Szálláshely üzemeltetés engedélyezése

SZÁLLÁSHELY-ÜZEMELTETÉS BEJELENTÉSE

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:

− a szálláshely szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009 (X.20) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. R.).

-Veresegyház Önkormányzat Képviselő-testülete a 8/1996. (XII.18.) ÖR. számú rendelete  az idegenforgalmi adóról

-Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007(XII.19.) önkormányzati rendeletének az építményadóról

Illetékesség: Veresegyház közigazgatási területe

Hatáskör jogosultja: jegyző

A tevékenység akkor végezhető, ha a  megkezdést megelőzően bejelentik a település jegyzőjéhez.

Fizetendő díjak, illetékek:

Bejelentés köteles tevékenység esetében 3.000.-Ft illetéket  10402991-49565452-57481076 számlaszámra kell utalni. 

Eljárási határidő:

Bejelentés köteles tevékenységnél 8 nap. (a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 23.§ (1) alapján)

 

SZÁLLÁSHELY TÍPUSOK:

 1. egyéb szálláshely:nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített épületben, de szálláshely-szolgáltatási céllal és nem magánszemély vagy nem egyéni vállalkozó által hasznosított, önálló rendeltetési egységet képező épületrész, ahol az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülhetnek, illetve a szobák száma legfeljebb huszonöt, és az ágyak száma legfeljebb száz,
 2. falusi szálláshely:a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 1/3. mellékletében (a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet parti és partközeli településeinek jegyzéke) nem szereplő települések, valamint a természetes gyógytényezőkről szóló külön jogszabály alapján törzskönyvezett gyógyhelyek kivételével az 5000 fő alatti településeken, vagy a 100 fő/km2 népsűrűség alatti területeken található olyan magánszálláshely vagy egyéb szálláshely, amelyet úgy alakítottak ki, hogy abban a falusi életkörülmények, a helyi vidéki szokások és kultúra, valamint a mezőgazdasági hagyományok komplex módon, adott esetben kapcsolódó szolgáltatásokkal együtt kerüljenek bemutatásra,
 3. kemping:az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített, külön zárt területen működő szálláshelytípus, amelyben szállás céljából a vendégek és járműveik számára elkülönült területet (a továbbiakban: területegység), illetve üdülőházat (a továbbiakban együtt: lakóegység) és egyéb kiszolgálólétesítményeket és szolgáltatásokat [így különösen: tisztálkodási, mosási, főzési, egészségügyi célokat szolgáló vizesblokk, energiaellátás, digitális információ (WIFI), portaszolgálat] biztosítanak, és amely legalább kilenc lakóegységgel rendelkezik,
 4. közösségi szálláshely:az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben az egy szobában található ágyak külön-külön is hasznosításra kerülnek, s ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább három, az ágyak száma legalább tizenkettő,
 5. magánszálláshely:az a nem kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, magánszemély vagy egyéni vállalkozó által hasznosított lakás vagy üdülő, illetve azok egy lehatárolt részének és hozzátartozó területének hasznosítása, ahol a szobák száma legfeljebb nyolc, és az ágyak száma legfeljebb tizenhat,
 6. panzió:az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy,
 7. szálloda:az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely és reggeli szolgáltatása mellett egyéb szolgáltatásokat is nyújtanak a szálláshely-szolgáltatás keretében, és ahol a hasznosított szobák száma legalább tizenegy,
 8. üdülőháztelep:az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából, közművesített területen létesített szálláshelytípus, amelyben a vendégek részére a szállást különálló épületben vagy önálló bejárattal rendelkező épületrészben (üdülőegységben) nyújtják, amennyiben az e célra hasznosított szálláshelyek száma eléri a hármat, függetlenül a szobák vagy ágyak számától.

 

A szálláshely szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a Korm. R előírt követelményeknek, ebben fontos a rendelet mellékletének tartalma is.

NYILVÁNTARTÁS:

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységről a jegyző nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az Önkormányzat honlapján (www. veresegyhaz.hu) közzétételre kerül.

