Talajvízkutak engedélyezése

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együttesen teljesíti:

  •  a kormányrendelet szerinti védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és 500 m3/év vízigénybevételt meg nem haladóan kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, 
  • épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja, és
  • nem gazdasági célú vízigény.

A vízjogi létesítési engedély nélkül megépített vízilétesítményekre - az ásott és fúrt kutakra vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

 

A rendelkezés szerint az építtető (tulajdonos) mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a 2020. július 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb  2023. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.

 

A kút jegyzői engedélyezésének feltétele

a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése,

a kormányrendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése,

a fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén – az illetékes vízügyi hatóságnak szakértőként történő bevonásával – annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a fennmaradási engedélykérelemmel érintett talajvízkút vízgazdálkodási, környezet- vagy természetvédelmi szempontból káros és ez átalakítással sem szüntethető meg, a kérelem elutasítása mellett, az építtetőt a létesítmény megszüntetésére (elbontására) kell kötelezni.

A megszüntetésre irányuló hatósági intézkedés esetén a hatósági előírás teljesítésének igazolásaként be kell mutatni azokat a terveket, vagy egyéb műszaki dokumentumokat, amelyekből a jogellenes és káros állapotnak a megszüntetése megállapítható.

A vízjogi fennmaradási engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció

- Az engedélyezési eljárás illetékmentes

A vízjogi létesítési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet I. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció

- Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

A vízjogi létesítési engedély feljogosít vízi létesítmény megépítésére, de az üzemeltetési engedély megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít. 

A kút létesítése csak jogerős vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető meg! 

A kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt legalább 8 nappal értesítenie kell a hatóságot. 

A kút kivitelezési munkáit a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdés szerinti szakképesítésű kivitelező végezheti. 

A vízjogi megszüntetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges:

 

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet III. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció

- Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

 

Megszüntetési engedély szükséges az engedély nélkül létesített, engedély nélkül üzemeltetett vagy a már használaton kívüli vízilétesítmény szabályos eltömedékelésére.

A vízi létesítmény használatához/fennmaradásához vízjogi üzemeltetési engedély szükséges. 

A létesítési engedély alapján megépített, de üzemeltetési engedély nélkül üzemeltetett vízilétesítmény esetén a vízügyi hatóság intézkedik, hogy a vízhasználat, illetve az üzemeltetés jogszabálynak megfelelő legyen. 

A vízjogi üzemeltetési engedélykérelemhez az alábbi mellékletek benyújtása szükséges: 

- Tulajdonos(ok) hozzájáruló nyilatkozata, amennyiben más az építtető/kérelmező személye

- Az ingatlan igénybevételére, használatára vonatkozó szerződés, amennyiben az üzemeltető nem az ingatlantulajdonos

- A közmű üzemeltetőjének hozzájárulása, ha a vízi létesítmény közműveket érint

- A 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. számú melléklet II. pontjában részletezett tartalmú dokumentáció

- Az engedélyezési eljárás illetékmentes.

1995 évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

101/2007. (XII.23.) KvVM rendelet a felszín alatti vízkészletekbe történő beavatkozás és vízkútfúrás szakmai követelményeiről

147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról

223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

41/2017. (XII.29.) BM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról

Veresegyház Város Polgármesterének Veresegyház Város környezetvédelméről szóló 26/2020. (XI.27.) önkormányzati rendelete

Ügyintézést végző szervezeti egység

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző:

Holósi Ildikó

06 (28) 588-608

holosi.ildiko@veresegyhaz.hu