Birtokvédelmi eljárás lefolytatásának ügymenete

Hatáskör címezettje: jegyző

Az ügyintézésre, intézkedésre jogosult megnevezése: igazgatási osztály


I. A kérelem benyújtása A birtokvédelem iránti kérelem:
- A birtokvédelem iránti kérelmet annál a jegyzőnél kell benyújtani, amelynek az illetékességi területén a birtoksértés megvalósul.
- A birtokvédelem iránti kérelmet szóban vagy írásban jogosult bejelenteni. A kérelemre a jegyző a kormányrendeletben meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével formanyomtatványt rendszeresíthet. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni.
- A birtokvédelem iránti kérelemben - a Ptk. 5:8. § (2) bekezdése alapján - a kérelmezőnek kérelmeznie kell, hogy a jegyző határozzon a hasznok, a károk és költségek kérdésében is.
- A kérelmet eggyel több példányban kell benyújtani, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet a kérelmező kéri.
- A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek be kell nyújtani a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. Ilyen lehet különösen: kép, videó felvétel.
- A kérelem benyújtásakor a kérelmező kérheti, hogy az eljárásban más képviselje. Ennek érdekében be kell nyújtania a vonatkozó meghatalmazást.


Illeték fizetési kötelezettség
- A birtokvédelemi eljárás miatt eljárási illetéket kell fizetni. A fizetendő illeték mértéke az 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés alapján 3000 Ft.
- Az illeték megfizetésének módját a hivatkozott törvény 73. § (1) bekezdése tartalmazza a következők szerint: A közigazgatási hatósági eljárási illetéket
a) az eljárás megindításakor az eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel vagy
b) az ügyszám megjelölésével, az eljáró hatóság felhívásában szereplő határidőn belül banki átutalással
kell megfizetni (a törvényben meghatározott, de a birtokvédelmi eljárást nem érintő eljárások kivételével).
- Az illetéket az eljárást kezdeményező köteles fizetni.
- Ha a birtokvédelmet kérőt az illetéket a kérelem előterjesztésekor nem fizeti meg, az illeték - törvény 73/A. §-a alapján - a kérelem benyújtásától számított 8 napon belül - fel kell hívni az illetékfizetési kötelezettség teljesítésére. A felhívásban a kérelmezőt szintén 8 napos határidő kitűzésével kell kötelezni az illeték megfizetésére.
- Az elintézési határidő az illeték megfizetésével veszi kezdetét.


Az eljárás érdemi megindítása előtt a kérelem elutasítása
- Határozattal kell elutasítani a kérelmet, ha:
- a birtokvédelmi kérelem tartalma alapján nem illetékes,
- a birtokvédelmi kérelem tartalma alapján nincs hatásköre (pl.: a birtokháborítás egy évnél régebbi, így a Bíróság hatáskörébe tartozik),
- az eljárásban érintett valamely fél, vagy jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
- a kérelmező a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem tett nyilatkozatot,
- a kérelmező az illetékfizetési kötelezettségének - felhívás ellenére - nem tett eleget,
- a kérelmet nem a kérelem beterjesztésére jogosult nyújtotta be,
- a kérelmező ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtok helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében a jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta.
- Határozat meghozatalakor figyelembe kell venni a Korm. rendelet 19. §-át.


Az eljárás érdemi megindítása előtt jegyzővel szembeni kizárási ok fennállásának vizsgálata
- A jegyző köteles megvizsgálni, hogy az adott birtokvédelmi eljárásban:
- a jegyző jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti-e,
- a jegyzőtől várható-e az ügy tárgyilagos megítélése,
- az illetékességi területén működő helyi önkormányzat, a képviselőtestület vagy annak szerve (pl.: a Polgármesteri Hivatal ) az ügy érintettje.
- A jegyző - amennyiben kizárási ok merül fel - az iratokat felterjeszti a megyei kormányhivatal részére.


II. A bizonyítási eljárás
Az eljárásban résztvevők tájékoztatása a jogaikról és kötelezettségeikről
- A jegyző a kérelmezőt a kérelem szóbeli előterjesztésekor, illetve ha a kérelmet írásban nyúj-totta be a kérelem benyújtását követően tájékoztatja a jogairól és kötelezettségeiről.
- A jegyző az ellenérdekű felet - a nyilatkozat tételre való felhívással egyidőben - tájékoztatja a jogairól és kötelezettségeiről. A tájékoztatót javasolt két példányban megküldeni, és annak egy, az ellenérdekű fél által tudomásul vételi záradékkal ellátott példányát visszakérni. A nyilatkozat megküldésének tényét az iratra külön nem kell feljegyezni, mivel a nyilatkozat tételre felhívó levél tartalmazza azt, hogy a jogokról és kötelezettségekről szóló tájékoztatás megküldésre került.