 A TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE:

A bejelentés megtétele illetve a kérelem benyújtása cégek, egyéni vállalkozók számára elektronikus formában az önkormányzati hivatali portál szolgáltatás igénybe vételével történik a http://ohp.asp.lgov.hu  portálon keresztül. Csak magánszemélyek részére van lehetőség papír alapú adathordozón a kérelem benyújtására

 

 BEJELENTÉSHEZ MELLÉKELNI KELL

 

 • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
 • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
 • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • a szálláshelykezelő szoftver meglétét igazoló dokumentumot
 • vállalkozói igazolványt vagy cégkivonatot/végzést és aláírási címpéldányt
 • 000.- Ft értékű illeték lerovását

SZÁLLÁSHELYKEZELŐ SZOFVER

A működés megkezdésétől haladéktalanul használnia kell az üzemeltetőnek – ahogy már fentebb is olvasható – a bejelentéssel egyidejűleg a szoftver meglétét igazoló dokumentum meglétét a jegyzőhöz történő bejelentéskor igazolni kell.  Az erre szóló szerződés megkötéséhez és ennek működtetéséhez a szolgáltatónak fel kell vennie a kapcsolatot Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal.

 

STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁS:

Az egyéb/magán szálláshely szolgáltató a tárgyévet követő év január 31.-ig köteles írásban adatot szolgáltatni a jegyzőnek a tárgyévben fogadott vendégek és az általuk eltöltött vendég éjszakák számáról, külföldi vendég-belföldi vendég megbontásban. Az adatszolgáltatás személyes adatot nem tartalmazhat. (Nyomtatvány letölthető) Az egyéb/magán szálláshely szolgáltató kivételével a többi szálláshely szolgáltató a KSH felé köteles adatot szolgáltatni.

JOGSZABÁLYI MEGFELELŐSÉG

A Korm. R  2019. június 28-án több ponton módosult a 155/2019. (VI. 27.) Korm. rendelettel ( továbbiakban: Mód. R.) (e tájékoztató már annak megfelelően készült el),  azonban azon szálláshely-szolgáltatók , amely a  a Mód. R. hatálybalépésekor szálláshely-szolgáltatási tevékenységüket már bejelentette, illetve működési engedéllyel rendelkezik, a jegyző részére 2019. november 30. napjáig benyújthatják  szükséges bejelentési és üzemeltetési követelmények megfelelőségéről szóló nyilatkozatot valamint a fentebb szereplő szoftver meglétét igazoló dokumentumot.

Jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén – ha felszólítás ellenére sem állítja helyre a jogszerű állapotot – pénzbírság szabható ki amelynek mértéke szálláshelytípustól függő.

IDEGENFORGALMI ADÓ

A szálláshely hasznosítója mindazoktól a magánszemélyektől, akik nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát töltenek személyenként és vendégéjszakánként 500,-Ft-ban idegenforgalmi adót köteles beszedni. Az adóbeszedésre kötelezettnek az adóköteles bevételszerző tevékenységet a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül a települési önkormányzat jegyzőjének (továbbiakban: adóhatóság) be kell jelenteni. A bejelentést írásban kell megtenni és az adóbeszedést követő hó 15-ig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetni. (Mentes az adófizetési kötelezettség alól az 1990. évi C. törvény 31. § felsorolt személy.)

 

ÉPÍTMÉNYADÓ

Építményadót kell fizetnie az ingatlant szálláshely szolgáltatásra használó tulajdonosnak, illetve haszonélvezőnek amennyiben ő végzi a gazdasági tevékenységet, továbbá az erre használt építményt a 239/2009 (X.20) Korm. rendeletben foglalt szálláshellyé kell minősíttetnie. Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete, az adómérték 1.500,- Ft/m2/év.

Mentességet kapnak az építményadó megfizetése alól a Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2007(XII.19.) önkormányzati rendeletének 6. §-ában felsorolt építmények.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az ügy kérelemre indul, a bejelentés elektronikus úton nyújtható be.

 1. január 27.

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Ügyintéző: