Zaj- és rezgésvédelmi ügyek, valamint a zajpanaszok elbírálásának ügymenete

Zaj- és rezgésvédelmi ügyek, valamint a zajpanaszok elbírálásának ügymenete

Alapvető jogszabályok

 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól
 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról
 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Az eljárás tárgya

Az eljárás azokra a tevékenységekre, létesítményekre terjed ki, amelyek környezeti zajt, illetve rezgést okoznak vagy okozhatnak. (Nem terjed ki az eljárás a közterületi rendezvényre, a munkahelyi zaj és rezgés által okozott foglalkoztatási veszélyre, a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre, a közlekedési járműveken belüli zajra és rezgésre, az egészségügyi mentési tevékenység, a tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység által keltett zajra és rezgésre, valamint a vallási tevékenység végzésére.)

Hatáskör és illetékesség

 • A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján zaj- és rezgésvédelmi ügyekben az elsőfokú hatósági jogkört a kistérség székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzője gyakorolja az alábbi esetekben:
  • az 1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél, melyek a következők:
   41 épületek építése
   42 egyéb építmények építése
   43 speciális szaképítés
   45 gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása
   46 nagykereskedelem
   47 kiskereskedelem (kivéve gépjármű, motorkerékpár)
   55 szálláshely szolgáltatás
   56 vendéglátás
   73 reklám, piackutatás
   81 építmény-üzemeltetés, zöldterület-kezelés
   90 alkotó-, művészeti szórakoztató tevékenység
   93 sport, szórakoztató, szabadidős tevékenység; továbbá
  • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben; valamint
  • a védendő épületek védendő helyiségeinek belső terére előírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben
   • valamennyi, az adott épületen belüli, illetve
   • az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhelés esetén az 1. számú melléklet szerinti tevékenységeknél.
 • Az eljáró hatóság illetékességi területe: Veresegyház

Az eljárás megindítása

 • Kérelemre vagy hivatalból történik.
 • A 2/a) pont szerinti környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a jegyzőtől a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni, kivéve, ha a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik, és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja.
 • Az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a Kérelmet üzemi, szabadidős létesítmény zajkibocsátási határértékének megállapítására vonatkozóan a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének kitöltésével nyújthatja be. A Kérelem kitöltéséhez segítséget nyújt a 9006/1999. (SK 5.) KSH közlemény az Építményjegyzékről, mely a KSH honlapjáról tölthető le.
 • A kérelem benyújtásának módja (helye, ideje):
  • postai úton Veresegyház Város Önkormányzatának Jegyzőjéhez címezve (2100 Veresegyház, Szabadság tér 7.)
  • személyesen a Hivatal ügyfélfogadási idejében: Hétfő 8.00 – 18.00 óra és Szerda 8.00 – 16.30 óra.
 • A zajkibocsátási határérték megállapítása iránti közigazgatási hatósági eljárás illetékköteles. Az eljárási illeték összege 5.000,- Ft, melyet a kérelmező félnek (a zajforrás üzemeltetőjének) illetékbélyeg formájában a kérelmén kell lerónia.

Az eljárás menete

 • A kérelem beérkezését követően a kérelem tartami elemeinek áttekintése és hiánytalanságának ellenőrzése, szükség esetén a hiányosságok pótlásáról történő intézkedés.
 • A kérelemmel érintett üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületének meghatározása és a megállapított hatásterületen belül található ingatlanok tulajdoni lapjának kikérése.
 • Az ügyfelek értesítése az eljárás megindításáról.
 • A helyszín megtekintése és az érintett területre vonatkozó HÉSZ-kivonat, valamint a döntéshez szükséges iratok, dokumentumok beszerzése.
 • A zajkibocsátási határértéket megállapító határozat kiadása.
 • Döntés megküldése az érintettek részére.
Amennyiben az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetőjével szemben panasz érkezik, és az üzemeltető rendelkezik jogerős zajkibocsátási határértéket megállapító határozattal, az elsőfokú környezetvédelmi hatóság hatósági ellenőrzés keretében, zajszakértő bevonásával zajszint-méréssel ellenőrzi a jogerős határozatba foglalt zajkibocsátási határérték teljesülését. Ha az ellenőrzés során - a
 • zajszint-mérés alapján - megállapítható, hogy az üzemeltető a jogerős hatósági határozatba foglalt zajkibocsátási határértéket túllépi, akkor a hatóság a zajforrás üzemeltetőjét intézkedési terv benyújtására kötelezi, és ezzel egyidejűleg zajbírsággal sújtja/sújthatja.
 • Amennyiben a panasszal érintett üzemi vagy szabadidős létesítmény nem rendelkezik jogerős hatósági határozatban megállapított zajkibocsátási határértékkel, a hatóság hivatalból eljárást indít és ezzel egyidejűleg határozatban – megfelelő határidő kitűzésével - felszólítja az üzemeltetőt a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének megfelelő kérelem benyújtására. Ezt követően az eljárás menete megegyezik a fentiekben leírtakkal.

Az ügyintézési határidő

22 munkanap

Kérelem letöltése (Word .docx formátum)