Nyilatkozat tétel a tényállás tisztázása érdekében
- A jegyző a tényállás tisztázása érdekében az eljárás megindulásától számított 3 napon belül nyilatkozat tétel céljából felhívja a kérelmet benyújtó által megnevezett az ellenérdekű felet, s részére a birtokvédelem iránti kérelmet és a csatolt bizonyítékokat megküldi. Az ellenérdekű ügyfél a felhívásra szóban vagy írásban nyilatkozatot tehet. (A szóbeli nyilatkozatról a Korm. rendelet 17. §-ban meghatározott tartalmi követelmények figyelembe vételével jegyzőkönyvet kell felvenni.)
- A jegyző a felek nyilatkozatait egyidejűleg is meghallgathatja.
- A jegyző meghallgathatja azt a tanút, aki önként tanúvallomást kíván tenni. (Az eljárásban tanút idézni nem lehet!) A tanú vallomásáról jegyzőkönyvet kell felvenni.


A tényállás tisztázása helyszíni szemlén
- A tényállás tisztázása érdekében a jegyző helyszíni szemlét tarthat. A jegyző szemle tartásával kapcsolatos részletes jogait a Kormányrendelet tartalmazza.
- A helyszíni szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni.


Bizonyítékok benyújtása
- A jegyző az eljárás során bizonyítékokat a kérelem benyújtásától a bizonyítási eljárás befejezéséig, azaz az eljárás megindulásától számított 10 napig (ha tolmács alkalmazására is szükség van 25 napig) fogadja el.
- A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el.
- A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor már bizonyítania kell állítását, azaz a birtokvédelmi kérelmének valódiságát.
- A kérelmező a bizonyítási eljárás befejezéséig még további bizonyítékokkal szolgálhat, ami lehet tárgyi, de akár (önkéntes) tanú nyilatkozata is.
- Az ellenérdekű félnek azt kell bizonyítania, hogy a kérelmező rá vonatkozó megállapítása nem igaz, azaz Ő nem követi el a birtoktól való megfosztást, illetve birtokháborítást. Az ellenérdekű fél bizonyítéka lehet: a nyilatkozata, tárgyi bizonyítékok, illetve az Ő állítását alátámasztó önkéntes tanú vallomása is.


Az eljárás során a jegyzővel szembeni kizárási ok bejelentése
- A birtokvitában érdekelt felek bejelenthetik, ha véleményük szerint a jegyzővel szemben a jogszabályban meghatározott valamely kizárási feltétel áll fenn.
- A jegyző - amennyiben kizárási ok merül fel - az iratokat felterjeszti a megyei kormányhivatal részére.
A birtokvédelmi eljárás határidőn belüli le nem folytatása
- A birtokvitában érintett felek a Kormányhivatalhoz bejelenthetik, ha a jegyző a birtokvédelmi eljárást nem a jogszabályban meghatározott 15 napos (ha tolmácsot kell igénybe venni 30 napos) határidőn belül folytatja le.
- A kormányhivatal ez esetben 8 napon belül másik jegyzőt rendel ki az eljárás lefolytatására és fegyelmi eljárást kezdeményez a mulasztó jegyzővel szemben.


A jegyző döntése a birtokvédelmi eljárásban
- A jegyző a birtokvédelem iránti kérelem kapcsán hozott határozatában a következő területekre vonatkozóan hoz döntést:
a) birtoklás kérdése /azaz jogos volt-e a birtokvédelem iránti kérelem, vagy sem/,
b) az eljárási költségek viselésének kérdése /kit terhel az eljárási illeték, illetve a további eljárási költségek/
c) a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek kérdéskörében, ha ezt az ügyfél a kérelmében külön kérte.
- A jegyző a kérelmet elutasítja, ha
- a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találja megalapozottnak (a Korm. rendelet 7. (1) § a) pontja alapján),
- nyilvánvaló, hogy az, aki birtokvédelmet kért, nem jogosult a birtoklásra, vagy birtoklásának megzavarását tűrni volt köteles (a Ptk. 5:8. § (2) bekezdés alapján).
- A jegyző a határozatban a Ptk. 5:8. § (2) bekezdés alapján
- elrendeli az eredeti birtokállapot helyreállítását és
- a birtoksértőt a magatartásról eltiltja.
- A jegyző a Ptk. 5:8. § (2) bekezdés utolsó mondata alapján a határozatban - kérelemre - rendelkezik a hasznok, károk és a költségek kérdésében is.


Jogorvoslat
- A jegyző birtokvédelem iránti kérelem tárgyában hozott határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül a bíróságtól - a másik féllel szemben indított perben - kérheti a határozat megváltoztatását. /Ptk. 5.8. § (3) bekezdés/
Ez esetben pert lehet indítani a jegyzői határozat:
a) birtoklás kérdésében hozott döntése, és/vagy
b) az eljárási költségek kérdésében hozott döntése, és/vagy
c) a Ptk. szerinti hasznok, károk, költségek kérdésében hozott döntése tekintetében.


