Követeléskezelési eljárás

Önkormányzati adóhatóságunk kiemelt és kötelező feladatként kezeli az adózók hátralékainak beszedését. Évente egy alkalommal fizetési felhívásban tájékoztatjuk adózóinkat a fennálló hátralék összegéről. Amennyiben a fennálló hátralék megfizetése nehézséget okoz részletfizetési kérelemmel fordulhat adóhatóságunk felé, mellyel elkerülheti a végrehajtási eljárás kellemetlenségeit.

Mindazokkal szemben, akik határidőre nem teljesítik fizetési kötelezettségeiket és hátralékot halmoznak fel, az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény (továbbiakban: Avt.) 30. § - ának szabályai alapján adóhatóságunk a végrehajtási eljárást - külön felhívás megküldése nélkül is - megindíthatja.

A végrehajtási eljárás keretében első lépésként az esetlegesen fennálló túlfizetés kerül átvezetésre a tartozást mutató számlára. Amennyiben túlfizetés nem áll fenn, illetve az átvezetést követően is tartozást mutat az adózó számlája, folytatódik az eljárás. A végrehajtási eljárás keretében adóhatóságunk jogszabályban meghatározott eszközök alkalmazásával lép fel a fizetési határidőt elmulasztó adózókkal szemben, folyamatosan keresve a hatékony megoldásokat a hátralékok beszedésére. A hátralékos adózó a végrehajtási eljárás során számíthat hatósági átutalási megbízás (inkasszó) benyújtására, munkabér letiltásra, ingó foglalásra, követelés-foglalásra. Nagyobb összegű tartozások esetén az ingatlantulajdonra jelzálogjog, 500 ezer forintot meghaladó kintlévőség esetén végrehajtási jog bejegyzésére kerülhet sor. Az önkormányzati adóhatóság mérlegelése alapján lehetőség van a követelés bírósági végrehajtó útján történő érvényesítésére, valamint helyi adó és gépjárműadó tartozás esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is kezdeményezheti a követelés végrehajtását. 

A végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III.19.) NGM rendelet alapján a végrehajtással kapcsolatos készkiadások, költségminimum és költségátalány megfizetése a köztartozás fizetésre kötelezettjét – az adózót –  terhelik. Az adóhatóságot a hatáskörébe tartozó végrehajtás foganatosításáért készkiadás, költségminimum és költségátalány az e rendeletben meghatározottak szerint illeti meg.

„A 8/2018. (III.19.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdése értelmében az adóhatóságot a pénzkövetelés végrehajtásának foganatosításáért – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 5 ezer forint költségátalány illeti meg, minden más e rendelet alapján felszámítható költségtől és költségtalánytól függetlenül.”

A követeléskezelési eljárás minden esetben hivatalból indul. Az adózó jogsértés esetén végrehajtási kifogással élhet az adott végrehajtási cselekmény ellen a tudomására jutásától számított 15 napon belül. 

Kapcsolódó dokumentumok

Fizetési kedvezményre, adómérséklésre vonatkozó nyomtatványok megtalálhatóak a méltányossági nyomtatványok menüben.

Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól szóló 8/2018. (III. 19.) NGM rendelet
Az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény
Az Adózás rendjéről szóló 
2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény
Bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma
Végrehajtási kifogás illetéke 5.000 Ft, melyet Veresegyház Város Önkormányzatának Illetékbeszedési Számlájára kell megfizetni, a kifogás benyújtásakor. Az illetékbeszedési számla száma: 10402991-49565452-57481076

Ügyintézési határidő
Az ügyintézés jogszabályi határidőhöz nem köthető, az elévülési időig folyamatosan kötelessége az önkormányzati adóhatóságnak az adózó tartozásának beszedése.

Fizetési határidő és számlaszám
A követeléskezelési eljárásokban a fizetési határidők már lejártak, a végrehajtási cselekmények elkerülése végett az adózó érdeke minél előbb rendezni tartozását. A befizetésekhez a számlaszámok itt érhetők el.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve

Győrfi Ibolya 
Telefon: + 36 (28) 588-619
E-mail: gyorfi.ibolya@veresegyhaz.hu

Solymos-Kun Andrea
Telefon: +36 (28) 588-644
E-mail: kun.andrea@veresegyhaz.hu