Kommunális adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a magánszemély tulajdonában lévő lakás, lakóingatlan, valamint a beépítetlen telek.

Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén az annak gyakorlására jogosult, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó alanya az a magánszemély is aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Adókedvezményben méltányosságból részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból az a magánszemély:

1) akinél a közös háztartásban együtt élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át
2) egyedülálló és a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250 %-át
3) aki a saját háztartásában három vagy ennél több kiskorú gyermeket nevel, 50 % adókedvezményben részesülhet
4) városi önkormányzat által aktív korúak ellátásában részesül
5) a városi önkormányzat által rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
6) a városi önkormányzat által közgyógyellátásban (normatív és méltányossági alapú) részesül.

Az 1) — 3) pontban meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha életvitelük, vagyoni helyzetük a szociális alapú mentesítést nem indokolja.

A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, nyugdíjszelvény, gyes, gyed, munkanélküli státusz igazolása stb.)

A kedvezményt, amennyiben a kérelmezőnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

A jogosultság fennállása esetén a kedvezmény csak a tárgyévre adható meg a tárgyévben benyújtott kérelem alapján.

Adókedvezményben részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó magánszemély.

A kedvezmény a létesítményi tűzoltóság fenntartójának, illetve az önkéntes tűzoltóság parancsnokának - a készenléti szolgálatot ellátó létesítményi, illetve önkéntes tűzoltó magánszemély - helyi adó megfizetése alóli mentesítésére vonatkozó kezdeményezése alapján történik.

A kedvezményt, amennyiben a kedvezményezettnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

Veresegyház Városban alkalmazott adómérték 30.000,- Ft/év

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2015. évi változást 2016. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás papír alapon nyújtható be.

Az ügyintézés díja vagy illetéke
Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.
Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

Papír alapú nyomtatványok

Adatbejelentő lap 

Megállapodás 

Elektronikus benyújtás esetén a nyomtatványok az alábbi linken érhetők el.

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény
Kommunális adóról szóló 7/1997. (VI.18.) önkormányzati rendelet

A kommunális adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján meghatározott módon és határidőben Veresegyház Város Önkormányzatának Kommunális Adó Számlájára (10402991-49565452-57481052) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-617
Fax: +36 (28) 588-646

Utcanév kezdőbetűje szerint  A – K-ig

Ügyintéző neve
Szűcs Tímea

kommunális adó, építményadó, telekadó ügyintéző
Telefon: +36 (28) 588-615
E-mail: szucs.timea@veresegyhaz.hu 

 

Utcanév kezdőbetűje szerint  L – Zs-ig

 

Ügyintéző neve
Leviczki Beáta

kommunális adó, építményadó, telekadó ügyintéző
Telefon: +36 (28) 588-621
E-mail: leviczki.beata@veresegyhaz.hu