Talajterhelés

Talajterhelési díjban díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és a kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát-, ammónium-, szulfát-, kloridtartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot-felmérés keretében mért értékeket.

Az adó alapja:
(1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolás célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(2) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1.200,- Ft/m3.
(3) Veresegyház Város területérzékenységi szorzója: 1,5.

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (1) bekezdésben meghatározott alapja, a (2) bekezdésben meghatározott egységdíj valamint a (3) bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.

A talajterhelési díj számításának részletes szabályait a Knytv. 3. számú melléklete határozza meg.

A talajterhelési díj bevallása, megfizetése
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig.
(2) A bevallást a kibocsátónak az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon kell teljesítenie.
(3) A bevalláshoz - amennyiben a kibocsátó kedvezményt kíván igénybe venni, illetve csökkenteni a díj alapját- az alábbi dokumentumot kell csatolni:
a.) szennyvíztárolóból elszállított szennyvíznek a szállító által kiadott számla másolatát,
b.) locsolási célú felhasználásnál a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát.
(4) A talajterhelési díjat Veresegyház Város Önkormányzat számlavezető bankjánál vezetett talajterhelési díj számlájára csekken, illetve átutalással kell teljesíteni.
(5) A díj az Önkormányzat költségvetésében meghatározott Környezetvédelmi Alap bevételét képezi. Az Alap felhasználását az Önkormányzat 11/2003. (XII.17.) ÖR. sz. rendelete szabályozza.

2003. évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról
Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
A talajterhelési díjról szóló 7/2012.(II.22.) önkormányzati rendelete.
Veresegyház Város Önkormányzatának Talajterhelési díj számlájára (10402991-49565452-57481117) kell teljesíteni.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646

Ügyintéző neve

Szatmári Csilla
idegenforgalmi adó, talajterhelési díj ügyintéző
Telefon: +36 (28) 588-618
E-mail: szatmari.csilla@veresegyhaz.hu