Szociális, gyermekvédelmi és egészségügyi ügyek

Szociális ügyekhez tartozó általános információk / letölthető dokumentumok

Általános információk

Az önkormányzat a település lakosságának egészségügyi alapellátása érdekében Veresegyház területén 11 háziorvosi, 5 házi gyermekorvosi, 4 fogorvosi, valamint 7 védőnői körzetet alakított ki. Az önkormányzat biztosítja továbbá az iskola-egészségügyi ellátást, valamint az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásokat.

 

Egészségügyi Intézmények >>

 

Kapcsolódó jogszabályok

 1. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról
 2. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről

313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet a praxisközösségekről

4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről

49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet a területi védőnői ellátásról

26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

3/2017. (III. 3.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátásról

 

Nyomtatványok

Az egészségügyi alapellátást érintő megkeresés (kérdés, észrevétel, kérelem) benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton.

 

Ügyintézés

Ügyintézést végző szervezeti egység:

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző: Zombori Nóra

zombori.nora@veresegyhaz.hu

Telefon: 06-28-588-625

Általános információk

Veresegyház Város Önkormányzata 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programmal rendelkezik a mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, az idősek, a nők, illetve a fogyatékkal élők célcsoportok esélyegyenlőségének, az egyenlő bánásmód megteremtése érdekében.

 

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2018-2023

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2020. évi felülvizsgálat
Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2027

Kapcsolódó jogszabályok

 1. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról

 

Nyomtatványok

Az esélyegyenlőséget érintő megkeresés (kérdés, észrevétel, kérelem) benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton.

 

Ügyintézés

Ügyintézést végző szervezeti egység:

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző: Zombori Nóra

zombori.nora@veresegyhaz.hu

Telefon: 06-28-588-625

Általános információk

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A lakásfenntartási támogatást Veresegyházon természetbeni szociális ellátás formájában, a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz nyújtja az önkormányzat, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti. Ilyen kiadások: elektromos áram díja, gázdíj, víz- és csatornadíj, hulladékszállítási díj.

Lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. (Fogalommeghatározások lsd. Szoctv.)

A lakásfenntartási támogatás iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel, kiegészítve a lakás nagyságát igazoló irattal, valamint annak a szolgáltatásnak a havi számlájával, amelyre a kérelmező a támogatást kéri. A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton.

A lakásfenntartási támogatás a kérelem benyújtásának hónapja első napjától egy évre szól.

Ügyfajta: önkormányzati hatósági ügy.

Hatáskörrel rendelkező szerv: jegyző, a fellebbezés elbírálására Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

Eljárás fajta és ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

Kapcsolódó jogszabályok

 1. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról 

Nyomtatványok

Nyomtatvány letöltése >>

Ügyintézés

Ügyintézést végző szervezeti egység:

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző: Zombori Nóra

zombori.nora@veresegyhaz.hu

Telefon: 06-28-588-625

Általános információk

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló lakóhelye (a továbbiakban: utolsó lakóhely) szerinti települési önkormányzat a köztemetés költségét az önkormányzatnak megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni.

Az elhunyt személy utolsó lakóhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

A halálesetről való tudomásszerzést követően az eljáró szerv megvizsgálja, hogy van-e, illetőleg fellelhető-e az elhunyt személy eltemettetésére köteles személy [1999. évi XLIII. törvény 20. § (1) bek.]. Amennyiben ilyen személy fellelhető, határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről.

Ügyfajta: önkormányzati hatósági ügy.

Hatáskörrel rendelkező szerv: polgármester, a fellebbezés elbírálására Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

Ügyintézési határidő: 21 nap.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

Kapcsolódó jogszabályok

 1. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
 2. évi XLIII. törvény a temetőkről és a temetkezésről

63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról

 

Nyomtatványok

Írásbeli megkeresés alapján induló eljárás, a megkeresés az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül is benyújtható.

 

Ügyintézés

Ügyintézést végző szervezeti egység:

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző: Zombori Nóra

zombori.nora@veresegyhaz.hu

Telefon: 06-28-588-625

Általános információk

A tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását, gondozását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás.

Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó (Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont), továbbá az 1993. évi III. törvény 41. § (1a) és (1b) bekezdésében meghatározott személy, ha állandó és tartós ápolásra, gondozásra szoruló, tartósan beteg 18 év feletti személy otthoni gondozását, ápolását végzi.

