Társasházak törvényességi felügyelete

A társasházak törvényességi felügyeletét a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény a társasház címe szerint illetékes jegyző hatáskörébe utalja.

Összeférhetetlenségi ok merül fel, és a jegyző nem vehet részt abban az eljárásban, amelyben a jegyző illetékességi területén működő helyi önkormányzat, képviselő-testület, azok szerve vagy érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezet társasházi tulajdonostársként, vagy azok érdekeltségi körébe tartozó gazdálkodó szervezete közös képviselőként vagy a társasház társasházkezelőjeként az eljárás érintettje.

A jegyző hivatalból ellenőrzi, hogy a társasház

- alapító okirata, szervezeti-működési szabályzata és azok módosítása megfelel-e a jogszabályoknak,

- működése, közgyűlési határozata megfelel-e a jogszabályoknak, az alapító okiratnak és szervezeti-működési szabályzatnak, és

- működése megfelel-e a közgyűlési határozatokban foglaltaknak.

 

Ha a társasház működése nincs összhangban a törvényi előírásokkal, a társasházat felhívja a működés törvényességének helyreállítására.

 

Az eljárás megindítására rendelkezésére álló idő: az eseményről történő tudomásszerzéstől számított
30 nap, de legfeljebb az esemény bekövetkezésétől számított 1 év.

 

Bejelentéssel élhetnek:

- a társasházi tulajdonostárs, vagy meghatalmazottja, valamint

- a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke (a továbbiakban együtt: közös képviselő)

 

A bejelentéshez csatolni kell:

- amennyiben a bejelentő társasházi tulajdonostárs, a tulajdonjogát igazoló, legalább nem hiteles és 30 napnál nem régebbi tulajdonilap-másolatot, ha meghatalmazottja jár el, akkor a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti meghatalmazást,

- amennyiben a bejelentő a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési határozatot tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyv-kivonatot

 

Az eljárás nem irányulhat a társasház működésének gazdaságossági vagy célszerűségi szempontból való ellenőrzésére.

A törvényességi felügyelet nem terjed ki az olyan ügyre, amelyben bírósági, hatósági eljárásnak van helye.

Ennek megfelelően:

  • a közgyűlés határozatát – ha az az alapító okiratba, vagy a szervezeti-működési szabályzatba ütközik vagy a kisebbség jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, bármely tulajdonostárs keresettel élhet és kérheti a bíróságtól a határozat érvénytelenségének megállapítását a határozat meghozatalától számított 60 napon belül
  • a közös képviselő, illetve a számvizsgáló bizottság elnöke, tagja ellen kártérítési per indításáról vagy büntetőfeljelentés megtételéről a közgyűlés határozhat, mely esetben büntető- vagy polgári peres eljárásnak van helye
  • a rezsicsökkentések végrehajtásához kapcsolódó hirdetményekre vonatkozó mulasztások esetében a fogyasztóvédelmi hatóságnál indítható eljárás
  • a közösség és a tulajdonostárs, illetve a közösség és harmadik személy között keletkezett jogviták rendezésére permegelőző közvetítői eljárás kezdeményezhető. (A permegelőző közvetítői eljárás kezdeményezéséről közgyűlés határoz)

 

A társasházak törvényességi felügyelete során megvalósuló adatkezelés Veresegyház Város Önkormányzata és Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatának megfelelően történik.

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról,

155/2015. (VI.25.) Korm. rendelet a jegyző társasházak feletti törvényességi felügyeletének eljárási szabályairól.

A kérelem benyújtható személyesen a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban annak nyitvatartási idejében, postai úton a 2112 Veresegyház, Fő út 35. címre megküldve, illetve elektronikusan ügyfélkapun vagy az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül, mely a https://ohp.asp.lgov.hu linken.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

Igazgatási Osztály

2112 Veresegyház, Fő út 35.

Ügyintéző:

Holósi Ildikó

06 (28) 588-608

holosi.ildiko@veresegyhaz.hu