Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Termőföld bérbeadásából származó jövedelem

Az ügy rövid leírása

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Veresegyház Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki.

A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény határozza meg.

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem akkor nem adóköteles, ha a haszonbérbeadás határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján legalább 5 évre szól.

Ha a határozott időre kötött szerződés 5 éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha a felmondás azonnali hatályú) a felvet jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként. A pótlékot az adott évi adóbevallásra nyitva álló határidőtől kell számítani.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után a magánszemély a jövedelem adóját megállapítja, a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemély részére igazolást kell kiadni.

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbeadás esetén adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott határozott (5 éven túli) időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adóbevallást a magánszemély a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány xxx és xxxx adatlap segítségével.

Az adóbevallást a kifizető az adóévet követő év február 25. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített xxxxxx nyomtatványon.

A kifizető az Art. 3. sz. melléklete A/II. pontja alapján adatszolgáltatásra kötelezett az adóévet követő év március 31. napjáig, melyet az önkormányzati adóhatóság által rendszeresítet xxxxxx nyomtatványon teljesíthet.
A bevallás és adatszolgáltatás papír alapon nyújtható be.

Nyomtatványok

Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó bevallások és adatlapok megtalálhatóak xxxxxx elérhetőségen.

Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
Az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 3. számú mellékletének II. pontja alapján meghatározott módon és határidőben Veresegyház Város Önkormányzatának Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó Számlájára (10402991-49565452-57481131) kell teljesíteni.

Ügyintézést végző szervezeti egység
Veresegyházi Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztály
2112 Veresegyház, Fő út 35.
Telefon: +36 (28) 588-649
Fax: +36 (28) 588-646
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu

Ügyintéző neve
Tóthné Dobos Judit
osztályvezető
Telefon: +36 (28) 588-649
E-mail: dobos.judit@veresegyhaz.hu