jegyző birtokvédelem iránti kérelem tárgyában hozott határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól - a másik féllel szemben indított perben - kérheti a határozat megváltoztatását. /Ptk. 5.8. § (3) bekezdés/
Ez esetben pert lehet indítani a jegyzői határozat:
a) birtoklás kérdésében hozott döntése, és/vagy
b) az eljárási költségek kérdésében hozott döntése, és/vagy
c) a Ptk. szerinti hasznok, károk, költségek kérdésében hozott döntése tekintetében.


A határozat végrehajtása
- A határozat végrehajtása a jegyzői döntés egyes területeire vonatkozóan nem egységes.
- A jegyző birtoklás kérdésében hozott határozat részének végrehajtására vonatkozó szabályok:
1. A határozat birtoklás kérdésében hozott döntésének végrehajtására halasztó hatálya
- van annak, ha a birtokvédelemmel érintett valamely fél keresetet indít a birtoklás kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
- nincs annak, ha a birtokvédelemmel érintett valamely fél keresetet indít a birtoklás kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában nem rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
2. A bíróság felfüggesztheti a határozat birtoklás kérdésében hozott döntésének végrehajtását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.
3. Ha a bíróság a birtoklás kérdésében indított pert jóváhagyja, annak végrehajtásáról nem a jegyzőnek, hanem a bíróságnak kell gondoskodnia.
4. A határozat birtoklás kérdésében hozott döntését a határozat meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani - lásd a Ptk. 5:8. § (4) bekezdése. A végrehajtásról ajegyző köteles gondoskodni (17/2015. (11.16.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés).
5. Itt a végrehajtás hivatalból történik és a határozat e része azonnal végre hajtható.
- Az eljárási költségek viselésének kérdésében hozott határozat rész végrehajtására vonatkozó szabályok:
1. A határozat birtoklás kérdésében hozott döntésének végrehajtására nincs halasztó hatálya annak, ha a birtokvitával érintett valamely fél keresetet indít ajegyző birtokvédelmi határozatával szemben.
2. Ha a bíróság az eljárási költségek viselésének kérdésében indított perben az eredeti határozatot jóváhagyja, annak végrehajtásáról nem a jegyzőnek, hanem a bíróságnak kell gondoskodnia.
3. Ha a felek keresetet nem indítottak, illetve a bíróság a keresetet elutasította, az eljárási költségek végrehajtására a 17/2015. (11.16.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azaz a birtokvédelmi eljárásban részt vevő fél a Két. 127. § (1) bekezdés alapján kérheti a végrehajtás megindítását, ha a határozat - a Két. 126. §-a szerint - végrehajtható, azaz a határozatban foglalt kötelezettségeket a kötelezett személy
- határidőre nem teljesítette,
- a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.
- a Ptk. szerinti hasznok, károk és költségek kérdésében hozott határozat rész végrehajtására
vonatkozó szabályok:
1. A határozat Ptk. szerinti hasznok, károk és költségek kérdésében hozott döntésének végrehajtására halasztó hatálya
- van annak, ha a birtokvédelemmel érintett valamely fél keresetet indít
- a birtoklás vagy
- a hasznok, károk, és költségek
kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
- nincs annak, ha a birtokvitával érintett valamely fél keresetet indít a birtoklás kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában nem rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
2. A bíróság a birtokvédelem tárgyában hozott jegyzői határozat megváltoztatása érdekében indított perben hozott döntését - annak eredményétől függetlenül - nem a jegyző, hanem a bíróság hajtja végre.
3. Ha a felek keresetet nem indítottak, a hasznok, károk, költségek végrehajtására a 17/2015. (11.16.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azaz a birtok- védelmi eljárásban részt vevő fél a Két. 127. § (1) bekezdés alapján kérheti a végrehajtás megindítását, ha a határozat - a Két. 126. §-a szerint - végrehajtható, azaz a határozatban foglalt kötelezettségeket a kötelezett személy
- határidőre nem teljesítette,
- a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.


Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban
- A végrehajtási eljárásban hozott jegyzői döntés elleni jogorvoslat elbírálására a megyei kormányhivatal jogosult. /Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés/


Kapcsolódó jogszabályok és jogszabályhelyek
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
- az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.


Hatósági feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályhely:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. §,
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet,


Illeték és költség
- Az eljárás illetékmentes.
- Az eljárás során felmerült költségek lehetséges körét a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése tartalmazza.
- A költségeket viseléséről a jegyző a birtokvédelmi eljárás során hozott határozatában dönt a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdés szerint.


Elintézési határidő
Az elintézési határidő: 15 nap.
(Ha az eljárás lefolytatása érdekében tolmács kirendelése válik szükségessé, az eljárási határidő 30 nap)

Ügyintéző:

Név Iroda Telefon E-mail
Moczár Inez 116 06/28-588-620 moczar.inez@veresegyhaz.hu

 


Határozathozatal
Határozattal kell rendelkezni:
- a birtokvédelem iránti kérelem elutasításáról,
- a birtokvédelem iránti kérelem jóváhagyásáról.

Birtokvédelmi kérelem letöltése >>

Segédlet a birtokvédelmi kérelem kitöltéséhez >>