Kommunális adó

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a magánszemély tulajdonában lévő lakás, lakóingatlan, valamint a beépítetlen telek.

Az adó alanya az, aki az év első napján az ingatlan tulajdonosa. Ingatlan nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog esetén az annak gyakorlására jogosult, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Az adó alanya az a magánszemély is aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Adókedvezményben méltányosságból részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból az a magánszemély:

1) akinél a közös háztartásban együtt élő családtagok egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 200 %-át
2) egyedülálló és a nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj 250 %-át
3) aki a saját háztartásában három vagy ennél több kiskorú gyermeket nevel, 50 % adókedvezményben részesülhet
4) városi önkormányzat által aktív korúak ellátásában részesül
5) a városi önkormányzat által rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
6) a városi önkormányzat által közgyógyellátásban (normatív és méltányossági alapú) részesül.

Az 1) — 3) pontban meghatározottaknak kedvezmény nem adható, ha életvitelük, vagyoni helyzetük a szociális alapú mentesítést nem indokolja.

A kedvezmény kérelem alapján történik, amelyhez a kedvezmény alapjául szolgáló dokumentumot csatolni kell (jövedelem igazolás, nyugdíjszelvény, gyes, gyed, munkanélküli státusz igazolása stb.)

A kedvezményt, amennyiben a kérelmezőnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

A jogosultság fennállása esetén a kedvezmény csak a tárgyévre adható meg a tárgyévben benyújtott kérelem alapján.

Adókedvezményben részesülhet a lakásra (lakástulajdonra, lakásbérletre) kivetett adóból a készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó magánszemély.

A kedvezmény a létesítményi tűzoltóság fenntartójának, illetve az önkéntes tűzoltóság parancsnokának - a készenléti szolgálatot ellátó létesítményi, illetve önkéntes tűzoltó magánszemély - helyi adó megfizetése alóli mentesítésére vonatkozó kezdeményezése alapján történik.

A kedvezményt, amennyiben a kedvezményezettnek több kommunális adó alá eső ingatlana van, csak egy lakóházas ingatlan (lakás) utáni adófizetésnél lehet figyelembe venni.

Veresegyház Városban alkalmazott adómérték 30.000,- Ft/év

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2015. évi változást 2016. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Az ügyintézés kezdeményezhető
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás papír alapon nyújtható be.

Az ügyintézés díja vagy illetéke
Bevallás benyújtása díj és illetékmentes.
Ügyintézési határidő
Általános ügyintézési határidő 30 nap.

A kommunális adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján meghatározott módon és határidőben Veresegyház Város Önkormányzatának Kommunális Adó Számlájára (10402991-49565452-57481052) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-617
Fax: +36 (28) 588-646

Ügyintéző neve

Szűcs Tímea

kommunális adó ügyintéző (A-K-ig utcanév szerint)
Telefon: +36 (28) 588-615
E-mail: szucs.timea@veresegyhaz.hu 

 

Fazekas Mónika

kommunális adó ügyintéző (L-Zs-ig utcanév szerint)
Telefon: +36 (28) 588-620
E-mail: fazekas.monika@veresegyhaz.hu