A 18 év feletti tartósan beteg személy gondozását végző hozzátartozó részére ápolási díj akkor állapítható meg, ha

 1. az önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,
 2. a családjában (az ápolt jövedelmét nem számítva) az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át nem haladja meg,
 3. a háztartás tagjainak egyike sem rendelkezik vagyonnal,
 4. az ápolás feltételei az ápoló vagy az ápolt személy otthonában biztosítottak, amelyről minden esetben környezettanulmány készítésével győződik meg az ügyintéző. (Fogalommeghatározások lsd. Szoctv.)

Tartósan beteg az a személy, aki egészségügyi állapotára figyelemmel előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban ápolásra, gondozásra szorul.

A tartósan beteg személy egészségügyi állapotát, valamint az állandó és tartós ápolás, gondozás szükségletét a háziorvos igazolja.

Az ápolási díj iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani a szükséges mellékletekkel együtt. A kérelem benyújtható személyesen ügyfélfogadási időben, postai vagy elektronikus úton.

Az ápolási díj megállapításának és folyósításának feltételei legalább kétévente felülvizsgálatra kerülnek.

Ügyfajta: önkormányzati hatósági ügy.

Hatáskörrel rendelkező szerv: átruházott hatáskörben a polgármester, a fellebbezés elbírálására Veresegyház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jogosult.

Eljárás fajta és ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

 

Kapcsolódó jogszabályok

 1. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról

Nyomtatványok

Nyomtatvány letöltése >>

Ügyintézés

Ügyintézést végző szervezeti egység:

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző: Zombori Nóra

zombori.nora@veresegyhaz.hu

Telefon: 06-28-588-625

Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és gyermeket nevelő családok részére rendkívüli települési támogatást nyújthat.

Rendkívüli élethelyzet lehet: betegség, haláleset, elemi kár, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskolázása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, közüzemi szolgáltatások elvonásának veszélye, alapvető megélhetési gond.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak vagy életet, testi épséget veszélyeztető helyzetbe kerültek. A rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet hitelt érdemlő módon igazolni szükséges

Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ánál, egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 300 %-ánál magasabb nem lehet. A hatáskör gyakorlója jelen bekezdésben meghatározott jövedelemhatároknál kedvezőbb feltételeket is meghatározhat, azonban ebben az esetben sem lehet több a háztartás tagjainak egy főre számított nettó jövedelme a nyugdíjminimum négyszeresénél.

A rendkívüli települési támogatást készpénzben vagy természetbeni juttatásként lehet megállapítani. A rendkívüli települési pénzbeli támogatás úgy is megállapítható a jogosult számára, hogy azt a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ kapja kézhez, aki a rendeltetésszerű felhasználásról köteles gondoskodni. A rendkívüli települési támogatás természetbeni juttatásként történő megállapítás esetében a szolgáltatást nyújtó részére utalandó a támogatás.

A készpénzben megállapított rendkívüli települési támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető a hatáskör gyakorló döntése alapján. Ez különösen akkor javasolt, ha azt meghatározott célra állapítja meg a döntéshozó, vagy abban az esetben, ha a rendeltetésszerű felhasználás biztosítása érdekében a családgondozó veszi fel a pénzbeli támogatást.

A kérelemről a Szociális és Egészségügyi Bizottság, sürgős intézkedést igénylő esetekben a polgármester vagy a jegyző dönt.

Az ügyintéző a szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás során, szükség szerint környezettanulmányt végez.

Letölthető nyomtatvány

Kérelem letöltése >>

A nyomtatvány az alábbi linken is elérhető és beküldhető https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .
Az elektronikus ügyintézésről itt olvashat https://www.veresegyhaz.hu/onkormanyzati-hivatali-portal-hasznalata

Jogorvoslatról lehetőség

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de az Igazgatási Osztályon benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 Vonatkozó jogszabályok

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) sz. önkormányzati rendelete

 Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintéző

Rados Emma 126. szoba 06-28-588-611 rados.emma@veresegyhaz.hu

A szociális ellátásokról szóló Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI. 28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) célja, hogy Veresegyház Város közigazgatási területén a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében - Veresegyház Város Önkormányzata teherbíró képességének figyelembevételével - meghatározza az önkormányzat által biztosított szociális ellátások formáit, és a szociális ellátásokra való jogosultság feltételeit. A szociális ellátás biztosítása során érvényesíteni kell az egyének önmagukért és családjukért viselt felelősségét. A települési önkormányzat a szociális gondoskodás feltételeinek biztosításával összefüggő feladatainak ellátása során együttműködik az egyházi és civil szervezetekkel.

Az önkormányzat a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek és gyermeket nevelő családok részére rendkívüli települési támogatást nyújthat.

