Kereskedelmi engedélyezés ügymenete

KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉHEZ ÉS MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY KIADÁSÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ

  

Vonatkozó jogszabályok:  a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény, a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

 

Illetékesség: Veresegyház város közigazgatási területe

Hatáskör jogosultja: jegyző

 

Fizetendő díjak, illetékek:

Bejelentés köteles tevékenység esetében 3.000.-Ft illetéket  10402991-49565452-57481076 számlaszámra kell utalni.  Működési engedély kérelem esetén illeték mentes.

 

Eljárási határidő:  25 nap. (A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet  2/A. § -a alapján.)

 

Szakhatósági eljárásért fizetendő díjak, a fizetés módja

Szakhatósági eljárás szükségessége esetén igazgatási szolgáltatási díjat közvetlenül a szakhatóságnál kell megfizetni.

 

A bejelentés megtétele illetve a kérelem benyújtása cégek, egyéni vállalkozók számára elektronikus formában az önkormányzati hivatali portál szolgáltatás igénybe vételével történik a http://ohp.asp.lgov.hu  portálon keresztül. Csak őstermelők, kistermelők (magánszemélyek) részére van lehetőség papír alapú adathordozón a kérelem benyújtására.

 

 1. a BEJELENTÉS és a KÉRELMEZÉS menete

 

A kereskedelmi tevékenység bejelentésre illetve engedélyezése kérelemre indul. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a – teljes körű adattartalommal feltöltött és mellékletekkel szabályosan ellátott - bejelentést követően megkezdhető a működés. A működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető. A fent hivatkozott törvény 3. melléklete meghatározza a kizárólag üzletben forgalmazható (ún.:működési engedélyes) termékek körét (de lentebb részletezve).

 

 

A kérelemhez mellékelni kell:

 • külön engedélyt amennyiben szükséges (részletek lentebb)
 • Vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,
 • Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot/végzést  és aláírási címpéldányt
 • Nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével), (pl. bérleti szerződés, társtulajdonos hozzájárulása);
 • Haszonélvezet esetében – ha nem a haszonélvező a kérelmező – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot;
 • Közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot,
 • Képviseleti eljárás esetén írásbeli meghatalmazást
 • Vásárlók könyvét hitelesítésre (ezt az igazolás átvételekor kell bemutatni).

 

 

A kizárólag üzletben,  működési engedély birtokában forgalmazható termékek:

 • a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszélyes anyagok és keverékek;
 • az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó termékek;
 • állatgyógyászati készítmények és hatóanyagaik;
 • fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gázspray, pirotechnikai termék, a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló kormányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termékek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termékek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel;
 • növényvédő szerek és hatóanyagaik;
 • nem veszélyes hulladék;
 • Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag.

 

 

A Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Osztály külön engedélyével forgalmazható élelmiszerek:

Az alábbi élelmiszerek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához (a külön engedélyt igénylő élelmiszerekről szóló 57/2010.(V.7)  FVM rendelet alapján) a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya (2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. telefon: 06-28-512-465) külön engedélye szükséges:

 

 

 A

 B

 1.

 Termékkör

 Élelmiszer, melynek kiskereskedelmi forgalomba hozatalához külön engedély szükséges

 2.

 Hús- és hentesáru

 friss hús*

 3.

 Hal

 friss halászati termék, az élő hal kivételével*

 4.

 Tej, tejtermék

 nyerstej, valamint a hűtést igénylő tej és tejtermék*

 5.

 Meleg, hideg étel**

 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény Mellékletének 71. pontjában meghatározott vendéglátó-ipari termék, az italok kivételével

 6.

 Cukrászati készítmény, édesipari termék

 azon hűtést igénylő cukrászati készítmények, amelyek forgalomba hozatala az előállítás helyén, illetve házhoz szállítással történik, a végső fogyasztó részére

 7.

