Tájékoztatás a 300 m2 hasznos alapterületű lakóépület építésének egyszerű bejelentéséről

Az építtető az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a kivitelezés megkezdése előtt tizenöt nappal a 155/2016. (VI.13.) Korm. rendeletben meghatározott mellékletek feltöltésével egyidejűleg bejelenti az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI.28.) Korm. rendelet kérelem benyújtására vonatkozó szabályai szerint az ÉTDR (építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszer) rendszeren keresztül az építésfelügyeleti hatóságnak.

A bejelentés megtörténtéről az építésfelügyeleti hatóság küld tájékoztatást a telek fekvése szerinti területi szakmai kamarának, a telek fekvése szerinti települési önkormányzat polgármesterének, valamint a telek tulajdonosának, amennyiben nem az építtető a tulajdonosa, vagy az építtetőn kívül más személy is tulajdonjoggal rendelkezik.

Az építési tevékenység a megfelelő ÉTDR bejelentést követő 16. napon, naplóvezetési kötelezettség esetén az elektronikus építési napló készenlétbe helyezését követően megkezdhető.

Ha az egyszerű bejelentés a saját lakhatás biztosítása céljából valósul meg, akkor az építési tevékenység építési napló vezetése és az egyszerű bejelentési dokumentációtól való eltérés bejelentése, tervezői művezetés, valamint tervezői és kivitelezői felelősségbiztosítás nélkül végezhető.

Ha az építtető az elektronikus építési napló vezetése mellett dönt, akkor a naplóvezetésre vonatkozó szabályokat be kell tartani.

Amennyiben az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet nem természetes személy és nem saját lakhatásának biztosítása céljából végzi, az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni.

Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet a bejelentéstől eltérően kívánják folytatni – a 155/2016. (VI.13.) (3) bekezdésében foglaltak kivételével - akkor ezt a szándékot az eltérő megvalósítás kezdő napját megelőző napon, a változást bemutató tartalmú kivitelezési dokumentáció elektronikus építési naplóba történő feltöltésével, eseti bejegyzéssel egyidejűleg kell megtenni, ha a változás az épület alaprajzi méretét, az épület beépítési magasságát, a lakások és önálló rendeltetési egységek számát, valamint az épület telken belüli elhelyezését érinti.

Az egyszerű bejelentéshez kötött és bejelentett, hatósági bizonyítvánnyal nem rendelkező új vagy meglévő lakóépület 300 négyzetmétert meghaladó összes hasznos alapterületűre történő bővítéséhez építési engedélyt kell kérni, amennyiben az építtető nem természetes személy és az építési tevékenységet nem a saját lakhatása céljából folytatja

A bejelentés nélkül, vagy a bejelentéstől eltérően a lakóépület területe a 300 m2 összes hasznos alapterületet meghaladja, az építtető fennmaradási engedély iránti kérelmet terjeszthet elő.

Ha az építtető a fennmaradási engedély iránti kérelmet a lakóépület rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmassá válása előtt nyújtotta be, az épületet a végleges fennmaradási és továbbépítési engedély birtokában lehet továbbépíteni.

A fennmaradási és továbbépítési engedéllyel megvalósuló lakóépületre használatba vételi engedély iránti kérelmet, vagy használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelmet kell benyújtani.

Az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építésfelügyeleti hatóság állít ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba vagy az ÉTDR rendszerbe.

A lakóépület egyszerű bejelentéséről szóló rendelet alkalmazásáról bővebben a https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok linkre kattintva kaphat bővebb tájékoztatást.