Rendkívüli élethelyzet lehet: betegség, haláleset, elemi kár, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartása, a gyermek beiskolázása, a gyermek fogadásának előkészítése, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartás biztosítása, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítése, közüzemi szolgáltatások elvonásának veszélye, alapvető megélhetési gond.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak vagy életet, testi épséget veszélyeztető helyzetbe kerültek. A rendkívüli, létfenntartást veszélyeztető élethelyzetet hitelt érdemlő módon igazolni szükséges.

Az ellátás megállapításánál figyelembe vehető egy főre számított havi családi jövedelemhatár a szociális vetítési alap összegének 300 %-ánál (85.500.-Ft), egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén annak 400 %-ánál (114.000.-Ft) magasabb nem lehet. A hatáskör gyakorlója jelen bekezdésben meghatározott jövedelemhatároknál kedvezőbb feltételeket is meghatározhat, azonban ebben az esetben sem lehet több a háztartás tagjainak egy főre számított nettó jövedelme a szociális vetítési alap 600 %-ánál (171.000.-Ft).

A rendkívüli települési támogatást pénzbeli vagy természetbeni juttatásként lehet megállapítani. A rendkívüli települési támogatás úgy is megállapítható a jogosult számára, hogy azt a családsegítő kapja kézhez, aki a rendeltetésszerű felhasználásról köteles gondoskodni.

A rendkívüli települési támogatás felhasználásáról elszámolás kérhető a hatáskört gyakorló döntése alapján. Ez különösen akkor javasolt, ha azt meghatározott célra állapítja meg a döntéshozó, vagy abban az esetben, ha a rendeltetésszerű felhasználás biztosítása érdekében a családgondozó veszi fel a pénzbeli támogatást.

Az ügyintéző a szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás során, szükség szerint környezettanulmányt végez.

A nyári táborozáson és az osztálykiránduláson való részvétel támogatására az az általános és középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek jogosult, aki

a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak.

A nyári táborozási támogatás kérelem minden év április 1-től május 15-ig, az osztálykirándulás támogatási kérelem minden év április 1-től május 15-ig és szeptember 1-től szeptember 15-ig nyújtható be formanyomtatványon, a Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán.

A kérelemről a szociális ügyekkel foglalkozó bizottság, sürgős intézkedést igénylő esetekben a polgármester vagy a jegyző dönt.

Letölthető nyomtatványok:

A nyomtatvány az alábbi linken is beküldhető https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .
Az elektronikus ügyintézésről itt olvashat https://www.veresegyhaz.hu/onkormanyzati-hivatali-portal-hasznalata

Jogorvoslatról lehetőség

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de az Igazgatási Osztályon benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) sz. önkormányzati rendelete

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintéző

Rados Emma 126. szoba 06-28-588-611 rados.emma@veresegyhaz.hu
Holósi Ildikó 122. szoba 06-25-588-608 holosi.ildiko@veresegyhaz.hu

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek, és - ha a törvényben foglalt feltételeknek megfelel - a szünidei gyermekétkeztetésnek,
b) a természetbeni támogatásnak. A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel alapösszegű vagy emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít,
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek

az igénybevételére. 

A gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének a 180%-át (51.300.-Ft),
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek (a nagykorúvá vált gyermek:

- középfokú nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy

- felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be; és

a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válását megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.);

b) a szociális vetítési alap összegének 165%-át (47.025.-Ft) az a) pont alá nem tartozó esetben,

feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen a gyermekvédelmi törvényben meghatározott értéket.

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek után a gyermek családbafogadó gyámjául kirendelt hozzátartozó pénzbeli ellátásra jogosult, ha

a) a gyermek tartására köteles, és
b) nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban, időskorúak járadékában vagy olyan ellátásban részesül, amely a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozik.

 

Letölthető nyomtatvány:
Adatlap letöltése >> A) lap  

A nyomtatvány az alábbi linken is elérhető és beküldhető https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .
Az elektronikus ügyintézésről itt olvashat https://www.veresegyhaz.hu/onkormanyzati-hivatali-portal-hasznalata

https://kormany.hu/dokumentumtar/gyermekvedelmi-ellatasok-igenylesehez-kapcsolodo-formanyomtatvanyok

Nyilatkozat pénzbeli kifizetés módjáról >>

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet

A hátrányos helyzet és a halmozottan hátrányos helyzet megállapításának célja, hogy a leginkább rászoruló gyermekek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény alapján járó ellátásokon felül további kedvezmények, támogatások, segítő pályázatok igénybevételére váljanak jogosulttá.