 Egyéb élelmiszer

 békacomb, élő kagyló, élő tüskésbőrű, tengeri csiga*

 * Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács (2004. április 29.) 853/2004/EK rendelete szerint,

**62/2011 (VI.30.)VM rendelet a vendéglátóipari termékek előállításának és forgalmazásának feltételeiről

 

 

 1. A KERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁS

2.1. A hatóság a bejelentés megérkezését követően  ellenőrzi, hogy a bejelentés megfelel-e a jogszabályokban meghatározott követelményeknek, és a bejelentés megérkezésétől számított 25 napon belül igazolás megküldésével értesíti az ügyfelet a nyilvántartásba vételről.

2.2.

A nyilvántartásba vételről értesül a kérelmező és a jogszabályban meghatározott feltételek esetén:

 • az érintett szakhatóságok,
 • a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
 • a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőség,
 • az illetékes rendőrkapitányság,
 • jövedéki termék esetében a NAV Pest Megyei Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága,

 

2.3. Ha a kereskedelmi tevékenység a tájékoztatott hatóságok feladat- és hatáskörét a jogszabályban megjelölt szempontok szerint érinti, az érintett hatóság a bejelentés kézhezvételétől számított 30 napon belül hatósági ellenőrzést folytat le, melynek eredményéről a hatóságok az ellenőrzést követő 8 napon belül tájékoztatják a jegyzőt.

2.4. Ha a bejelentés nem felel meg a meghatározott követelményeknek, a jegyző a bejelentés hiányainak megjelölése mellett figyelmezteti a szolgáltatót a tevékenység bejelentés nélküli folytatásának jogkövetkezményeire.

 

 

 1. ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS MŰKÖDÉSI ENGDÉLY KIADÁSA ESETÉN

 

 1. Eljárás megindításáról szóló értesítés megküldése az ismert ügyfelek részére 8 napon belül
 2. Ha a kérelem hiányosan került benyújtásra, a hatóság a pótolandó dokumentum megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet 8 napon belül.
 3. Az üzlet és az üzlettel közvetlenül szomszédos, az üzlettel közös telekhatárú ingatlanok tulajdoni lapját hivatalból beszerzi a hatóság.
 4. Amennyiben a kereskedő helyszíni szemle megtartását kérte, a kérelem beérkezését követően a hatóság helyszíni szemlét tűz ki, amelyről a kitűzött időpont előtt 15 nappal írásban értesíti az ügyfeleket és szakhatóságokat.
 5.   Amennyiben a kereskedő a helyszíni szemle megtartását nem kérte, a jegyző szerzi be a szakhatóságok állásfoglalását.
 6.   A hatóság a működési engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli
 • a kérelmezővel;
 • az üzlet és a közvetlenül szomszédos - az üzlettel közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultakkal –társasház esetén a közös képviselővel-
 • az eljárásban közreműködött hatóságokkal
 • a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőséggel
 • a Pest Megyei Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Felügyelőséggel,
 • az illetékes rendőrkapitánysággal,
 • élelmiszer, takarmány, állatgyógyászati készítménynek nem minősülő állatgyógyászati termék vagy termésnövelő anyag forgalmazása esetén az Élelmiszerlánc-biztonsági Hatósággal.
 1. A hatóság a működési engedély megadásával egyidejűleg az üzletet a nyilvántartásba veszi adatait interneten közzé teszi.

 

 1. AZ ÜZLET HASZNÁLATÁRA JOGOSULT SZEMÉLYÉBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁS:

A kereskedelmi  tevékenység végzőjének személyében történő változást,  annak megfelelő igazolása mellett az új jogosult köteles bejelenteni illetve engedélyeztetni új eljárás keretében hatóságunknál a fentiek szerinti módon.

 1. EGYÉB

Tevékenységi kör módosítása esetén az engedélyezési eljárás az 1-3. pontokban meghatározottak szerint történik.

A nyilvántartásban szereplő egyéb adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul  be kell jelenteni a jegyző felé, szintén az önkormányzati hivatali portál elektronikus felületen.

 

 

 1. január 27.

 

                                                                                                              Veresegyházi Polgármesteri Hivatal

 

Ügyintéző:

 Név  Iroda  Telefon  Email
Balogh Ildikó 119 06/28-588-606 balogh.ildiko@veresegyhaz.hu