A határozat végrehajtása
- A határozat végrehajtása a jegyzői döntés egyes területeire vonatkozóan nem egységes.
- A jegyző birtoklás kérdésében hozott határozat részének végrehajtására vonatkozó szabályok:
1. A határozat birtoklás kérdésében hozott döntésének végrehajtására halasztó hatálya
- van annak, ha a birtokvédelemmel érintett valamely fél keresetet indít a birtoklás kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
- nincs annak, ha a birtokvédelemmel érintett valamely fél keresetet indít a birtoklás kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában nem rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
2. A bíróság felfüggesztheti a határozat birtoklás kérdésében hozott döntésének végrehajtását, ha a rendelkezésre álló adatok alapján a határozat megváltoztatása várható.
3. Ha a bíróság a birtoklás kérdésében indított pert jóváhagyja, annak végrehajtásáról nem a jegyzőnek, hanem a bíróságnak kell gondoskodnia.
4. A határozat birtoklás kérdésében hozott döntését a határozat meghozatalától számított 3 napon belül végre kell hajtani - lásd a Ptk. 5:8. § (4) bekezdése. A végrehajtásról ajegyző köteles gondoskodni (17/2015. (11.16.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdés).
5. Itt a végrehajtás hivatalból történik és a határozat e része azonnal végre hajtható.
- Az eljárási költségek viselésének kérdésében hozott határozat rész végrehajtására vonatkozó szabályok:
1. A határozat birtoklás kérdésében hozott döntésének végrehajtására nincs halasztó hatálya annak, ha a birtokvitával érintett valamely fél keresetet indít ajegyző birtokvédelmi határozatával szemben.
2. Ha a bíróság az eljárási költségek viselésének kérdésében indított perben az eredeti határozatot jóváhagyja, annak végrehajtásáról nem a jegyzőnek, hanem a bíróságnak kell gondoskodnia.
3. Ha a felek keresetet nem indítottak, illetve a bíróság a keresetet elutasította, az eljárási költségek végrehajtására a 17/2015. (11.16.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azaz a birtokvédelmi eljárásban részt vevő fél a Két. 127. § (1) bekezdés alapján kérheti a végrehajtás megindítását, ha a határozat - a Két. 126. §-a szerint - végrehajtható, azaz a határozatban foglalt kötelezettségeket a kötelezett személy
- határidőre nem teljesítette,
- a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.
- a Ptk. szerinti hasznok, károk és költségek kérdésében hozott határozat rész végrehajtására
vonatkozó szabályok:
1. A határozat Ptk. szerinti hasznok, károk és költségek kérdésében hozott döntésének végrehajtására halasztó hatálya
- van annak, ha a birtokvédelemmel érintett valamely fél keresetet indít
- a birtoklás vagy
- a hasznok, károk, és költségek
kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
- nincs annak, ha a birtokvitával érintett valamely fél keresetet indít a birtoklás kérdésében akkor, ha a jegyző a határozatában nem rendelkezett a Ptk. szerinti hasznok, károk költségek tekintetében is.
2. A bíróság a birtokvédelem tárgyában hozott jegyzői határozat megváltoztatása érdekében indított perben hozott döntését - annak eredményétől függetlenül - nem a jegyző, hanem a bíróság hajtja végre.
3. Ha a felek keresetet nem indítottak, a hasznok, károk, költségek végrehajtására a 17/2015. (11.16.) Korm. rendelet 24. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azaz a birtok- védelmi eljárásban részt vevő fél a Két. 127. § (1) bekezdés alapján kérheti a végrehajtás megindítását, ha a határozat - a Két. 126. §-a szerint - végrehajtható, azaz a határozatban foglalt kötelezettségeket a kötelezett személy
- határidőre nem teljesítette,
- a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett.


Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban
- A végrehajtási eljárásban hozott jegyzői döntés elleni jogorvoslat elbírálására a megyei kormányhivatal jogosult. /Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés/


Kapcsolódó jogszabályok és jogszabályhelyek
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,
- az 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.


Hatósági feladat- és hatásköröket meghatározó jogszabályhely:
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. §,
- a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Kormányrendelet,


Illeték és költség
- Az eljárás 3000 Ft illeték köteles, mely költséget a birtokvédelmi eljárás kezdeményezőjének kell az eljárás megindítása előtt megfizetnie.
- Az eljárás során felmerült költségek lehetséges körét a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdése tartalmazza.
- A költségeket viseléséről a jegyző a birtokvédelmi eljárás során hozott határozatában dönt a Kormányrendelet 25. § (2) bekezdés szerint.


Elintézési határidő
Az elintézési határidő: 15 nap.
(Ha az eljárás lefolytatása érdekében tolmács kirendelése válik szükségessé, az eljárási határidő 30 nap)

Ügyintéző:

Név Iroda Telefon E-mail
Tóth Gábor 126 06/28-588-622 toth.gabor@veresegyhaz.hu

 


Határozathozatal
Határozattal kell rendelkezni:
- a birtokvédelem iránti kérelem elutasításáról,
- a birtokvédelem iránti kérelem jóváhagyásáról.

Birtokvédelmi kérelem letöltése >>