Tájékoztató HH és HHH kedvezményekről, nyári gyermekétkeztetés igénylésről>>

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családbafogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú - (alacsony iskolai végzettség, melynek igazolása a kérelmen megtett önkéntes nyilatkozattal történik),
b) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket nevelő szülők bármelyike vagy a családbafogadó gyám a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (szociális törvény) szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a fővárosi és megyei kormányhivatal állami foglalkoztatási szervként eljáró járási hivatala - (alacsony foglalkoztatottság, melynek fennállását az eljáró hatóság ellenőrzi),
c) a gyermek szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben, vagy az eljárás során felvett környezettanulmány szerint félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéshez szükséges feltételek - (elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmény).

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében a fenti három körülmény közül (alacsony iskolai végzettség; alacsony foglalkoztatottság; elégtelen lakókörnyezet, lakáskörülmény) legalább kettő fennáll. 

Letölthető nyomtatvány:
Adatlap letöltése >> B) lap  

A nyomtatvány az alábbi linken is elérhető és beküldhető https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap .
Az elektronikus ügyintézésről itt olvashat https://www.veresegyhaz.hu/onkormanyzati-hivatali-portal-hasznalata

https://kormany.hu/dokumentumtar/gyermekvedelmi-ellatasok-igenylesehez-kapcsolodo-formanyomtatvanyok

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap.

Sommás eljárásnak csak akkor van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott, tehát a döntés meghozatalához szükséges minden információ rendelkezésre áll  és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél.

 Jogorvoslatról lehetőség

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályához címzett, de az Igazgatási Osztályon benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 Vonatkozó jogszabályok

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet

 Szünidei gyermekétkeztetés

 A szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére az iskolai szünidő, valamint az óvoda és bölcsőde ezen időszakoknak megfelelő zárva tartás időtartamára eső munkanapokon a települési önkormányzat déli meleg főétkezést biztosít ingyenesen a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű részére.

Valamennyi, a szünidei gyermekétkeztetést igénybe vevő gyermek után külön-külön nyilatkozatot kell kitölteni. 

Letölthető nyomtatvány

Nyilatkozat őszi, téli, tavaszi szünidő >>

Nyilatkozat nyári szünidő >>

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénylésről >> 

 Vonatkozó jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet

328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet >> 7. melléklet NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Milyen költségei vannak az eljárásoknak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintéző

Rados Emma 126. szoba 06-28-588-611 rados.emma@veresegyhaz.hu

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociálisan rászorult családok részére, az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésének biztosításához természetbeni juttatásként tüzelőfát biztosíthat.

Tüzelőfa juttatásra az a család jogosult:

a) akinek lakásában (egy lakcímen ténylegesen tartózkodók közössége) az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 100.000,- Ft-ot,
b) ahol az egyedül élő havi nettó jövedelme nem haladja meg a 140.000,- Ft-ot,
c) ahol a legfeljebb kétfős háztartásban legalább az egyik személy életkora a 80. évet eléri, jövedelemhatártól függetlenül.
d) aki a tüzelőfa feldarabolásáért és kiszállításáért 20.000 Ft összeget előre befizet.

Rendkívüli helyzetben, amikor a kérelmező család tartósan tüzelő és fűtés nélkül maradt, amely létfenntartásukat, egészségi állapotukat súlyosan veszélyezteti, soron kívüli intézkedésként dönthet a polgármester vagy a jegyző az ellátás azonnali biztosításáról.

Nem részesülhet tüzelőfa juttatásban, akinek termálfűtés igénybevételére van lehetősége. Nem részesülhet továbbá az ellátásban az a kérelmező sem, aki lakásának fűtésére – arra alkalmas berendezés hiányában - nem tud szilárd tüzelőanyaggal történő fűtési módot alkalmazni vagy hobby sütéshez, főzéshez kívánja a tűzifát használni.

Az ügyintéző a szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás során, szükség szerint környezettanulmányt végez.

 Letölthető nyomtatvány

Kérelem letöltése >>

 Jogorvoslatról lehetőség

A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de az Igazgatási Osztályon benyújtandó, illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést indokolni kell.

 Vonatkozó jogszabályok

 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális ellátásokról szóló 10/2006. (VI. 28.) sz. önkormányzati rendelete

 Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás költség- és illetékmentes.

Ügyintéző:

Moczár Inez 116 06/28-588-600 moczar.inez@veresegyhaz.hu

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyfélfogadás időpontjai:

Hétfő: 08:00-12:00 13:00-18:00

Szerda: 08:00-12:00 13:00-16:00

Péntek: 08:00-12:00