Idegenforgalmi adó


Adókötelezettség terheli azt a személyt, aki nem állandó lakosként Veresegyház Város Önkormányzata illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

A fizetendő adót a szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó, a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján szedi be.

Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is köteles befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta

Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 590 Ft.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 31. § alapján adókötelezettség alól mentes:
a) a 18. életévét be nem töltött magánszemély;
b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély;
c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése, vagy a településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv. 37. §-ának (2) bekezdése szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, továbbá
d) aki az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja];
e) az egyház tulajdonában lévő épületben, telken vendégéjszakát - kizárólag az egyház hitéleti tevékenységében való részvétel céljából - eltöltő egyházi személy.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adóbeszedésre kötelezett adózónak az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az adómentes és adóköteles vendégéjszakákról a tárgyhónapot követő hó 15-ig kell a bevallást benyújtania elektronikus úton.

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

A beszedett idegenforgalmi adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján meghatározott módon és határidőben Veresegyház Város Önkormányzatának Tartózkodási Idő Utáni Idegenforgalmi Adó Számlájára (10402991-49565452-57481069) kell teljesíteni.

Az idegenforgalmi adót az adózónak a beszedést követő hó 15. napjáig kell az adóhatósághoz befizetnie.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.

Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646


Ügyintéző neve
Szatmári Csilla adóügyi főelőadó
Telefon: +36 (28) 588-618
E-mail: szatmari.csilla@veresegyhaz.hu